You are on page 1of 11

Prawo karne

Ewa Łączyńska
Pojęcie
• Określa dziedzinę prawa formułującą
zasady odpowiedzialności karnej,
wskazującą czyny będące przestępstwami
oraz sankcje grożące za ich popełnienie
(prawo karne materialne)
• Prawo procesowe reguluje tryb działania
organów państwowych
• Prawo karne wykonawcze odnosi się do
trybu wykonania kar orzeczonych za
przestępstwo, sposób wykonania kary
• Typ podstawowy przestępstwa np..
Zabójstwo, kradzież, pobicie

• Typ kwalifikowany np. szczególne


okrucieństwo, gwałt zbiorowy- zaostrzenie
kary
• Typ uprzywilejowany np. silne wzburzenie,
wpływ leków, objaw choroby- łagodniejszy
wymiar kary
Wiek sprawcy
• Odpowiedzialność karną może ponosić osoba,
która w chwili popełnienia czynu zabronionego
ukończyła 17 lat
• Od 13-17 r. życia postępowanie przed sądem
rodzinnym (stosuje się środki wychowawcze lub
poprawcze – do 21 r. życia)- nieletni
• W szczególnych wypadkach jak dorosły może
być sądzony sprawca od 15 r. życia
• Można także orzec środki wychowawcze lub
poprawcze dla sprawcy występku między 17-18
r. (skończył 17, ale jeszcze nie 18)