You are on page 1of 10

Ministarstvo financija

Smjernice za izradu dravnog prorauna


Republike Hrvatske za 2016. i projekcija
za 2017. i 2018.
Ministarstvo financija

Zagreb, veljaa 2016.

Makroekonomska kretanja 2016.-2018.


U 2016. oekuje se blago ubrzanje rasta bruto domaeg proizvoda na
2,0%, ponajvie uslijed doprinosa domae potranje.

Promatrajui pojedinane sastavnice s rashodne strane BDP-a najvei


doprinos ubrzanju gospodarske aktivnosti doi e od izvoza roba i
usluga, nakon ega slijedi potronja kuanstava.

Indeks potroakih cijena zabiljeit e neznatno poveanje od 0,1%.


Oekuje se smanjenje stope nezaposlenosti (ILO) na 15,8% u 2016.
Povoljna gospodarska kretanja u uvjetima niske i stabilne inflacije
pratit e oporavak pokazatelja na tritu rada te postupno smanjenje
stope nezaposlenosti na 13,7% u 2018.

Ministarstvo financija

Makroekonomske projekcije 2015. 2018.

Ministarstvo financija

Prihodi dravnog prorauna 2016. - 2018.


Ukupni prihodi dravnog prorauna u 2016. projicirani su u

iznosu od 113,0 milijardi kuna, to predstavlja rast od 3,5% ili


3,9 milijardi kuna u odnosu na preliminarno izvrenje 2015.

Odreeni su blagim ubrzanjem gospodarske aktivnosti, uzimajui u


obzir promjene poreznih politika koje su usvojene prethodne godine

porezni prihodi biljee rast od 1,4%


PDV 44,4 milijarde kuna rast od 2,1%
posebni porezi i troarine 14,0 milijardi kuna rast od 0,9%
porez na dohodak 2,1 milijarda kuna rast od 2,0%
porez na dobit 6,0 milijardi kuna pad od -3,5%
doprinosi biljee pad od -3,0%
efekt prijenosa iz II. u I. stup u 2015.
pomoi biljee rast od 78,5%
poveanje iskoritenosti EU fondova
ostali prihodi pad od -1,8%
manji prihodi po osnovi naknada za koncesije

U 2017. ukupni prihodi dravnog prorauna porast e za 3,7%, a u


2018. za 3,0%.

Ministarstvo financija

Prihodi dravnog prorauna 2016. - 2018.

Ministarstvo financija

Rashodi dravnog prorauna u 2016.


Ukupni rashodi dravnog prorauna u 2016. projicirani su u
iznosu od 120,4 milijarde kuna to je za 2,4 milijarde kuna vie u
odnosu na preliminarno izvrenje 2015.

Meutim, ukupni rashodi koji se financiraju iz izvora koji utjeu


na manjak (opi izvori) su na razini preliminarnog izvrenja
2015.

Porast ukupnih rashoda proizlazi iskljuivo zbog rashoda povezanih s


iskoritavanjem iz EU fondova.

Ministarstvo financija

Nuno poveanje rashoda u proraunu za


2016.
U isto vrijeme, bilo je nuno planirati dodatna
poveanja rashoda u iznosu od 2,5 milijardi kuna.

500 mil kn doprinos proraunu EU


230 mil kn kamate
450 mil kn za uee u sufinanciranju EU projekata
400 mil kn mirovine
100 mil kn za poticaje za novoroenad
22 mil kn Izbjegliki mehanizam za Tursku
108 mil kn koncesijski ugovori
450 mil kn obveze za HAC, HC, H Infrastrukturu
100 mil kn 0,5% minuli rad
46 mil kn stambena tednja
90 mil kn Schengen
50 mil kn obveze po osnovi restrukturiranja brodogradnje

Ministarstvo financija

Utede u proraunu za 2016.


Uzevi u obzir potrebno poveanje rashoda, kao i injenicu da su

ukupni rashodi manji od izvrenja prethodne godine vidljiva je


provedba konsolidacijskog napora u iznosu veem od 2,5
milijardi kuna

Utede su provedene na gotovo svim kategorijama rashoda i


proraunskim korisnicima, a ponajprije na:
materijalnim rashodima
primjena Smjernica za uspostavu standardnih materijalnih

trokova kod proraunskih i izvanproraunskih korisnika


dravnog prorauna kojima su utvreni standardni (prosjeni)
trokovi u koje su se korisnici obvezni uklopiti
objedinjeni postupci javne nabave
subvencijama i ostalim rashodima
pojaana iskoritenost EU fondova

Ministarstvo financija

Rashodi dravnog prorauna 2016. 2018.

Ministarstvo financija

Manjak prorauna ope drave 2016. - 2018. *

*Nacionalna metodologija raunskog plana

Ministarstvo financija