PERUNDANGAN ISLAM PADA ZAMAN SAHABAT

PENGENALAN
Peringkat pembinaan dan ke arah penyempurnaan perundangan Islam Dipenuhi dengan usaha berijtihad dan pengeluaran hukum syarak Dari 11 hijrah pertengahan abad ke-2 hijrah

Zaman Khulafa alRasyidin

Zaman mayyah

18 tahun zaman Abbasiyyah

ZAMAN SAHABAT(KHULAFA ALRASYIDIN )
Peringkat pertama pembinaan perundangan Islam Dari tahun 11H 40H

Peristiwa-peristiwa baru yang memerlukan kepada penyelesaian hukum syarak tidak ada nas al-Quran dan hadis yang jelas mengenainya Takrif sahabat Sesiapa yang bertemu dengan Nabi (s.a.w) dalam keadaan beriman dengan Baginda dan meninggal dalam agama Islam

Sumber Perundangan
y Para sahabat menghadapi isu-isu semasa yang perlukan kepada penyelesaian syarak Saidina Abu Bakar r.h ketika ditemui untuk menyelesaikan dua pihak yang bertelagah rujuk dalam al-Quran terlebih dahulu. Jika tiada, rujuk kepada al-Sunnah. Jika tidak jumpa, beliau mencari sesiapa yang mungkin tahu terdapat hadis yang berkaitan. Kalau tiada, beliau himpunkan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin masyarakat lalu dibuat mesyuarat dan keputusan diambil secara bersama (riwayat Maimun ibn Mahran)

Sumber Perundangan
Oleh itu, sumber perundangan zaman sahabat Nabi (s.a.w) secara tertib Al-Quran sumber Al-Sunnah rujukan kedua Ijmak Al-Ra y @ Ijtihad

Al-Quran
Sumber pertama kepada akidah, akhlak, hukum-hukum amali, bahasa dan lain-lain Direkod dan disusun dengan sempurna Cara istinbat hukum

Bersepakat pada dalalah yang putus

Berlaku perselisihan pendapat jika sesuatu nas itu mempunyai dua makna perkataan ada nas berikut iaitu yang bermakna suci atau haid

Al-Sunnah
Sumber kedua selepas al-Quran Belum dibukukan bergantung kepada kekuatan hafalan, kefahaman, keadilan para perawi Oleh itu, para sahabat sangat berhati-hati menerima hadis kerana takut meriwayatkan hadis palsu

Al-Sunnah
Kaedah terima hadis Diterima jika diyakini perawinya kerana kemasyhurannya @ dipercayai @ diakui oleh saksi dan tidak ada periwayatan lain yang bertentangan yang lebih kuat Ditolak jika perawi kurang dipercayai dan tiada riwayat lain yang menyokong

Al-Sunnah
Ditolak jika periwayatan yang kuat tetapi sabit ia telah dinasakhkan @ ada dalil lain yang bertentangan yang lebih kuat

Contoh apabila Fatimah binti Qis meriwayatkan : Suami saya telah menceraikan saya tetapi Rasulullah (s.a.w) tidak menyuruh suami saya sediakan nafkah dan tempat tinggal, Saidina Umar r.h berkata : Jangan tinggalkan kitab Tuhan kita dan hadis Nabi kita kerana kata-kata seorang perempuan yang tidak diketahui sama ada dia (Fatimah) berkata benar atau tidak mahupun dia ingat atau lupa

Ijmak
Definisi : Kesepakatan para mujtahid daripada umat Muhammad (s.a.w) pada satu-satu zaman mengenai hukum syarak Mudah berlaku kerana kebanyakan sahabat berada di Madinah bersepakat setelah dibuat perbincangan sesama mereka Contoh perlantikan Abu Bakar sebagai khalifah, menghimpunkan al-Quran

Al-Ra y @ Ijtihad
Definisi : Mencurahkan mengeluarkan hukum syarak sepenuh usaha untuk

Pilihan terakhir untuk selesaikan masalah yang perlukan hukum syarak setelah tiada nas yang jelas daripada alQuran dan al-Sunnah Penggunaannya tidak meluas di kalangan sahabat antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Aishah, Abdullah bin Mas ud

Al-Ra y @ Ijtihad
Istinbat hukum melalui ijtihad prinsip berpegang kepada kebenaran

Saidina Umar rh menarik balik tegahan daripada mengenakan mahar perkahwinan yang tinggi apabila ditegur oleh seorang perempuan yang berhujah dengan ayat al-Quran yang mengizinkan berbuat demikian

Saidina Umar rh menerima pandangan Saidina Ali rh untuk mengenakan qisas kepada semua yang terlibat berpakat membunuh seseorang

Al-Ra y @ Ijtihad
Tidak teruja untuk berijtihad Khulafa al-Rashidin tidak engeluarkan fatwa elainkan setelah erujuk ke ada il uwan dari ada kalangan ara sahabat

aidina bu akar rh berkata : Ini ijtihad saya, jika ia benar, aka ia dari ada llah. ekiranya ijtihad ini tersila , aka ia dari ada saya e h n kea unan dan saya dari ada llah

aidina ar rh berkata : Jangan jadikan ijtihad yang salah sebagai unnah

Contoh Perselisihan Sahabat
y Pusaka

para sahabat rh bersepakat bahawa bapa mendinding saudara lelaki dan saudara perempuan seibu sebapa atau seibu. Namun mereka berselisih pendapat pada datuk adakah akan turut mendinding mereka jika ketiadaan bapa? Abu Bakar dan Ibn Abbas berpendapat datuk mengambil peranan bapa berhujahkan bahawa perkataan bapa yang disebut di dalam al-Quran turut memberi maksud datuk. Pada sisi yang lain Umar, Ali, Zaid bin Thabit dll berpendapat sebaliknya bahkan berkongsi harta pusaka sesama mereka kerana pertalian mereka dengan si mati adalah melalui bapa. Perkataan bapa yang membawa makna datuk di dalam al-Quran adalah majaz.

Contoh Perselisihan Sahabat
y Masalah harta Nabi (s.a.w) menegah daripada mengutip unta yang berkeliaran namun pada zaman pemerintahan Saidina Uthman rh beliau mengarahkan unta-unta yang berkeliaran ini diambil dan dibuat iklan. Jika tidak diambil dalam tempoh tertentu, unta tersebut akan dijual lalu disimpan wang itu sehingga tuannya datang menuntut. Ini kerana hasil ijtihad Saidina Uthman yang berpendapat bahawa tindakan Rasulullah itu adalah maslahah tuan punya unta akan terjaga walaupun dibiarkan unta itu berkeliaran tetapi zaman berubah dan manusia pada zaman beliau kurang kesedaran agama

Contoh Perselisihan Sahabat
y Nafkah janda yang dicerai secara talak ba in

Saidina Umar berpendapat golongan ini mesti diberi nafkah dan disediakan tempat tinggal berpandukan kepada firman Allah yang bermaksud : Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai idahnya) dan janganlah pula (dibenarkan) mereka keluar (dari situ), kecuali (jika) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Beliau tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qis yang menyatakan sebaliknya. Beliau berkata : Jangan tinggalkan kitab Tuhan kita dan hadis Nabi kita kerana kata-kata seorang perempuan yang tidak diketahui sama ada dia (Fatimah) berkata benar atau tidak mahupun dia ingat atau lupa. Walaupun demikian, hadis ini diterimapakai oleh Ibn Abbas dll. Beliau berpendapat ayat di atas merujuk kepada talak raj iyy.

Ciri-ciri perundangan zaman sahabat
Hukum fiqh yang dikeluarkan berdasarkan suasana dan realiti yang berlaku Al-Quran berjaya dihimpunkan dan dijadikan satu mushaf Periwayatan hadis sekadar perlu untuk selesaikan peristiwa yang terjadi sahaja Ijmak sebagai salah satu sumber perundangan

Ciri-ciri perundangan zaman sahabat
Ijtihad yang bertujuan memelihara kemaslahatan umat Islam Saidina Umar gugurkan pemberian zakat kepada mualaf, Saidina Uthman kumpulkan unta yang berkeliaran

Tidak meninggalkan hukum fiqh yang dibuku secara tersusun

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful