You are on page 1of 10

Perkataan

KVK + KV + KVK
cen da wan
ram bu tan
pem ba ris
hos pi tal
sem bi lan
cem pe dak
kom pu ter
mah ka mah
cendawan
rambutan
pembaris
hospital
sembilan
cempedak
mahkamah
komputer