Hubungan Guru-Murid

ZULHAIRY AB RAHMAN ZULFADHLI FADZELL

Amalan Budaya Penyayang

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Guru-Murid

HUBUNGAN GURU-MURID

Dinamika Bilik Darjah

Kepentingan Hubungan Guru-Murid

Strategi Membina Hubungan Guru-Murid

Untuk membina hubungan yang baik antara guru dengan murid ialah melalui: Š Komunikasi dan interaksi berkesan Š Guru yang hormat dan mesra murid Š Suasana kelas Š Mengawasi murid-murid Š Memahami masalah murid Š Memahami ketakutan dan kekeliruan Š Peka terhadap kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh mereka Š Saling bekerjasama Š Guru memberikan nasihat, sokongan dan maklum balas

Kesan daripada hubungan yang baik antara guru dengan murid ialah: Š Murid dapat berinteraksi dengan guru secara baik Š Suasana kelas dapat dikawal Š Meningkatkan iklim pembelajaran Š Peningkatan pencapaian akademik dan tingkah laku Š Meningkatkan prestasi pembelajaran murid Š Murid berasa dihargai dan lebih bertanggungjawab Š Murid menghormati dan lebih mesra dengan guru

Kebaikan kepada Guru Kebaikan kepada Murid
Menaikkan motivasi guru Dapat mengawal murid dengan lebih baik Meningkatkan kerjasama dengan murid Imej guru lebih baik Minat murid untuk belajar meningkat Murid lebih senang bekerjasama dengan guru Pencapaian akademik murid meningkat Murid lebih bermotivasi untuk belajar

Š

Š

Š

Š

Penampilan dan bahasa badan  bahasa badan menyampaikan mesej kepada murid tentang perwatakan seorang guru. Tingkah laku guru  tingkah laku guru melambangkan keperibadian dirinya. Bersopan, berhemah tetapi tegas, berempati dan menggunakan bahasa yang sesuai akan menghubungkan murid dengan gurunya. Menunujukkan contoh teladan dan amalan yang baik  contoh teladan ialah menunujukkan minat, kelihatan ceria dan tenang dan komunikasi berkesan manakala amalan ialah seperti tegur/sapa murid, ingat nama murid, guna bahasa yang sesuai dan modelkan ucapan-ucapan yang baik Persekitaraan pembelajaran di dalam bilik darjah  ciri-ciri bilik darjah yang kondusif ialah ceria, bersih dan teratur, menarik perhatian murid untuk belajar, memotivasikan murid, lengkap dengan bahan bantu mengajar, dan mempunyai ruang untuk meningkatkan potensi murid.

Š

Š

Š

Hubungan guru-murid perlu bermula pada hari pertama persekolahan dan perlu kekal sepanjang masa. Myint (2005) guru perlu mengurangkan emosi-emosi negatif dan sentiasa menggalakkan emosi positif dalam kalangan murid. strategi dalam membina hubungan guru-murid ialah ingat nama murid,tanam semangat cintakan kelas, agihkan tanggungjawab bersama, tetapkan jangkaan yang realistik, tunjukkan keperihatinan dan masukkan unsur kecindan.

Š

Š

Š

Budaya penyayang terbentuk apabila ahli-ahli dalam sesebuah komuniti itu mengutamakan kebajikan ahliahlinya, bersikap dan berkomunikasi secara terbuka antara satu sama lain dan jujur semasa berhubungan. ( Larrivee, 2005) Empat ciri utama dalam menerapkan budaya penyayang di dalam bilik darjah ialah hormat, autentik, ingatan dan integriti emosi. Antara strategi untuk mengamalkan budaya penyayang ialah menyerapkan sifat mengambil berat, membina semangat kekitaan dan kepunyaan, guru mengamalkan ciri-ciri penyayang dan menjadi model kepada murid serta komited dengan usaha yang berterusan.

Š

Š Š

Dinamika bilik darjah ialah apabila sesuatu kumpulan rakan sebaya berupaya mengerakkan ahli-ahlinya bertindak mengikut matlamat yang sama. Dinamika kumpulan di dalam bilik darjah boleh dikenal pasti melalui kajian sosiometri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dinamika kumpulan ialah jantina, agama dan bangsa, status sosioekonomi, pencapaian akademik, personaliti dan gaya pembelajaran.

Š

Peranan guru dalam dinamika kumpulan ialah kenal pasti bentuk dinamika, perhatian kepada murid yang tersingkir, gunakan kuasa penularan, bimbing kumpulan membentuk ciriciri yang diingini dan guru sebagai ketua dinamika bilik darjah.

Š

1) Membina hubungan guru murid memerlukan usaha daripada kedua-dua belah pihak,mengapakah hubungan ini penting bagi guru dan murid A) membantu guru mengenal pasti murid yang bermasalah B) menolong murid menyesuaikan diri dengan alam persekolahan C) bertindak sebagai pemangkin kepada peningkatan prestasi guru D) Membantu guru mencapai matlamat pembelajaran dan pengajaran 2)penampilan dan bahasa badan guru mempengaruhi hubungan guru-murid melalui:A)keprihatinan guru dalam bilik darjah B)kajian sosiometri yang dilakukan oleh guru C)unsur kecindan yang digunakan semasa p&p D)cara etika berpakaian yang sesuai dengan etika keguruan

Š Š Š Š

Š

Š Š Š Š

Š

¶awak yang duduk ditepi tingkap memang malas.bangun dan jawab
soalan ini·. 3)mengapa kata-kata diatas tidak sesuai diucapkan oleh seorang guru 1) kata-kata tersebut menunjukkan guru tersebut tidak mengenali muridnya 11)frasa negatif yang digunakan menunjukkan guru tersebut tidak prihatin 111)guru tidak peka dengan emosi murid 1v) guru tidak mempunyai semangat kekitaan A) 1 dan 11 sahaja B)1 dan 111 sahaja C)1,11, dan 111 sahaja D) 11,111, dan 1v sahaja

Š

Š

Š

Š Š

Š Š Š Š

4) Bagaimanakah guru boleh menanamkan semangat cintakan bilik darjah dalam kalangan muridnya.
a) b) c) d)

Membincangkan bersama-sama cogan kata bilik darjah Memecat jawatankuasa yang tidak menjalankan tugas Memberikan peneguhan yang sesuai kepada murid-muridnya Mengarahkan murid membuat rutin bilik darjah seperti yang telah ditetapkan oleh guru.

5) Maksud dinamika kumpulan dalam bilik darjah ialah««««..
a) b) c)

d)

Semangat setiakawan yang ditunjukkan dalam kumpulan Kumpulan-kumpulan yang telah dipilih guru-murid untuk berkongsi masalah Kebolehan sesuatu kumpulan mendorong ahli-ahlinya bergerak mengikut matlamat yang sama Kuasa penyesuaian yang terdapat dalam kumpulan yang membantu ahliahlinya berdaya saing.

Mohammad Alhafiz Bin Ramli Nor Farhana Binti Mohamad Yusoff

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful