You are on page 1of 20

Orientación académica para

estudantes de ESO e Bacharelato


Daniel Veiga Martínez
Apoegal

12 de abril de 2007
ORIENTACIÓN EDUCATIVA E
PROFESIONAL
Son os apoios que, de forma sistemática e
organizada, recibe a comunidade educativa
durante o proceso educativo de tódolos
alumnos/as desde a educación infantil ata o
remate dos estudos universitarios.
APOIOS DE TRES TIPOS
Apoios psicopedagóxicos

• ó desenvolvemento persoal, as
• aprendizaxes escolares e apoios
• ligados á orientación académica e profesional

Traballar co alumnado para axudarlle a lograr-la


maior concordancia posible entre os seus intereses, capacidades e
expectativas, e as características e saídas profesionais dos distintos
itinerarios profesionais que ofrece o sistema educativo.
DECRETO
120/1998
OS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN
NIVEIS DE ORIENTACIÓN
EQUIPOS ESPECÍFICOS
(-Orientación vocacional e profesional)

DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN

TITORÍA
A atención básica de orientación realízase a través do Plan de
Orientación proposto polo Departamento de Orientación. O
responsable de levar a cabo este plan é o profesorado titor.
O PROFESOR/A TITOR/A

FIGURA DE REFERENCIA PRINCIPAL


PARA O GRUPO E AS SÚAS FAMILIAS

O ORIENTADOR/A ASESORA E
AXUDA AO TITOR/A.
PASOS NO PROCESO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA

Coñecemento dun mesmo

Información das alternativas educativas e


profesionais.

Proceso de toma de decisións


CONDICIONANTES DA
ORIENTACIÓN ACADÉMICA

A EXPERIENCIA DE ÉXITO OU FRACASO ESCOLAR É


DETERMINANTE DO AUTOCONCEPTO ACADÉMICO E DAS
ASPIRACIÓNS PROFESIONAIS.

A REPRESENTACIÓN DOS ESTUDOS E PROFESIÓNS É BASTANTE


SIMPLISTA E ESTEREOTIPADA.
ESTRATEXIAS DE DECISIÓN

O PROTAGONISTA ES TI

A DECISIÓN DEBE TER EN CONTA AS


TÚAS POSIBILIDADES E
PECULIARIDADES
Internet e a orientación académica
PROPOSTAS
ORIENTARSE CON
INTERNET O TEU FUTURO
SELECCIÓN DE WEBS
DECID IRSE
A BLOGORIENTACIÓN
O TEU BLOG COMO GUÍA DE
INFORMACIÓN ACADÉMICA
REFLEXIÓNS (1)
Un discurso legal sobre orientación.

Un discurso teórico (de libro).

Unhas prácticas orientadoras diversas.


REFLEXIÓNS (2)

UN TRABALLO COLABORATIVO

O PAPEL FUNDAMENTAL DO TITOR/A

O ALUMNO/A COMO PROTAGONISTA


REFLEXIÓNS (3)

AS NOVAS TECNOLOXÍAS
(INTERNET)
WEBS DE INFORMACIÓN
ACADÉMICA E PROFESIONAL
APRENDER A MANEXARSE CON
INTERNET
REFLEXIÓNS (4)

ESCRIBIR SOBRE O TEU FUTURO

A BLOGORIENTACIÓN

O TEU BLOG “ORIENTADOR”


MATERIAIS
RECOMENDADOS
LIBRO:Y mañana....[Cómo estudiar y planificar el
futuro académico y profesional]. Barcelona:
Octaedro. (Autor: Joaquín Ríos Romero, 2005)
REVISTA: ENTRE ESTUD IANTE S
WEB: WWW.E DUCAWEB.CO M
BLO G:
HTTP :/ /ORIEN TA CI ON. BLO GIA .CO M

MOI TA S GR AZA S PO LA
VOS A ATEN CIÓN