MESLEK DER HASTALIKLARI

S ra No / Konu Amaç Ö renim hedefleri 35 / Mesleki Cilt Hastal klar Mesleki Cilt Hastal klar n n çal ma hayat ndaki önemi, çe itleri, tan ve korunma yöntemleri hakk nda bilgi sahibi olmak. Mesleki cilt hastal klar , Mesleki cilt hastal na yol açabilecek etmenler, Korunma yöntemleri, Erken tan yöntemleri hakk nda bilgi sahibi olmak.
yMesleki cilt hastal klar Mesleki cilt hastal na yol açabilecek etmenler Korunma yöntemleri Erken tan yöntemleri Örnek vaka çal mas

Alt ba l klar

Süresi E itim ekli E itici niteli i

4 saat 1 saat örgün e itim zorunludur. Yönetmeli in 47/c (t p)* -e(hekim) bendine uygun e itimci *Halk sa l , gö üs hastal klar , iç hastal klar ve deri ve zührevi hastal klar uzmanlar .

Meslek Hastal klar n n S n flamas

A Grubu : Kimyasal Maddelerle olan meslek hastal klar d r, B Grubu : Mesleki Deri kanserleri ve kanser d hastal klar ,

C Grubu : Mesleki Solunum Sistemi hastal klar d r, D Grubu : Mesleki Bula c hastal klard r, E Grubu : Fiziksel Etkenlerle olu an meslek hastal klar d r.

MESLEK DER HASTALIKLARI B Grubu: Mesleki Deri Hastal klar : B-1 Deri kanserleri ve prekanseröz deri hastal klar ( kurum, zift, katran, asfalt, antrasen, mineral ya lar, parafin ve benzeri maddelerle ) B-2 Kanserle meyen cild hastal klar

MESLEK DER HASTALIKLARI
TANIM: Mesleksel etkilenim nedeniyle olu an derinin tüm patolojik durumlar na Mesleki deri hastal denir. 1939 y l nda Amerikan T p Birli i Mesleki Dermatozlar Komitesi meslek dermatozlar n ³olu umunda veya süreklili inde ba l ca rolü mesleksel faktörlerin oynad deri hastal klar ¶¶ olarak tan mlam lard r.

MESLEK DER HASTALIKLARI
Mesleki deri kanserleri ve mesleki deri kanseri d ndaki deri hastal klar olarak ikiye ay rmak mümkündür. Kanser d ndaki mesleki deri hastal klar büyük oranda dermatit eklinde kendini gösterir ve; ka nt , a r, k zar kl k, kabar kl k ve küçük kabarc klar eklinde ortaya ç karlar.

Derinin en üst tabakas d ortamdaki kimyasallar, toksik maddeler, fiziksel etmenler vb. bir çok faktörden koruyucu özelliktedir. Derinin ya tabakas n n bu geçirmezlik özelli i bozulursa etkenler daha derinlere do ru penetre olup allerjik reaksiyona neden olan do al proteinlerle birle ebilirler. Bu nedenle asl nda bütün deri hastal klar için geçerli olan korunma yöntemi; ‡deri bütünlü ünün bozulmas n önlemek, ‡bozulmu sa toksik maddelerle temas etmemek, ‡risk faktörlerinden kaç n labilir olanlar ndan kaç nmakt r.

MESLEK DER HASTALIKLARI Mesleki deri hastal klar için ba l ca risk faktörleri
‡Atopik dermatit olmas , ‡Yap sal olarak kuru bir cilde sahip olmak, yada a r terleme varsa ‡Çal ma ortam nda veya ki isel olarak evde ki isel hijyen tedbirlerine uymamak, ‡Çal lan i in özelli ine göre devaml suyla temas ediliyorsa, derinin koruyucu tabakas na zarar verebilir. ‡Alerjik reaksiyonlar n yo un oldu u mevsimde çal mak, ‡ e giri muayenesinde al nan anamnezde herhangi bir kimyasala duyarl l oldu u bilgisi al nanlar

MESLEK C LT HASTALIKLARI
Ülkemizde kullan lan meslek hastal klar s n flamas na göre; mesleki deri hastal klar , B grubu meslek hastal klar grubunda yer al rlar ve tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de en s k görülen meslek hastal klar d r. Ancak tan koyarken ‡mesleki etiyolojinin gözard edilmesi, ‡çal anlar taraf ndan önemsenmemesi, ‡ço unlukla önemli i gücü kayb yapmad klar ndan kay tlara girmemesi vb. birçok nedenle az görüldü ü san lmaktad r. Oysa resmi kay tlar dikkate al nmazsa yap lan epidemiyolojik çal malar göstermi tir ki mesleki deri hastal klar en s k görülen meslek hastal klar d r.

MESLEK C LT HASTALIKLARI
Deri hastal klar meslek hastal klar aras nda en s k görülen hastal klar olup en s k görüleni dermatitlerdir. Bunlar n %90¶ kontakt dermatittir. Mesleki deri hastal klar n n en s k görüldü ü meslekler; kuaförler, berberler, makine operatörleri, galvanizleme i inde çal anlar, deri ve kauçuk i lemede çal anlar, boya ve printer mürekkebi gibi kimyasallar maddelerle temas eden çal anlard r. En s k ba vuru ekli olan ekzematöz el dermatiti a a daki meslek gruplar nda s k görülür; Ev kad nlar n aat i çileri Sa l k personeli A ç lar Bal kç LastikLastik-plastik sanayi. Berberler Boyac lar Metal i çileri F r nc ve pastac lar Bahç van

MESLEK C LT HASTALIKLARI
El dermatitlerinin çe itli mesleklerdeki s kl ile ilgili istatistiki s n flamalar yeterli olmamakla birlikte tüm dünyada en s k rastlanan mesleksel dermatit ³ev han m ´ dermatitidir.

Dü ük riskli meslekler
Yöneticilik ve di er büro i leri, Bilimsel ve akademik a rl kl i ler, (bilgisayar, gazetecilik, habercilik, avukatl k) planlamac l k, kay t i leri ve sosyal a rl kl mesleklerde risk en azd r.

MESLEK C LT HASTALIKLARI
Mesleki deri hastal klar yla ilgili baz ortak özellikler; Meslek faktörü kan tlanabilir niteliktedir, yani etken i yerindedir. Tan koyarken meslek d u ra lar gözard edilmemeli, çünkü mesleki deri hastal na neden olabilecek etkenler günlük ya ant m zda çevremizde de bulunabilen maddeler olabilir. Meslek hastal klar n n yakla k % 25- 35¶i mesleki deri hastal klar d r. Ancak tan koymay ve kayda geçmeyi etkileyen faktörler nedeniyle ülkemizde ³en az tan konulan´ meslek hastal klar d r. Mesleki deri hastal klar n n % 90¶ ise kontakt dermatittir. Kontakt dermatitlerin % 80¶i iritan , % 20¶si alerjik kontakt dermatittir. Mesleki deri hastal klar n n cilt bulgular nda en s k rastlanan lokalizasyon µ¶ellerdir¶¶.

MESLEK C LT HASTALIKLARI
. Mesleki deri hastal Kontakt dermatit

klar

Olas etkenleri
norganik ve organik asitler, inorganik ve organik alkaliler, metal tuzlar , solventler (alkoller, ketonlar, klorine solventler ve di erleri), sabun ve deterjanlar nikel ve nikel tuzlar , krom tuzlar , kobalt tuzlar , organik civa bile ikleri, lastik kat maddeleri, metil metakrilat ve di er akrilik monomerler, pentaeritriol ve di er multifonksiyonel akrilatlar, etilendiamin, hekzametilentetramin ve formaldehit

rritan Kontakt dermatit

Allerjik Kontakt dermatit

Akneiform hastal klar

Ya aknesi Chloracne

Pigmanter hastal klar

Hiperpigmentasyon Hipopigmentasyon

MESLEK C LT HASTALIKLARI
Mesleki deri hastal klar
Fotosesitivite Aktinik de i iklikler ve porfiria kutanea tarda dahil olmak üzere fototoksik reaksiyonlar Fotoalerjik reaksiyonlar

Olas etkenleri
Poliaromatik hidrokarbonlar, asfalt, katran, petrol, anstrasen, akridin ve fenantrenler, Boya ve foto rafç l k malzemeleri, amil-o, dimetilaminobenzoik asitfurocoumarinler (psoralenler) Halojenli silisilanidler ve ilgili di er etmenler; 4, 6 diklorofenilfenoller, Boya ve foto rafç l k malzemeleri, amil-o, dimetilaminobenzoik asitfurocoumarinler (psoralenler)

Kontrakt ürtiker Radyodermatitis Deri kanserleri Skuamoz hücreli karsinoma Bazal hücreli karsinoma Belirli malanoma tipleri yonizan radyasyon 280-320 nm aras ndaki ultraviyole nlar , yonizan radyasyon Arsenik, kurum, katran, petrol ürünleri, kreozot, kok ve gazlar, karasak z (zift) 280-320 nm aras ndaki ultraviyole radyasyon Arsenik 280-320 nm aras ndaki ultraviyole nlar , yonizan nlar ,

X- nlar Enerji nakil hatlar Frekans (Hertz) 10 Radyo ve TV
5 6 7 8

Gama

nlar

Mikrodalga

K z lötesi

Morötesi (UV)

I 10 10 10 10 10 I 10 10 10 I 10 10 10 10 10 10I 10I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I10 I I I I I I I 10 I I I 10 I I I I I
2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Enerji (eV)

10-13 10-12 10-11 10-10 10-9

I I I I I 10 10 10I 10I 10 10I 10I 0.1 1I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I10 I I I I I
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GAMA-

nlar
ÖFT

Gama Enerji nakil hatlar Frekans (Hertz) 10 Radyo ve TV
5 6 7 8

nlar

Mikrodalga

K z lötesi

Morötesi (UV)

I 10 10 10 10 10 I 10 10 10 I 10 10 10 10 10 10I 10I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I10 I I I I I I I 10 I I I 10 I I I I I
2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Enerji (eV)

10-13 10-12 10-11 10-10 10-9

I I I I I 10 10 10I 10I 10 10I 10I 0.1 1I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I10 I I I I I
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 2 3 4

X

5

nlar

6

7

8

9

10

11

ÖFT

X- nlar Enerji nakil hatlar Frekans (Hertz) 10 Radyo ve TV
5 6 7 8

Gama

nlar

Mikrodalga

K z lötesi

Morötesi (UV)

I 10 10 10 10 10 I 10 10 10 I 10 10 10 10 10 10I 10I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I10 I I I I I I I 10 I I I 10 I I I I I
2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Enerji (eV)

10-13 10-12 10-11 10-10 10-9

I I I I I 10 10 10I 10I 10 10I 10I 0.1 1I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I10 I I I I I
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UV-A

UV-B

UV-C
ÖFT

Ultraviyole

X- nlar Enerji nakil hatlar Frekans (Hertz) 10 Radyo ve TV
5 6 7 8

Gama

nlar

Mikrodalga

K z lötesi

Morötesi (UV)

I 10 10 10 10 10 I 10 10 10 I 10 10 10 10 10 10I 10I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I10 I I I I I I I 10 I I I 10 I I I I I
2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Enerji (eV)

10-13 10-12 10-11 10-10 10-9

I I I I I 10 10 10I 10I 10 10I 10I 0.1 1I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I10 I I I I I
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K z lötesi (infra red) radyasyon

ÖFT

X- nlar Enerji nakil hatlar Frekans (Hertz) 10 Radyo ve TV
5 6 7 8

Gama

nlar

Mikrodalga

K z lötesi

Morötesi (UV)

I 10 10 10 10 10 I 10 10 10 I 10 10 10 10 10 10I 10I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I10 I I I I I I I 10 I I I 10 I I I I I
2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Enerji (eV)

10-13 10-12 10-11 10-10 10-9

I I I I I 10 10 10I 10I 10 10I 10I 0.1 1I 10I 10I 10I 10I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I10 I I I I I
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ÖFT

MESLEK C LT HASTALIKLARI
Bir dermatitin mesleki sebeple ortaya ç kt göstergeleri unlard r: nn

E er dermatit çal maya ba layan ki ide daha önce görülmemi ve ilk kez çal t zaman görülmü se, s ras nda ikayetleri art yorsa, Çal mad zamanlarda semptomlar olu muyorsa,

Olas alerjenlere veya irritan faktörlere bir maruziyet aç kça ifade ediliyorsa bir riskli meslek grubunda ise bu dermatitin mesleki olma olas l yüksektir.

Kontakt Dermatiti D ndaki Deri Hastal klar n n Etkenlerine Göre S n fland r lmas
a. Fiziksel nedenli mesleki deri hastal klar : S cak ve so uk etkilenimine ba l ; Yan klar, eritemler, siper aya ve donmalar Radyasyon etkilenimine ba l olarak ortaya ç kan radyodermit ve deri kanserleri Güne yan hatal klar , sürtünme yan , nas r vb. di er fiziksel nedenli mesleki deri

b. Biyolojik nedenli mesleki deri hastal klar Biyolojik nedenli mesleki deri hastal klar n n ba l calar ; stafilokoksik erizipel, funguslara ba l dermatofitler, hiperhidrozis, böcek s r klar , viarl ve riketsial hastal klar n deri bulgular d r. c. Kimyasal nedenli ve di er nedenlerle ortaya ç kan mesleki deri hastal klar Kimyasal yan klar ve ülserasyon ve cilt kanserleri, pigmentasyon bozukluklar

MESLEK C LT HASTALIKLARI
Bir dermatitin mesleki sebeple ortaya ç kt göstergeleri unlard r: nn

E er dermatit çal maya ba layan ki ide daha önce görülmemi ve ilk kez çal t zaman görülmü se, s ras nda ikayetleri art yorsa, Çal mad zamanlarda semptomlar olu muyorsa,

Olas alerjenlere veya irritan faktörlere bir maruziyet aç kça ifade ediliyorsa bir riskli meslek grubunda ise bu dermatitin mesleki olma olas l yüksektir.

MESLEK C LT HASTALIKLARI
SIK RASTLANAN ritanlar: Deterjan, Sabun ve ampuan, Bak m ürünleri Alkali ve asitler Et, bal k, meyve sular , alkol ve dezenfektan maddeler, Toz Hamur, un Petrol, Makine ya lar Mekanik travma Fiberglaslar SIK RASTLANAN Allerjenler Tuzlar Nikel Çimento Epoksi reçineleri Lastik kimyasallar Fenilendiamin Formaldehit Koku ve renk maddeleri Koruyucu maddeler Gluteraldehit Kauçuk Lastik ve deri eldiven Tahta Terebentin Saç boyalar ve perma solüsyonu Resinler Boyalar ve boya katk maddeleri

MESLEK C LT HASTALIKLARI
Mesleki Cilt Hastal klar n n Tan s n n konmas : Bir dermatitin morfolojisi ve vücuttaki da l m , hastal hakk nda tan mlay c bir bilgi vermez. n etiyolojisi

Bu nedenle mesleki deri hastal klar n n tan s nda anamnezin önemi büyüktür:

Mesleki Cilt Hastal klar n n Tan s n n konmas : 1.Anamnez: Dermatit ile ba
vuran hastaya öncelikle ayr nt l

sorgulama yap lmal d r:

‡ Meslek öncesi deri hastal olup olmad , ‡ Yapt i i ayr nt l olarak sorgulayarak iritan veya allerjik maddelere temas olup olmad , ‡ Temas ile lezyonlar n ba lang c aras ndaki sürenin uyumu olup olmad , ‡ Deri bulgular n n veya ikayetlerinin ba lang ç yeri ve anatomik lokalizasyonu, ‡ Hobileri, ikinci i i veya evdeki temas eden allerjenler, ev i leri, kozmetikler ‡ ten 3-4 hafta uzak kalmas durumunda sehastal n iyile me e ilimi olup olmad ‡ yerindeki di er çal anlarda dermatit s kl n n ne oldu u konular nda

Mesleki Cilt Hastal klar n n Tan s n n konmas :
Klinik muayene: üpheli ve folliküler reaksiyonlar dikkatle de erlendirilmeli Laboratuar testleri: atopik zemini ortaya ç karmaya yönelik testler : Histopatolojik inceleme, bakteriyolojik kültür, mikolojik inceleme, atopik zemini ara t r lmas Yama testi (Patch test) tan koymada yard mc d r. Uzmanl k gerektirir, yeterli vakit, ve uygun bir uygulama ortam gereklidir. yerlerinde uygulanmas zordur. Asl nda hastane temelli bir uygulamad r. Ancak tan da faydal olabilmektedir. yeri, ortam analizleri (hastaya çevresini sor ve hastan n i ini çevresini ara t r) tan ya yard mc d r. yeri ziyaretleri ve üpheli allerjeni belirlemek için yap labilecek kantitatif analizler tan y destekler.

Mesleki Dermatitlerden Primer Korunma:
1. Uygun bilgilendirme ve sa l k e itimi çabalar ile çal anlar n bilgilendirilmesi amaçlan r. 2. Maruziyetin olas risklerinin, çal an ve i veren taraf ndan fark nda olunmas , 3. yerinde Mesleki hijyen önlemlerinin gereklili i konusunda çal anlar n e itimi, 4. Maruziyeti azaltman n etkili ve sürdürülebiliri bir çözümünü bulmak, 5. Ki isel korunma ekipmanlar n n nelerden koruyup nelerden koruyamad n bilmek/ki isel koruyucular n s n rlar n n fark nda olmak 6. e giri muayenlerinde ayr nt l bir anamnez ve yama testi ile; atopik veya egzamatöz dermatit bulgular , i e girmeden öncesi nikel, kobalt, krom gibi maddelerle temas olup olmad , deri kurulu u ve a r terleme olup olmad saptanabilir ve ki isel duyarl kl k saptan rsa uygun i e yerle tirme ile hastal k önlenebilir.

MESLEK C LT HASTALIKLARI
S ra No / Konu Amaç Ö renim hedefleri 35 / Mesleki Cilt Hastal klar Mesleki Cilt Hastal klar n n çal ma hayat ndaki önemi, çe itleri, tan ve korunma yöntemleri hakk nda bilgi sahibi olmak. Mesleki cilt hastal klar , Mesleki cilt hastal na yol açabilecek etmenler, Korunma yöntemleri, Erken tan yöntemleri hakk nda bilgi sahibi olmak.
yMesleki cilt hastal klar Mesleki cilt hastal na yol açabilecek etmenler Korunma yöntemleri Erken tan yöntemleri Örnek vaka çal mas

Alt ba l klar

Süresi E itim ekli E itici niteli i

4 saat 1 saat örgün e itim zorunludur. Yönetmeli in 47/c (t p)* -e(hekim) bendine uygun e itimci *Halk sa l , gö üs hastal klar , iç hastal klar ve deri ve zührevi hastal klar uzmanlar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful