Organisasi dan kepimpinan

PENTADBIRAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Menteri Pelajaran Malaysia Y.A.B. Tan Sri Muhyiddin Bin Haji Mohd. Yassin

Timbalan Menteri I Y.B. Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong

Timbalan Menteri II Y.B. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi

PENGURUSAN TERTINGGI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Ketua Setiausaha Ketua Pengarah Pelajaran

Y.Bhg.Tan Sri Dr. Zulkurnain Bin Haji Awang Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)

Y.Bhg. Tan Sri Dato' Hj. Alimuddin Bin Hj. Mohd Dom Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)

Y.Bhg. Dato' Badarudin Abd. Rahaman

Y. Bhg. Datuk Haji Kamaruzaman Bin Haji Mohd Noor

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Operasi Pendidikan)

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan)

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan)

Y.Bhg. Dato' Hjh. Noor Rezan Bt. Bapoo Hashim

Y.Bhg. Dr. Haili Bin Dolhan

Y.Bhg. Dato' Asariah Bt. Mior Shaharuddin

JABATAN terdapat 16 Jabatan Pelajaran di Malaysia

PERATURAN DI SEKOLAH

ORGANISASI SEKOLAH

CARTA ORGANISASI S E K O L AH
PENGETUA PENOLONG KANAN PETANG
DISIPLIN

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENDAFTARAN PELAJAR KANTIN SPBT

KAUNSELOR
BAHAGIAN SUKAN RUMAH SUKAN

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
BAHAGIAN KELAB/ UNIT BERUNIFORM

BAHAGIAN PENTADBIRAN

BAHAGIAN KURIKULUM BIMBINGAN & KERJAYA

OLAHRAGA/ PERMAINAN

GURU KANAN MATA PELAJARAN

PUSAT SUMBER

PERSATUA N/ KELAB

UNIT BERUNIFORM

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

Sumber : Buku Perancangan SMK Tarsician Convent Ipoh

Struktur Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran
PENGERUSI [Guru Kanan Mata Pelajaran]

NAIB PENGERUSI [Ketua Panitia]

SETIAUSAHA

AHLI [Guru Mata Pelajaran]
Sumber : Pusat Perkembangan Kurikulum(2001) Kurikulum(2001)

GURU KANAN MATA PELAJARAN

Ketua bidang mata pelajaran Lantikan oleh Jabatan PelajaranNegeri Melibatkan elaun khas guru kanan

PERANAN GURU KANAN MATA PELAJARAN
Pengajaran & pembelajaran yang berkesan. Penyelaras panitia bidang mata pelajarannya Mentadbir & mengurus kurikulum bidang mata pelajarannya Pengurus stor & inventori bidang mata pelajarannya Kemajuan staf akademik & bukan akademik dalam bidang mata pelajarannya

Agihan Mata Pelajaran Mengikut Bidang
BAHASA Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Dsb SAINS & MATEMATIK Sains Paduan Sains Teras Sains Tambahan Fizik Kimia Biologi Matematik Matematik Tambahan Dsb TEKNIK & VOKASIONAL Kemahiran Hidup Bersepadu Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Ekonomi Rumah Tangga Perdagangan Prinsip Akaun Pengurusan Perniagaan Dsb KEMANUSIAAN Geografi Kesusasteraan Pendidikan Moral Sivik & Kewarganegaraan Tasawur Islam Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani Dsb

PENGETUA
‡ Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran. ‡ Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah. ‡ Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN
Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

KAUNSELOR
Menolong pelajar untuk memahami dirinya dalam hubungannya dengan dunia sosial dan psikologi di tempat pelajar berada. -memahami sikap -minat, bakat, kebolehan -peluang-peluang untuk penyempurnaan kendiri

Kepimpinan Peringkat Sekolah
Gaya Kepimpinan Terbahagi kepada 4 iaitu: Autokratik Demokratik Laissez-faire Kontigensi

Autokratik
Hubungan sehala Pemimpin Dipimpin -Arahan dari pengetua -Guru-guru menurut arahan tanpa soal -Rancangan pengetua perlu dilaksanakan -Menjalankan kawalan yang ketat dan kurang mempercayai orang lain -Tidak menggalakkan percambahan minda

Demokratik Demokratik
-Lebih liberal -Pengetua akan berbincang, menerima dan memberi pandangan. -Keputusan: dasar persetujuan majoriti -Pandangan guru diambil perhatian oleh pihak pengurusan sekolah -Percambahan minda

Laissez-faire Laissez-faire
-Bertentangan dengan autokratik -Memberi kebebasan, kurang unsurunsur kawalan dan kurang memberi pandangan -Kurang mengambil bahagian dalam perlaksanaan aktiviti -Pengetua berperanan sebagai pemerhati senyap -Pandangan guru diterima

Kepimpinan Kontingensi
Berpendapat: Bahawa tiada cara khusus yang sama dalam semua keadaan untuk memimpin dan mentadbir organisasi sekolah.Kepimpinan mengikut situasi.

Kepimpinan bilik darjah

Kepimpinan guru
Kepimpinan pengajaran

Definisi kepimpinan pengajaran: 
Southworth (2002) mendefinisikan pemimpin pengajaran adalah berkait dengan pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran profesion perguruan dan juga perkembangan pelajar. 

De Bevoise (1984) pula menegaskan bahawa kepimpinan pengajaran ialah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang pengetua atau pihak-pihak yang diamanahkan untuk menggalakkan pertumbuhan pembelajaran di kalangan muridmurid.
Kesimpulan: Guru sewajarnya mengambil berat terhadap pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran profesionnya mahupun pertumbuhan pelajar itu sendiri.

Definisi Kepimpinan Bilik Darjah: 
Hook dan Vass (2000) mendefinisikan kepimpinan bilik darjah sebagai satu kemahiran di mana guru menggunakan kepimpinan untuk mengurus dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan yang lain, mengaitkan perkara yang berlaku sehari-hari dengan interaksi dua pihak, menyampaikan visi kepada murid-murid dan meyakinkan mereka supaya mengikut.

1) Guru kelas atau guru subjek. 2) Murid-murid yang diberi kuasa untuk memimpin sewaktu guru hadir ataupun tidak (Wilcox, 2005).

Setiap kali muridmurid mengharapkan panduan atau teladan dari seseorang guru.

Apabila muridmurid mencapai sesuatu yang mereka tidak jangka dapat capai di dalam setiap bilik darjah

Kepimpinan dalam bilik darjah wujud :

Apabila seorang guru mengangkat tangan semua murid dalam bilik darjah menjadi senyap

Setiap kali apabila terdapat pertumbuhan yang positif walaupun sedikit dalam personaliti mereka

Boleh membentuk dan menyampaikan visi yang jelas di dalam bilik darjah Mempunyai kebolehan memimpin dan fleksibel.

Sentiasa mengamalkan pembelajaran berterusan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran diri

Mampu membuat pertimbangan yang wajar untuk mengelak perasaan tidak puas hati dalam kalangan murid disamping membentuk kerjasama

Ciri-ciri guru berkepimpinan berkesan, Shippen (2004):

Membuang sifat mementingkan diri sendiri.

Menjadi teladan kepada muridmuridnya

Bijak membuat keputusan.

GAYA PENGAJARAN...

DEFINISI GAYA PENGAJARAN
*tindakan-tindakan yang guru lakukan dalam mengendalikan proses pengajaran-pembelajaran. *segala kegiatan terarah yang dijalankan oleh guru dalam rangka menyampaikan pengajaran yang berkesan.

PERSOALANNYA!!!!
Adakah gaya pengajaran guru dipengaruhi oleh cara pembelajaran pelajar ?????

Gregore & Ward (1977) mengatakan bahawa pendidik yang berjaya dalam tugasnya mendidik pelajar haruslah menghubungkan cara pengajaran guru dengan cara pembelajaran pelajar.

jenis-jenis gaya pengajaran:
a) pengajaran secara langsung (pengajaran berpusatkan guru) b)pengajaran secara tak langsung (pengajaran berpusatkan pelajar) c) pengajaran berpusatkan bahan bantu mengajar

pengajaran secara langsung (pengajaran berpusatkan guru) 
Komunikasi berlaku sehala mengutamakan kaedah kuliah Pengajaran berpusatkan guru & pelajar pasif Suasana kepimpinan guru bersifat autokratif

Kaed ah syar ahan

Kaedah berceri ta

Pengaj aran secar a kelas

pengajaran secara tak langsung (pengajaran berpusatkan pelajar) mempercayai bahawa pelajar
mempunyai keinginan semulajadi untuk belajar guru sebagai tutor mencungkil pendapat daripada murid Fokus terhadap pelajar

projek

perbincangan

simulasi

Penyelesaian masalah

pengajaran berpusatkan bahan bantu m 
Peranan bahan adalah membantu tugas guru di dalam kelas Guru menggunakan bahan sebagai saluran untuk menyalurkan segala ilmu pengetahuan Contoh bahan bantu mengajar: komputer, LCD, kertas major, software, internet dan lain-lain

RUJUKAN:
Amir Hasan Dawi (2009) . Penteorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi ke-3) : Tanjong Malim, Quantum books Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman (2008), Falsafah & Kurikulum (Edisi ke-2) : Tanjong Malim, Quantum books Rahmad Sukor Ab. Samad dan Shahrir Jamaluddin. Peranan kepimpinan guru dalam mempengaruhi iklim bilik darjah: Universiti Malaya. Diperolehi pada Januari 10, 2010 daripada http://myais.fsktm.um.edu.my/4990/1/11.pdf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.