Ministarstvo financija

Smjernice za izradu državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2016. i projekcija
za 2017. i 2018.
Ministarstvo financija

Zagreb, veljača 2016.

Makroekonomska kretanja 2016.-2018.
 U 2016. očekuje se blago ubrzanje rasta bruto domaćeg proizvoda na
2,0%, ponajviše uslijed doprinosa domaće potražnje.

 Promatrajući pojedinačne sastavnice s rashodne strane BDP-a najveći
doprinos ubrzanju gospodarske aktivnosti doći će od izvoza roba i
usluga, nakon čega slijedi potrošnja kućanstava.

 Indeks potrošačkih cijena zabilježit će neznatno povećanje od 0,1%.
 Očekuje se smanjenje stope nezaposlenosti (ILO) na 15,8% u 2016.
 Povoljna gospodarska kretanja u uvjetima niske i stabilne inflacije
pratit će oporavak pokazatelja na tržištu rada te postupno smanjenje
stope nezaposlenosti na 13,7% u 2018.

Ministarstvo financija

Makroekonomske projekcije 2015. – 2018.

Ministarstvo financija

Prihodi državnog proračuna 2016. - 2018.
 Ukupni prihodi državnog proračuna u 2016. projicirani su u

iznosu od 113,0 milijardi kuna, što predstavlja rast od 3,5% ili
3,9 milijardi kuna u odnosu na preliminarno izvršenje 2015.

 Određeni su blagim ubrzanjem gospodarske aktivnosti, uzimajući u
obzir promjene poreznih politika koje su usvojene prethodne godine

porezni prihodi bilježe rast od 1,4%
– PDV – 44,4 milijarde kuna – rast od 2,1%
– posebni porezi i trošarine – 14,0 milijardi kuna – rast od 0,9%
– porez na dohodak – 2,1 milijarda kuna – rast od 2,0%
– porez na dobit – 6,0 milijardi kuna – pad od -3,5%
doprinosi bilježe pad od -3,0%
– efekt prijenosa iz II. u I. stup u 2015.
pomoći bilježe rast od 78,5%
– povećanje iskorištenosti EU fondova
ostali prihodi pad od -1,8%
– manji prihodi po osnovi naknada za koncesije

 U 2017. ukupni prihodi državnog proračuna porast će za 3,7%, a u
2018. za 3,0%.

Ministarstvo financija

Prihodi državnog proračuna 2016. - 2018.

Ministarstvo financija

Rashodi državnog proračuna u 2016.
 Ukupni rashodi državnog proračuna u 2016. projicirani su u
iznosu od 120,4 milijarde kuna što je za 2,4 milijarde kuna više u
odnosu na preliminarno izvršenje 2015.

 Međutim, ukupni rashodi koji se financiraju iz izvora koji utječu
na manjak (opći izvori) su na razini preliminarnog izvršenja
2015.

 Porast ukupnih rashoda proizlazi isključivo zbog rashoda povezanih s
iskorištavanjem iz EU fondova.

Ministarstvo financija

Nužno povećanje rashoda u proračunu za
2016.
 U isto vrijeme, bilo je nužno planirati dodatna
povećanja rashoda u iznosu od 2,5 milijardi kuna.500 mil kn – doprinos proračunu EU
230 mil kn kamate
450 mil kn za učešće u sufinanciranju EU projekata
400 mil kn mirovine
100 mil kn za poticaje za novorođenčad
22 mil kn Izbjeglički mehanizam za Tursku
108 mil kn koncesijski ugovori
450 mil kn obveze za HAC, HC, HŽ Infrastrukturu
100 mil kn 0,5% minuli rad
46 mil kn stambena štednja
90 mil kn Schengen
50 mil kn obveze po osnovi restrukturiranja brodogradnje

Ministarstvo financija

Uštede u proračunu za 2016.
 Uzevši u obzir potrebno povećanje rashoda, kao i činjenicu da su

ukupni rashodi manji od izvršenja prethodne godine vidljiva je
provedba konsolidacijskog napora u iznosu većem od 2,5
milijardi kuna

 Uštede su provedene na gotovo svim kategorijama rashoda i
proračunskim korisnicima, a ponajprije na:
– materijalnim rashodima
– primjena Smjernica za uspostavu standardnih materijalnih

troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika
državnog proračuna kojima su utvrđeni standardni (prosječni)
troškovi u koje su se korisnici obvezni uklopiti
– objedinjeni postupci javne nabave
– subvencijama i ostalim rashodima
– pojačana iskorištenost EU fondova

Ministarstvo financija

Rashodi državnog proračuna 2016. – 2018.

Ministarstvo financija

Manjak proračuna opće države 2016. - 2018. *

*Nacionalna metodologija računskog plana

Ministarstvo financija