Universitatea de Vest Timisoara Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor

Blescun Flavia Mirabela Seria 10, Grupa 3, Sectia Marketing, Anul II

CUPRINS
Introducere«««««««««««««««««««««««««.««...3 Consiliul European«««««««««««««««««««««««.«..4 Criteriile de aderare la Uniunea Europeana«««««««..«««««««5 Documentele ce definesc Criteriile de la Copenhaga«««««.......................6 Criterii politice«««««««««««««««««««««««««..6 Criterii economice««««««««««««««««.«««««««...7 Criterii legislative««««««««««««««««««««««««.7 Obiectivele acordului European«««««««««««««........................8 Baza legala si documente programatice««««««««««««««««..8 Agenda 2000 referitoare la Romania«««««««««««.........................9 Documente ce compun Agenda 2000««««««««««««««««...9 Parteneriatul pentru aderare«««««««««««..««.......................9 Raportul periodic al Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in pregatirea pentru aderare««.««««««..«9 Programul National de Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana«««..10 Armonograma««««««««««««««««««««««««.««11 Concluzie««««««««««««««««««««««««««««.12 Bibliografie«««««««««««««««««««««««««««..13

Introducere
Criteriile pe care o tara trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la Uniunea Europeana sunt cunoscute sub denumirea de "Criteriile de la Copenhaga" datorita faptului ca au fost enuntate in urma Consiliului European din capitala Danemarcei. Criteriile de aderare la UE au fost formulate atunci in urmatoarea forma: "tara candidata trebuie sa detina stabilitatea institutiilor ce garanteaza democratia, statul de drept, drepturile omului, respectarea si protectia minoritatilor, existenta unei economii de piata functionale ca si capacitatea de face fata presiunii competitionale si fortelor de piata din cadrul Uniunii. Calitatea de membru presupune abilitatea tarii candidate de a prelua obligatiile statutului de membru, inclusiv adeziunea la scopurile uniunii politice, economice si monetare".

Consiliul European

La Consiliul European de la Copenhaga din 1993, Uniunea a facut un pas decisiv catre extindere, convenind ca ³statele asociate din Europa centrala si de est sa devina membri ai Uniunii europene daca o cerere este formulata in acest sens ´. Prin urmare, extinderea era mai degraba o chestiune de timp. In ce priveste planificarea, Consiliul European a hotarat ca ³ aderarea sa aiba loc de indata ce tarile asociate au capacitatea sa duca la indeplinire obligatiile de stat membru prin satisfacerea conditiilor economice si politice stabilite.´ În 1993, la Consiliul European de la Copenhaga, Uniunea a convenit ca statele asociate din Europa Central i de Est, care doresc acest lucru, s devin state membre ale Uniunii Europene, indeplinind insa aceste cateva criterii

Criteriile de aderare la Uniunea Europeana
Criteriul politic - existen a unor institu ii stabile, care ar fi garante ale democra iei, suprema iei legii, drepturilor omului i protec ia minorit ilor. Acest criteriu a fost desf urat mai târziu în Tratatul de la Amsterdam Criteriul economic - existen a unei economii de pia func ionale capabile s fac fa presiunilor competitive i for elor de pia din cadrul UE. Ulterior la Consiliile Europene, care au urmat celui de la Copenhaga, criteriile de mai sus fiiind completate cu înc unul: Criteriul legislativ - Existen a unor structuri administrative i judiciare car vor permite adoptarea i aplicarea acquis-ului comunitar. Aceast condi ie urma s asigure c extinderea Uniunii Europene nu va periclita realiz rile Comunit ii i procesul de integrare, convenit la Maastricht. Consiliul European de la Luxembourg, din decembrie 1997, a decis completarea criteriilor de la Copenhaga cu o nou condi ie ± capacitatea UE de accepta noi membri, aceasta însemnînd sporirea angajamentului UE în procesul de extindere. Condi ia înaintat de UE reprezinta capacitatea de a absorbi noii membri, de a men ine în acela i timp procesul de integrare si care presupune ca: € extinderea nu trebuie s fie mai costisitoare decât procesul de integrare; € extinderea nu trebuie s pericliteze realiz rile Comunit ii i procesul de integrare convenit la Maastricht; € Uniunea î i rezerv dreptul de a decide momentul la care va fi preg tit pentru a accepta noi membri. Criteriile de la Copenhaga sunt regulile care definesc dac o ar este eligibila pentru a adera la Uniunea European .

Criterii politice Democra ie - Guvernarea func ional democratic prevede ca to i cet enii rii trebuie s aib posibilitatea de a participa pe baz de egalitate în luarea deciziilor politice la fiecare nivel unic de conducere; de la autorit ile locale pân la nivelul na ional. Tratatul de la Maastricht din Norma de drept - Statul de drept implic faptul c autoritatile 1992 (articolul 49)-criterii guvernamentale pot fi exercitate numai în conformitate cu geografice i criterii de politic legile documentate, care au fost adoptate printr-o procedur generala; stabilit . Declara ia din iunie 1993 a Drepturile omului - Drepturile omului sunt acele drepturi pe care fiecare persoan le de ine, din cauza sau in calitatea sa ca fiin Consiliul European de la uman , acestea fiind "inalienabile" i apar inând tuturor Copenhaga descrie politica oamenilor.Declara ia Universal a Drepturilor Omului este general în mai multe detalii: considerat formularea cea mai mare autoritate a drepturilor ‡ politic omului, de i nu dispune de un mecanism mai eficient de aplicare a Conven iei Europene a Drepturilor Omului. ‡ economic Respectarea i protec ia minorit ilor - Membrii unor astfel de ‡ legislativ minorit i na ionale ar trebui s poat men ine cultura lor Tratatul de la Nisa. Din 2003distinctiva i practici, inclusiv limba lor (în m sura în care nu Cand au intrat in vigoare unele contravin drepturilor omului, ale altor oameni; nici pentru masuri de respectare a acestor procedurile democratice i a statului de drept), f r a suferi nici o discriminare ("Conven ia pentru protec ia minorit ilor criterii. na ionale", COE, 1995). Cu toate acestea "Conven ia pentru protec ia minorit ilor na ionale" nu a inclus înc o defini ie clar a minorit ilor respective.

Documente ce definesc Criteriile de la Copenhaga

Criteriile economice, în general vorbind, cer ca rile candidate sa aiba o economie func ional de pia i c produc torii lor au capacitatea de a face fa presiunii concuren iale i for elor pie ei în cadrul Uniunii. In Uniunea European , mecanismul cursului de schimb a fost utilizat pentru a preg ti rile în curs de aderare la zona euro, cât i membrii fondatori.

Criterii economice

Criterii legislative (geografice) Articolul 49 (fostul articol O) sau Tratatul la Maastricht privind Uniunea European (TUE) prevede faptul c orice ar european care respect principiile UE poate aplica pentru a li se alatura. Nu se men ioneaz nimic despre extinderea UE, de a include ri non-europene, cazurile Marocului, Israelului si Ciprului, care par cele mai apropiate de integrare, sugerand c nu este posibila aderarea lor. Acordul instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitatea i statele sale membre, pe de alt parte (Acordul European), a fost semnat de c tre România la data de 1 februarie 1993. Acest acord care crea o zon de liber schimb între România si statele membre recuno tea obiectivul României de a deveni membru al Uniunii Europene si prevedea asisten financiar i tehnic din partea Uniunii Europene. România a depus cererea de aderare la Uniunea European la 22 iunie 1995, la câteva luni dup intrarea în vigoare a Acordului European (1 februarie 1995).

Obiectivele Acordului European: € crearea cadrului institu ional necesar
pentru stabilirea unui puternic dialog politic; € sprijinirea eforturilor pe care le depune România pentru a deveni o economie de pia func ional i pentru înt rirea democra iei; € crearea condi iilor pentru libera circula ie a bunurilor, serviciilor, capitalurilor i persoanelor; € crearea cadrului i condi iilor necesare pentru dezvoltarea cooper rii economice, sociale, financiare i culturale dintre cele dou p r i

€

Baza legala si documente programatice Baza legala a relatiilor dintre

Romania si Uniunea Europeana o reprezinta Acordul European de Asociere. Acest document a fost semnat la 1 februarie 1993, a fost promulgat de Presedintele Romaniei la 5 aprilie 1993 si publicat in "Monitorul Oficial" din 12 aprilie 1993. Acordul European a intrat in vigoare la 1 februarie 1995. € La 22 iunie 1995, Romania a depus cererea de aderare la Uniunea Europeana.

Agenda 2000 referitoare la Romania
La 16 iulie 1997, Comisia Europeana a dat publicitatii pachetul de documente cunoscut sub numele de Agenda 2000, precum si Avize referitoare la toate cele 10 tari asociate din Europa centrala si de est. Agenda 2000 ofera o viziune coerenta si clara asupra Uniunii Europene la intrarea in secolul al XXI-lea. Documentele ce compun Agenda 2000 sunt urmatoarele: Uniune mai puternica si extinsa Avize ale Comisiei in legatura cu solicitarile tarilor candidate de aderare la Uniunea Europeana Efectele extinderii spre tarile candidate din Europa centrala si de est asupra politicilor Uniunii Intarirea strategiei de pre-aderare Parteneriatul pentru Aderare Parteneriatul pentru Aderare se concentreaza pe pregatirea Romaniei in vederea indeplinirii in totalitate a criteriilor de aderare stabilite de Consiliul European de la Copenhaga (1993). Raportul periodic al Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in pregatirea pentru aderare Consiliul European intrunit la Luxemburg, in decembrie 1997, a insarcinat Comisia Europeana sa evalueze - prin Rapoarte periodice (Regular Reports) - progresele realizate de tarile candidate in pregatirea pentru aderarea la UE si sa traga concluzii privind oportunitatea deschiderii negocierilor cu noi state. Prin alcatuirea Rapoartelor periodice asupra tarilor candidate, Comisia Europeana si-a propus sa evalueze progresele inregistrate de tarile candidate in indeplinirea criteriilor de la Copenhaga.

Programul National de Aderare a Romaniei la Programul cuprinde urmatoarele parti: Uniunea Europeana (PNAR)

Volumul I: Programul de indeplinire a criteriilor politice de aderare Democratia si statul de drept - Drepturile omului si protectia minoritatilor Programul de indeplinire a criteriilor economice de aderare Sinteza politicilor economice - Existenta unei economii functionale de piata - Capacitatea de a face fata presiunilor competitive si fortelor de piata din UE

Programul national de adoptare a acquis-ului comunitar Piata interna - Inovatia - Politici economice si fiscale - Politici sectoriale - Coeziunea economica si sociala - Calitatea vietii si a mediului - Justitia si Afacerile Interne - Politici externe - Chestiuni financiare Programul de reforma administrativa Necesitati financiar

Volumul al II-lea: Programul de armonizare legislativa (1999-2002) Tabele cu obiective institutionale (1999-2002) Necesitati financiare (1999-2002)

Armonograma
"Armonograma" este structurata atat pe capitolele acquis-ului comunitar, cat si pe cele din Cartea Alba. Acest instrument de monitorizare arata ca, in 1998, aproximativ 70% din legislatia romaneasca era armonizata - total sau partial cu legislatia comunitara aferenta Cartii Albe. Uniunea este întemeiat pe principiile libert ii, democra iei, respect rii drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, precum i a statului de drept. Orice stat european care respect aceste principii poate solicita s devin stat membru al Uniunii. Condi iile sunt prev zute în Tratatul privind Uniunea European (Articolul 6, Articolul 49). ara care depune cererea de aderare la Uniunea Europeana trebuie s îndeplineasc o serie de criterii înainte ca negocierile s demareze, a a-numitele Ä criterii de la Copenhaga ´, stabilite în decebrie 1993 de Consiliul European. UE trebuie s fie capabil s primeasc noi membri: trebuie s garanteze c institu iile sale i procesele de luare a deciziilor r mân eficiente i viabile; pe m sur ce se extinde, trebuie s fie capabil s dezvolte i s aplice politici comune în toate domeniile i trebuie s - i poat finan a în continuare politicile, într-o manier durabil .

Concluzie

In 1993, la Consiliul European de la Copenhaga, Uniunea a luat o decizie hotaratoare pentru al ³cincilea val´ de extindere, in concordanta cu tarile din ³Europa Central i de Est´, doritoare sa adere. Astfel, extinderea nu mai este chestiune de "dac ", ci "când". În ceea ce prive te calendarul, statele Consiliului European sustin ca: "Aderarea va avea loc cât mai curând. O ar asociat este în m sur s - i asume obliga iile de stat membru prin care îndeplinesc condi iile economice, politice si sociale necesare." În acela i timp, ea a definit criteriile de aderare, care sunt denumite "Criteriile de la Copenhaga".

Bibliografie
http://uniuneaeuropeana.ilive.ro/insconsiliueuropean.html http://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_the_European_Union& rurl=translate.google.ro&usg=ALkJrhgXz_f6ZYnbgNBn7U3_2GI RjuQLEA http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/93/ 3&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en http://en.wikipedia.org/wiki/Maastricht_treaty&rurl=translate.google. ro&usg=ALkJrhho9UoOOIBF1EAi8OHl8d5nTxrWpg http://en.wikipedia.org/wiki/European_Council http://en.wikipedia.org/wiki/European_Neighbourhood_Policy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful