Perbezaan fonetik dan fonologi

NAMA : NURUL SHAHIDA BT LUKMAN UNIT : PPISMP BM/PJ/PSV PENSYARAH : EN.MOHAMAD HANIFAH B.B.K KOYA MOIDEEN KUTTY

Perbezaan fonetik dan fonologi
Fonetik ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon), serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal.

Fonologi ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa yang dikenali sebagai bunyi bahasa.

Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa manakala fonologi ialah ilmu tentang perbendaharaan fonem sesebuah bahasa.

Fonem se ah istilah li uistik dan eru akan ga ungan terkecil dala se uah ahasa yang asih oleh enunjukkan perbezaan akna. Fone berbentuk bunyi.
Contohnya bunyi [k] dan [g] erupakan dua fone yang berbeza, seperti dala perkataan "cagar" dan "cakar".

Fonetik engkaji feno ena bunyi atau pertuturan anusia keseluruhannya anakala Fonologi engkaji siste bunyibunyi dala pertuturan bagi sesuatu bahasa.

Dengan de ikian dapat dilihat bahawa foneti dan fonologi adalah saling berkaitan antara satu sa a lain. Garis pe isah antara keduaduanya adalah kurang jelas walaupun ada sarjana cuba eletakkan garis pe isahnya.

Sekian terima kasih«

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful