You are on page 1of 43

ǹȃǹȉȅȂǿǹ

ȀȁǿȃǿȀȅ ȆȇȅǺȁǾȂǹ
Ǿ ȠȝȐįĮ ȝĮȢ
‡ǺĮȖȖȑȜȘȢ
‡īȚȐȞȞȘȢ
‡ȈIJȑijĮȞȠȢ
‡ĭȦIJİȚȞȒ
‡ĭȫIJȘȢ
‡ȋȡȓıIJȠȢ
ȀĮIJȐ IJȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İʌİȚıȠįȓȦȞ İȞȩȢ
ʌȠįȠıijĮȚȡȚțȠȪ ĮȖȫȞĮ IJȡĮȣȝĮIJȓıIJȘțİ ȞİĮȡȩȢ
ijȓȜĮșȜȠȢ. ȂİIJĮijȑȡșȘțİ ıIJĮ ȚĮIJȡİȓĮ IJȠȣ ıIJĮįȓȠȣ
ȩʌȠȣ Ƞ ȚĮIJȡȩȢ ʌȠȣ IJȠȞ İȟȑIJĮıİ įȚĮʌȓıIJȦıİ ȩIJȚ
Ƞ ijȓȜĮșȜȠȢ İȓȤİ ĮįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ İȚıʌȞȠȒȢ țĮȚ
İʌȫįȣȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ ıIJȠ ĮȡȚıIJİȡȩ ȘȝȚșȦȡȐțȚȠ ʌİȡȓ
IJȘȞ 8Ș-9Ș ʌȜİȣȡȐ .ȀĮIJȐ IJȘȞ ȥȘȜȐijȘıȘ
įȚĮʌȓıIJȦıİ țȡȣȖȝȩ ıIJȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȜİȣȡȑȢ,
țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ İȚıʌȞȠȒȢ - İțʌȞȠȒȢ.
ȂȑȡȠȢ 1Ƞ

ǹȞĮIJȠȝȓĮ IJȠȣ șȫȡĮțȠȢ


ȉȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ IJȠȣ ĮıșİȞȒ ʌĮȡĮʌȑȝʌİȚ ıIJȘȞ
İȟȑIJĮıȘ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ IJȠȣ țȠȡȝȠȪ țĮȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıIJȠ șȦȡĮțȚțȩ țȜȦȕȩ

ǼʌȠȝȑȞȦȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİIJȐıȠȣȝİ IJȘȞ


ĮȞĮIJȠȝȓĮ IJȠȣ șȫȡĮțȠȢ, ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJĮ
ȠıIJȐ, IJȠȣȢ ȝȪİȢ, IJȘȞ ĮȖȖİȓȦıȘ țĮȚ IJȘ
ȞİȪȡȦıȘ IJȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ IJȘ ıȤȑıȘ IJȠȣȢ
ȝİ IJĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİȚ.
ȀİijȐȜĮȚȠ 1

ȅıIJȚțȐ ȝȠȡijȫȝĮIJĮ
ȅ șȦȡĮțȚțȩȢ țȜȦȕȩȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ
Įʌȩ«
‡V 


‡  


 

‡VV

ȈIJȩȝȚĮ IJȠȣ șȫȡĮțĮ
‡ ĬȦȡĮțȚțȒ İȓıȠįȠȢ:
± ȝʌȡȠıIJȐ:ıijĮȖȚIJȚįȚțȒ İȞIJȠȝȒ, țȜİȓįĮ, ȜĮȕȒ ıIJȑȡȞȠȣ
± ȆȜȐȖȚĮ: ĮȞȫIJİȡİȢ İʌȚijȐȞİȚİȢ ʌȡȫIJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ
± ȆȓıȦ: ȐȞȦ İʌȚijȐȞİȚĮ IJȠȣ Ĭ1 ıʌȠȞįȪȜȠȣ
‡ ĬȦȡĮțȚțȒ ȑȟȠįȠȢ:
± ȆȓıȦ Ĭ12
± ȆȡȠıșȚȠʌȜȐȖȚĮ: ʌȜİȣȡȚțȠȓ ȤȩȞįȡȠȚ ʌȜİȣȡȫȞ 7-12
± ȠʌȚıșȠʌȜȐȖȚĮ: țȠȡȣijȑȢ ʌȜİȣȡȫȞ 11-12
± ȆȡȠıșȚĮ: ȟȚijȠİȚįȒȢ ĮʌȩijȣıȘ
ȈIJȑȡȞȠ (ʌȡȩıșȚȠ ȩȡȚȠ)
! "   

 
 
‡ ȁĮȕȒ: (ıijĮȖȚIJȚįȚțȒ p
 
İȞIJȠȝȒ, ȜĮȕȠıIJİȡȞȚțȒ  
ȐȡșȡȦıȘ, ıIJİȡȞȠțȜİȚįȚțȒ p 
 
ȐȡșȡȦıȘ)
V  

u ȈȫȝĮ: (ıIJİȡȞȠȟȚijȠİȚįȒȢ,  
ʌȜİȣȡȠıIJİȡȞȚțȑȢ
ĮȡșȡȫıİȚȢ)
u ȄȚijȠİȚįȒȢ ĮʌȩijȣıȘ  
 

 
ȆȜİȣȡȑȢ (ʌȜȐȖȚȠ ȩȡȚȠ)
u ȈȣȞȠȜȚțȐ ȣʌȐȡȤȠȣȞ 12 ʌȜİȣȡȑȢ
u ȅȚ 1-7 ıȣȖȤȠȞįȡȫȞȠȞIJĮȚ Ș țȐșİ
ȝȚĮ ȟİȤȦȡȚıIJȐ ʌȐȞȦ ıIJȠ ıIJȑȡȞȠ țĮȚ
ȖȚ¶ ĮȣIJȩ ȠȞȠȝȐȗȠȞIJĮȚ ȖȞȒıȚİȢ
 
u ȅȚ 8-10 ȠȞȠȝȐȗȠȞIJĮȚ ȞȩșİȢ ȖȚĮIJȓ
ıȣȖȤȠȞįȡȫȞȠȞIJĮȚ ıİ ȑȞĮ țȠȚȞȩ
ȤȩȞįȡȚȞȠ ȝȩȡijȦȝĮ ʌȠȣ ȝİ IJȘ

ıİȚȡȐ IJȠȣ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȠ ıIJȑȡȞȠ
#
$  u ȅȚ 11-12 İȓȞĮȚ ȠȚ ȞȩșİȢ ĮıȪȞIJĮȤIJİȢ
ȖȚĮIJȓ įİȞ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ țĮșȩȜȠȣ ȝİ IJȠ
ıIJȑȡȞȠ ıIJȠ ʌȡȩıșȚȠ IJȝȒȝĮ IJȠȣȢ
'
 
(

țİijĮȜȒ
ĮȣȤȑȞĮȢ
ijȪȝĮ
ȖȦȞȓĮ

!   % & 


  ! 
 
  $  

ȆȜİȣȡȚțȒ ĮȪȜĮțĮ
3
& , ȀİijĮȜȒ

!$ 
1Ș ʌȜİȣȡȐ (ĮȡȚıIJİȡȒ) 
 
ǹȣȤȑȞĮȢ

V  ĭȪȝĮ
'
 

īȦȞȓĮ
V  
2Ș ʌȜİȣȡȐ (ĮȡȚıIJİȡȒ) )- +

 
V  
)* +
ĬȦȡĮțȚțȒ ȝȠȓȡĮ ıʌȠȞįȣȜȚțȒȢ
ıIJȒȜȘȢ (ȠʌȓıșȚȠ ȩȡȚȠ)
ȅȚ șȦȡĮțȚțȠȓ ıʌȩȞįȣȜȠȚ ʌȠȣ
ıȣȞİȞȫȞȠȞIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ ȝİ
ȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ ıȣȞįȑıȝȦȞ, țĮșȫȢ ĬȦȡĮțȚțȒ
țĮȚ ȝİ IJȠ ȝİıȠıʌȠȞįȪȜȚȠ įȓıțȠ, ȝȠȓȡĮ
ıʌȠȞįȣȜȚțȒȢ
ıȤȘȝĮIJȓȗȠȣȞ IJȘ șȦȡĮțȚțȒ ȝȠȓȡĮ ıIJȒȜȘȢ
IJȘȢ ıʌȠȞįȣȜȚțȒȢ ıIJȒȜȘȢ țĮȚ
ĮʌȠIJİȜȠȪȞ IJȘ ȕȐıȘ ȖȚĮ ȞĮ
ıȣȞįİșȠȪȞ ȠȚ ʌȜİȣȡȑȢ. ȀĮIJȐ
ĮȣIJȩȞ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ĮʌĮȡIJȓȗȠȣȞ IJȠ
ȠʌȓıșȚȠ ȩȡȚȠ IJȠȣ șȫȡĮțĮ țĮȚ
įȓȞȠȣȞ IJȘȞ IJİȜȚțȒ ȝȠȡijȒ ıIJȠ
șȦȡĮțȚțȩ țȜȦȕȩ.
ĬȦȡĮțȚțȠȓ ıʌȩȞįȣȜȠȚ
DZȞȦ ĮȡșȡȚțȒ
DZȞȦ ıʌȠȞįȣȜȚțȒ ĮʌȩijȣıȘ
ȈʌȠȞįȣȜȚțȩ IJȡȒȝĮ DZȞȦ ĮȡșȡȚțȒ
ȈȫȝĮ İȞIJȠȝȒ İʌȚijȐȞİȚĮ
DZȞȦ ʌȜİȣȡȚțȩ
ȘȝȚȖȜȒȞȚȠ DZȞȦ ʌȜİȣȡȚțȩ ǼȖțȐȡıȚĮ
ȘȝȚȖȜȒȞȚȠ ĮʌȩijȣıȘ

ǹȣȤȑȞĮȢ
ȀȐIJȦ ĮȡșȡȚțȒ
ıʌȠȞįȣȜȚțȠȪ IJȩȟȠȣ
ĮʌȩijȣıȘ

ȀȐIJȦ ĮȡșȡȚțȒ
ǼȖțȐȡıȚĮ ʌȜİȣȡȚțȒ İʌȚijȐȞİȚĮ
ȖȜȒȞȘ ȀȐIJȦ
ȆȑIJĮȜȠ ȀȐIJȦ ʌȜİȣȡȚțȩ ıʌȠȞįȣȜȚțȒ
DZȞȦ ĮȡșȡȚțȒ ıʌȠȞįȣȜȚțȠȪ ȘȝȚȖȜȒȞȚȠ İȞIJȠȝȒ
İʌȚijȐȞİȚĮ IJȩȟȠȣ

ǹțĮȞșȫįȘȢ ĮʌȩijȣıȘ
ȀȜİȓįĮ
! 
%  

ȅʌȓıșȚĮ
  

ȈȫȝĮ
ȆȡȩıșȚĮ

&  


!  ǼȞIJȪʌȦȝĮ ʌȜİȣȡȠțȜİȚįȚțȠȪ
  ȆȡȩıșȚĮ ıȣȞįȑıȝȠȣ
  
 
ȅʌȓıșȚĮ
ȉȡĮʌİȗȠİȚįȒȢ ȖȡĮȝȝȒ
ȀȦȞȠİȚįȑȢ ijȪȝĮ
ǹȪȜĮțĮ ȣʌȠțȜİȚįȓȠȣ ȝȣȩȢ
ȀİijȐȜĮȚȠ 2

ǹȡșȡȫıİȚȢ
ǹȡșȡȫıİȚȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ IJȠȣ
ıIJȑȡȞȠȣ ȂİıȠțȜİȚįȚțȩȢ ıȪȞįİıȝȠȢ ǻȓĮȡșȡȠȢ įȓıțȠȢ

 
  ȆȜİȣȡȠțȜİȚįȚțȩȢ
p 

ıȪȞįİıȝȠȢ 
p 
ǼȞįĮȡșȡȚțȩȢ
  
 
ʌȜİȣȡȠıIJİȡȞȚțȩȢ

V "  p - ıȪȞįİıȝȠȢǹȡșȡȚțȑȢ țȠȚȜȩIJȘIJİȢ
V  
  


ǹțIJȚȞȦIJȠȓ
ıIJİȡȞȠʌȜİȣȡȚțȠȓ
ıȪȞįİıȝȠȚ
.  

 
'"  
 
ȆȜİȣȡȠȟȚijȠİȚįȒȢ
ıȪȞįİıȝȠȢ
ȆȜİȣȡȠıʌȠȞįȣȜȚțȑȢ ĮȡșȡȫıİȚȢ
ȂİıȐȡșȡȚȠȢ ıȪȞįİıȝȠȢ

DZȞȦ ĮȡșȡȚțȒ
İʌȚijȐȞİȚĮ IJȘȢ ǹȡșȡȚțȑȢ
țİijĮȜȒȢ țȠȚȜȩIJȘIJİȢ ǼȖțȐȡıȚİȢ
ʌȜİȣȡȐȢ ȖȜȒȞİȢ (ȖȚĮ IJȠ
ȀȐIJȦ ʌȜİȣȡȚțȩ ijȪȝĮ IJȘȢ ȓįȚĮȢ
ȘȝȚȖȜȒȞȚȠ (ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜİȣȡȐȢ)
țİijĮȜȒ IJȘȢ İʌȩȝİȞȘȢ
ʌȜİȣȡȐȢ)
DzȟȦ ʌȜİȣȡİȖțȐȡıȚȠȢ ȆȜİȣȡİȖțȐȡıȚȠȢ
ıȪȞįİıȝȠȢ ıȪȞįİıȝȠȢ

ȂİıȐȡșȡȚȠȢ
ȆȜİȣȡİȖțȐȡıȚȠȢ ıȪȞįİıȝȠȢ
ıȪȞįİıȝȠȢ
DZȞȦ ʌȜİȣȡȚțȩ
DzȟȦ ȘȝȚȖȜȒȞȚȠ (ȖȚĮ
ʌȜİȣȡİȖțȐȡıȚȠȢ IJȘȞ țİijĮȜȒ IJȘȢ DZȞȦ
ıȪȞįİıȝȠȢ ȓįȚĮȢ ʌȜİȣȡȐȢ) ʌȜİȣȡİȖțȐȡıȚȠȢ
DZȞȦ ıȪȞįİıȝȠȢ
ǹțIJȚȞȦIJȩȢ
ʌȜİȣȡİȖțȐȡıȚȠȢ ıȪȞįİıȝȠȢ IJȘȢ
ıȪȞįİıȝȠȢ țİijĮȜȒȢ IJȘȢ
ʌȜİȣȡȐȢ
ȈʌȠȞįȣȜȚțȒ ȐȡșȡȦıȘ
ȀİijȐȜĮȚȠ 3

ȂȪİȢ
ȝȪİȢ
‡ ǹȞȐȝİıĮ ıIJȚȢ ʌȜİȣȡȑȢ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ȠȚ
ȝİıȠʌȜİȪȡȚȠȚ ȝȪİȢ.
‡ ǼȞ IJȦ ȕȐșȘ IJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ȠȚ
ȣʌȠʌȜİȪȡȚȠȚ ȝȪİȢ, țĮȚ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJĮ
ȩȡȖĮȞĮ ȝİ IJȚȢ ʌİȡȚIJȠȞȓİȢ IJȠȣȢ, ȠȚ
ʌȞİȪȝȠȞİȢ, Ș țĮȡįȚȐ țĮȚ IJĮ țȪȡȚĮ ĮȖȖİȓĮ.
‡ ǼʌȚʌȠȜȒȢ IJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ȠȚ
ȝȪİȢ IJȠȣ șȫȡĮțȠȢ, ȠȚ ʌȜȐȖȚȠȚ ȝȪİȢ țĮȚ
ȝȑȡȠȢ IJȦȞ ȝȣȫȞ IJȘȢ ȡȐȤȘȢ.
ȂİıȠʌȜİȪȡȚȠȚ ȝȪİȢ
‡ ʌȠȣ ȤȦȡȓȗȠȞIJĮȚ ıİ 3
ıIJȚȕȐįİȢ.
± İʌȚʌȠȜȒȢ ıIJȚȕȐįĮ-ȑȟȦ
ȝİıȠʌȜİȪȡȚȠȚ
± ȝȑıȘ ıIJȚȕȐįĮ-ȑıȦ
ȝİıȠʌȜİȪȡȚȠȚ
± İȞ IJȦ ȕȐșȘ ıIJȚȕȐįĮ-
İıȫIJĮIJȠȚ ȝİıȠʌȜİȪȡȚȠȚ
ȁȠȚʌȠȓ ĬȦȡĮțȚțȠȓ ȝȪİȢ
ȁȠȚʌȠȓ ĬȦȡĮțȚțȠȓ ȝȪİȢ
ȀİijȐȜĮȚȠ 4

ǹȖȖİȓȦıȘ țĮȚ ȃİȪȡȦıȘ


ǹȖȖİȓĮ-ȞİȪȡĮ
‡ ȈIJȘȞ ʌȜİȣȡȚțȒ ĮȪȜĮțĮ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ IJĮ ĮȖȖİȓĮ țĮȚ
ȞİȪȡĮ ȝİ ıİȚȡȐ Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ IJĮ țȐIJȦ
± ĭȜȑȕĮ
± ǹȡIJȘȡȓĮ
± ȃİȪȡȠ O

‡ ȉĮ ȝİıȠʌȜİȪȡȚĮ ĮȖȖİȓĮ țĮȚ ȞİȪȡĮ ʌȠȡİȪȠȞIJĮȚ


ĮȞȐȝİıĮ ıİ ȑıȦ țĮȚ İıȫIJĮIJȠ ȝİıȠʌȜİȪȡȚȠ ȝȣ
‡ ǹʌȩ ĮȣIJȐ İțijȪȠȞIJĮȚ țȜȐįȠȚ ʌȠȣ įȚĮIJȚIJȡĮȓȞȠȣȞ
IJȠȣȢ ȝȪİȢ,ĮȖȖİȚȫȞȠȣȞ țĮȚ ȞİȣȡȫȞȠȣȞ IJȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ.
ǹȖȖİȓĮ
‡ ǹʌȩ IJȚȢ ĮȞȫȞȣȝİȢ ĮȡIJȘȡȓİȢ
İțijȪȠȞIJĮȚ ȠȚ ȣʌȠțȜİȓįȚİȢ
ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ țĮȚ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ ȠȚ
ȝĮıIJȚțİȢ. ǹʌȩ IJȚȢ ȝĮıIJȚțȑȢ
İțijȪȠȞIJĮȚ ȠȚ ȝȣȠijȡİȞȚțȑȢ țĮȚ
ȐȞȦ İʌȚȖȐıIJȡȚİȢ.
‡ ǹʌȩ IJȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İțijȪȠȞIJĮȚ IJĮ
ʌȡȩıșȚĮ ȝİıȠʌȜİȪȡȚĮ ĮȖȖİȓĮ,
ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ȑȞĮ ȗİȪȖȠȢ ıIJȠ
țȐIJȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ
țĮȚ ıIJȠ ȐȞȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ țȐIJȦ
ʌȜİȣȡȐȢ.
‡ ȉĮ ʌȡȫIJĮ ʌȡȩıșȚĮ
ȝİıȠʌȜİȪȡȚĮ ĮȖȖİȓĮ İțijȪȠȞIJĮȚ
Įʌȩ IJȘȞ ȝĮıIJȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ țĮȚ
İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞĮ ȖȚĮ IJȚȢ ʌȡȫIJİȢ
ȑȟȚ ʌȜİȣȡȑȢ.
‡ īȚĮ IJȚȢ İʌȩȝİȞİȢ IJȑııİȡȚȢ
ȣʌİȪșȣȞĮ İȓȞĮȚ IJĮ ʌȡȩıșȚĮ
ȝİıȠʌȜİȪȡȚĮ ĮȖȖİȓĮ ʌȠȣ
İțijȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȝȣȠijȡİȞȚțȒ
ĮȡIJȘȡȓĮ, țȜȐįȠȚ IJȦȞ ȝĮıIJȚțȫȞ.
‡ ȉĮ įȪȠ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȝİıȠʌȜİȪȡȚĮ
įȚĮıIJȒȝĮIJĮ ĮȚȝĮIJȫȞȠȞIJĮȚ ȝȩȞȠ
Įʌȩ IJȚȢ ȠʌȓıșȚİȢ ĮȡIJȘȡȓİȢ.
ǹȖȖİȓĮ
‡ ǹʌȩ IJȘȞ țĮIJȚȠȪıĮ ĮȠȡIJȒ
İțijȪİIJĮȚ Ș șȦȡĮțȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ
ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ʌȠȡİȓĮ țĮIJȐ
ȝȒțȠȢ țĮȚ İʌȐȞȦ ıIJȘȞ
ʌȡȩıșȚĮ ĮȡȚıIJİȡȒ İʌȚijȐȞİȚĮ
IJȦȞ ıʌȠȞįȣȜȚțȫȞ ıȦȝȐIJȦȞ.
‡ Ǿ șȦȡĮțȚțȒ ĮȡIJȘȡȓĮ įȓȞİȚ IJĮ
ȠʌȓıșȚĮ ȝİıȠʌȜİȪȡȚĮ ĮȖȖİȓĮ.

‡ ȅȚ ȝİıȠʌȜİȪȡȚİȢ ijȜȑȕİȢ
ʌȠȡİȪȠȞIJĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ IJȚȢ
ȝİıȠʌȜİȪȡȚİȢ ĮȡIJȘȡȓİȢ.
‡ ȀĮIJĮȜȒȖȠȣȞ ıIJȘȞ ȐȗȣȖȘ
ijȜȑȕĮ ʌȠȣ İțȕȐȜȜİȚ ıIJȘȞ ȐȞȦ
țȠȓȜȘ ijȜȑȕĮ.
ȃİȪȡĮ
‡ ȅȚ ʌȡȩıșȚİȢ țĮȚ ȠʌȓıșȚİȢ
ȡȓȗİȢ IJȠȣ ȞȦIJȚĮȓȠȣ ȝȣİȜȠȪ
ȝİIJȐ Įʌȩ ĮȞĮıIJȩȝȦıȘ
įȓȞȠȣȞ IJĮ ȞȦIJȚĮȓĮ ȞİȪȡĮ.
‡ ȉĮ șȦȡĮțȚțȐ ȞȦIJȚĮȓĮ
ȞİȪȡĮ İȓȞĮȚ ĮȣIJȐ ʌȠȣ
ʌȠȡİȪȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȜİȣȡȚțȒ
ĮȪȜĮțĮ țĮȚ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞĮ
ȖȚĮ IJȘ ȞİȪȡȦıȘ IJȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ.
‡ ȉĮ ʌȡȫIJĮ 11 șȦȡĮțȚțȐ ȞİȪȡĮ
įȓȞȠȣȞ ȝİıȠʌȜİȪȡȚȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ
İȞȫ IJȠ 12 įȓȞİȚ ȑȞĮ ȣʌȠʌȜİȪȡȚȠ
țȜȐįȠ.
ǼıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ ĬȦȡĮțȚțȠȪ ȀȜȦȕȠȪ
‡ ȅ șȦȡĮțȚțȩȢ țȜȦȕȩȢ ıIJȠ ıȪȞȠȜȩ IJȠȣ
ȤȡȘıȚȝİȪİȚ țĮȚ ıIJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ
ıȘȝĮȞIJȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĮȖȖİȓȦȞ.
‡ ȈIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ȠȚ
ȣʌİȗȦțȠIJȚțȑȢ țȠȚȜȩIJȘIJİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ
IJȠȣȢ ʌȞİȪȝȠȞİȢ țĮȚ ĮȞȐȝİıȐ IJȠȣȢ IJȠ
ȝİıȠșȦȡȐțȚȠ. Ǽțİȓ ıȣȞĮȞIJȠȪȝİ IJȘȞ
ʌİȡȚțĮȡįȚĮțȒ țȠȚȜȩIJȘIJĮ țĮȚ ȐȜȜĮ țȪȡȚĮ
ȩȡȖĮȞĮ.
ȂȑȡȠȢ 2Ƞ

ǹȞȐȜȣıȘ țȜȚȞȚțȠȪ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJȠȢ


Ǿ țȜȚȞȚțȒ İȚțȩȞĮ IJȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ:
‡ȀȡȣȖȝȩ ıIJȘȞ 8Ș țĮȚ 9Ș ʌȜİȣȡȐ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ İȚıʌȞȠȒȢ-İțʌȞȠȒȢ
‡ǼʌȫįȣȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ ıIJȠ ĮȡȚıIJİȡȩ ȘȝȚșȦȡȐțȚȠ ʌİȡȓ IJȘȞ 8Ș-9Ș ʌȜİȣȡȐ.
‡ǹįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ İȚıʌȞȠȒȢ
ȀȡȣȖȝȩ ıIJȘȞ 8Ș țĮȚ 9Ș ʌȜİȣȡȐ
țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ İȚıʌȞȠȒȢ-
İțʌȞȠȒȢ
‡ ȉȠ IJȡȓȟȚȝȠ ĮȣIJȩ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ țȐIJĮȖȝĮ
ȠıIJȫȞ.
‡ ȈIJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĮȞĮʌȞȠȒȢ, ȠȚ ʌȜİȣȡȑȢ
IJİȓȞȠȣȞ ȞĮ țȚȞȘșȠȪȞ.
‡ ȈȣȞİʌȫȢ, IJȣȤȩȞ ıʌĮıȝȑȞİȢ ʌȜİȣȡȑȢ,
ʌĮȡȐȖȠȣȞ IJȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ȒȤȠ țĮșȫȢ,
IJĮ țȠȝȝȐIJȚĮ IJȠȣȢ țȠȣȞȚȠȪȞIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ.
ǼʌȫįȣȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ ıIJȠ ĮȡȚıIJİȡȩ
ȘȝȚșȦȡȐțȚȠ ʌİȡȓ IJȘȞ 8Ș-9Ș ʌȜİȣȡȐ.
‡ ȅ ʌȩȞȠȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ
ʌĮȡİȞȩȤȜȘıȘȢ IJȦȞ ȞİȪȡȦȞ,
ȜȩȖȦ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȠȪ ȝȚĮȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ.
‡ ȈIJȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ İʌȘȡİȐȗȠȞIJĮȚ
‡ ȉĮ ȝİıȠʌȜİȪȡȚĮ ȞİȣȡĮ Įʌȩ IJȠ
țȐIJĮȖȝĮ IJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ
‡ Ǿ ȞİȪȡȦıȘ IJȦȞ
ȝİıȠʌȜİȪȡȚȦȞ țĮȚ
ȣʌȠʌȜİȪȡȚȦȞ ȝȣȫȞ
‡ ȆȚșĮȞȩȞ, ȞĮ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ țĮȚ Ș
ȞİȪȡȦıȘ IJȘȢ ʌİȡȚIJȠȞȓĮȢ IJȘȢ
ȣʌİȗȠțȦIJȚțȒȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮȢ.
ǹįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ İȚıʌȞȠȒȢ
īȚĮ ȞĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ Ș İȚıʌȞȠȒ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ:
± DZȞȠįȠȢ ʌȜİȣȡȫȞ ȝİ IJȘ
ȕȠȒșİȚĮ IJȦȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ ȝȣȫȞ
‡ ȈțĮȜȘȞȠȓ
‡ DzȟȦ ȝİıȠʌȜİȪȡȚȠȚ
‡ ȂİıȠȤȩȞįȡȚĮ ȝȠȓȡĮ IJȦȞ ȑıȦ
ȝİıȠʌȜİȪȡȚȦȞ
± ȀȐșȠįȠȢ įȚĮijȡȐȖȝĮIJȠȢ
Ǿ ĮȞĮʌȞȠȒ İȓȞĮȚ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ IJȘȢ ıȣȖȤȡȠȞȚıȝȑȞȘȢ țȓȞȘıȘȢ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
IJȠȣ șȫȡĮțĮ, ȝİ ıțȠʌȩ IJȘȞ ĮȣȟȠȝİȓȦıȘ IJȘȢ ʌİȡȚijȑȡİȚĮȢ IJȦȞ ʌȞİȣȝȩȞȦȞ
ȖȚĮ IJȘȞ İȓıȠįȠ țĮȚ ȑȟȠįȠ IJȠȣ ĮȑȡĮ.

ǻİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ țȐʌȠȚĮ Įʌȩ IJȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ ĮȣIJȑȢ įİȞ ȖȓȞİIJĮȚ, ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ
ȣʌȠșȑıȠȣȝİ ȩIJȚ IJȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ İȓȞĮȚ ȝȘȤĮȞȚțȩ, įȘȜĮįȒ ıIJȘȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȘ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJĮ șȡĮȪıȝĮIJĮ IJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ İȝʌȠįȓȗȠȣȞ IJȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȚıʌȞȠȒȢ
ȈȊȂȆǼȇǹȈȂǹ
Ȃİ IJĮ IJȡȓĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ țȜȚȞȚțȒȢ İȚțȩȞĮȢ
țĮIJĮȜȒȖȠȣȝİ ıIJȠ ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ ȩIJȚ Ș
țȐțȦıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠıIJİȓ Ƞ ĮıșİȞȒȢ İȓȞĮȚ
țȐIJĮȖȝĮ ʌȜİȣȡȫȞ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ IJȘȢ
8ȘȢ ȝİ 9Ș İijȩıȠȞ İțİȓ İʌȚțİȞIJȡȫȞİIJĮȚ Ƞ
ʌȩȞȠȢ țĮȚ ȣijȓıIJĮIJĮȚ Ƞ țȡȣȖȝȩȢ.
ȀǹȉǹīȂǹ ȆȁǼȊȇȍȃ
‡ ȀȐIJĮȖȝĮ ȠȞȠȝȐȗİIJĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ Ȓ
ȝİȡȚțȒ ȜȪıȘ IJȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ İȞȩȢ
ȠıIJȠȪ.
‡ ȅȚ ʌȜİȣȡȑȢ IJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ
ijȠȡȑȢ IJİȓȞȠȣȞ ȞĮ ȣʌȠıIJȠȪȞ
țȐIJĮȖȝĮ ıIJȘ ȖȦȞȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ
IJȠ ʌȚȠ İȪșȡĮȣıIJȠ ȝȑȡȠȢ.
‡ ĬİȦȡȠȪȞIJĮȚ ıȤİIJȚțȫȢ İȣȐȜȦIJĮ
ȠıIJȐ ȜȩȖȦ IJȠȣ ȝȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ
IJȠȣȢ.
‡ ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ıʌȐıȠȣȞ ĮȡțİIJȐ İȪțȠȜĮ ȝİ ĮʌȜȐ
ĮIJȣȤȒȝĮIJĮ.
/ 


& (


   & - 
ĬİȡĮʌİȓĮ

‡ Ǿ șİȡĮʌİȓĮ ȖȚĮ ıʌȐıȚȝȠ ʌȜİȣȡȫȞ İȓȞĮȚ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ


‡ ǻȘȜĮįȒ įİȞ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȝȘȤĮȞȚțȒ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘ, ʌĮȡĮȝȩȞȠ
ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ıȠȕĮȡȒȢ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ İȚıʌȞȠȒȢ.
‡ ȈIJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ Ș șİȡĮʌİȓĮ ĮʌİȣșȪȞİIJĮȚ
ıIJȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȠȣ ʌȩȞȠȣ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȓĮıȘ IJȠȣ
țĮIJȐȖȝĮIJȠȢ. ȅȚ ʌȜİȣȡȑȢ șĮ İʌĮȞȠıIJİȦșȠȪȞ Įʌȩ ȝȩȞİȢ
IJȠȣȢ ıȣȞȒșȦȢ ıİ įȚȐıIJȘȝĮ 1-2 ȝȘȞȫȞ.
‡ ȍıIJȩıȠ, ʌȡȠIJİȓȞİIJĮȚ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȑȦȢ
ʌȜȒȡȘ ĮțȚȞȘıȓĮ țĮȚ ĮȞĮʌȞİȣıIJȚțȒ ȖȣȝȞĮıIJȚțȒ.
ȁȓȖȠ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ
‡ ȊʌȐȡȤİȚ ȝİȖȐȜȘ ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ Įʌȩ
țȐIJĮȖȝĮ ʌȜİȣȡȫȞ ȞĮ IJȡȣʌȘșİȓ
IJȠ IJȠȚȤȦȝĮIJȚțȩ ʌȑIJĮȜȠ IJȘȢ
ȣʌİȗȠțȦIJȚțȒȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮȢ ȝİ
ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ, ıİ țȐșİ İȚıʌȞȠȒ ȞĮ
ȖİȝȓȗİȚ ĮȑȡĮ Ș țȠȚȜȩIJȘIJĮ,
ıȣȝʌȚȑȗȠȞIJĮȢ IJȠȞ ʌȞȑȣȝȠȞĮ.
‡ Ǿ ʌȐșȘıȘ ĮȣIJȒ ȠȞȠȝȐȗİIJĮȚ
ʌȞİȣȝȠȞȠșȫȡĮțĮȢ
ȕȚȕȜȚȠȖȡĮijȓĮ
http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?query=rib+nerve&action=look+it+up
http://www.med.auth.gr/depts/lomi/stprojects/myology/thorakikoi/meizthorak.htm
http://www.dap-iatrikis.gr/ell/sos/2year/?download=145
http://www.pe.uth.gr/cms/phocadownload/epeaek/kinisiologia_MK0903/dialekseis/6.pdf
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Thoracic_aorta
http://www.diavlos.gr/orto96/poliz0.htm
http://www.exe1928.gr/files/attaches/Aggouras.doc
http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=371
http://www.a-z.gr/index.php?name=News&file=print&sid=153
http://www.disabled.gr/lib/?p=22652
http://www.spearfishing.ws/content/view/81/44/
http://radiographics.rsna.org/content/23/4/811/F18.
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE
%B1%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.scribd.com/doc/8578185/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F%C
E%9C%CE%99%CE%91-
%CE%91%CE%9D%CE%98%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE
%9F%CE%A5-%CE%A3%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3