You are on page 1of 50

FORMULACIÓN

INORGÁNICA

Ángel M. Maciñeiras Núñez

Profesor Interino. Física e


Química
Elementos, compostos,
ións.

Sustancias simples.

Compostos binarios.

Compostos ternarios.

Compostos cuaternarios.
Sustancias simples:

Átomos.
Moléculas.
Anións con un átomo.
Catións con un átomo.
Sustancias simples

Cl2
Cloro
Sustancias simples

O2
osíxeno
Na +
Cl –

Anión cloruro
e catión
sodio
Compostos binarios:
Hidruros, Hidrácidos
Óxidos ou anhídridos
Peróxidos
Superóxidos
Ozónidos
Sales binarias
Anións poliatómicos
Catións
CaCl2
Cloruro de

calcio
Óxido de bario

BaO
Compostos ternarios:
Hidróxidos.
Oxoácidos.
Oxisales.
Oxidos dobles.
Sales dobres.
Compostos ternarios:

H2SO4

Ácido sulfúrico

Tetraoxosulfato (VI) de
Compuestos cuaternarios:

sales ácidas.
sales básicas.
sales dobles.
complexos.
Compuestos cuaternarios

NaHCO3
Carbonato ácido de
sodio

Monohidróxeno carbonato
Nomenclaturas

NOM ENCLA TU RA
TRAD IC IONA L
NOM ENCLA TU RA ST OC K
NOM ENCLA TU RA
SIST EM ATICA
Como distinguilas?:

Tradicional: oso, ico, hipo-


oso, pe-rico.

Sistemática: di, tri , tetra …


…ato-(número romano).

Stock: (numero romano)


xunto ó elemento.
Prefixos

di, tri , tetra …..


Dos, tres,……
Meta piro orto

Indican o número de
moléculas de agua meta 1
orto 3 piro 2
Valencia

“Máximo número de átomos


univalentes (hidróxeno ou
cloro ó principio) que se
poden combinar con un
átomo do elemento
considerado”.
1.O número de oxidación
ou valencia de átomos
aislados e cero.
2. En cada molécula
neutra.

A suma de los números de


oxidación ou valencia é
igual a cero.

O número total de cargas


positivas é igual as
negativas.
3.O oxígeno actúa con
valencia 2- excepto en
Peróxidos e Superóxidos

O grupo peróxido é

O2 -2
4.O hidróxeno
ten valencia 1
5.Os non metais suelen
ser la parte negativa, os
metales la parte positiva.
6. Si existen duas valencias

Oso a menor

Ico a maior
7. Si existen máis de duas
valencias

Hipo, per

indican inferior o superior as


que xa existen.
Sufijos

oso ico

ito ato

uro

(V)
Metal

Elemento electropositivo.

Situado a izquierda do
sistema periódico.
Non metal

Elemento electronegativo.

Situado a dereita do sistema


periódico.
Regras elementais:

1. Escribese en primeiro
lugar o elemento ou
radical menos
electronegativo. (Máis a
izquierda da táboa)

2. Para nomealos a orde


é inversa.
3.Coñecer as valencias con
que actúan os elementos.
4. Intercambianse e axustan
as valencias, simplificando
cando se poida.
Valencias do
Nitróxeno:

hipo-oso I
-oso III
-ico V
ÓXIDOS

Son combinaciones có
osíxeno que actúa con
valencia 2-
Noméase cá palabra óxido.
Tradicional: oxido…hipo-
oso,oso, ico,per-ico.
Stock: óxido de….. (V)
Sistemática: óxido de
di,tri……..
Hidruros

Son combinacións de
calquer elemento có
hidróxeno.
O hidrógeno actúa con
valencia
+1 o -1

Noméase cá palabra hidruro


Hidruros dos non metais.

Teñen propiedades ácidas


polo que tamén se lles
chama hidrácidos.

Hidrácido = hidruro de no
metal.

Comezan en ácido e
terminan en hídrico.
Sales binarias

Son combinacións dun


elemento electronegativo e
otro electropositivo: un
metal e un nonmetal.

Nomeanse con uro


Peróxidos e superóxidos

Son combinaciones có grupo


O2 =

Os superóxidos son
combinacións co grupo O 2 -
Ozónidos
Conteñen o grupo
O3 -

KO3
Ozónido de potasio
Hidróxidos

Teñen o grupo OH ,-

chamado hidróxido, de
valencia –1.

Noméanse cá palabra
hidróxido seguida do nome
do metal acabado en -ico ou
cá preposición “de”.
Oxácidos

Formánse engadindo auga ós óxidos dos


non metais.(Suposición que facemos
para o cálculo da formula, non debemos
nunca olvidar que se forman pola unión
de ións)

Noméanse cás terminacións oso,


ico, hipo- oso, per-ico.

Na sistemática di, tri… oxo (V)..de


hidrogeno.
Oxisales

Son compostos ternarios


constituidos por un non
metal, osíxeno e metal.
Podense considerar como
derivados dos oxoácidos nos
que o hidróxeno é
substituido por un metal.
Terminacións

• Oso transformase en ito

• Ico transformase en ato

• Na sistemática di, tri, tetra….


oxo…ato de…….
Sales ácidas
• Producense a partir de ácidos
polipróticos ( con máis dun
hidróxeno substituible). Proveñen
da substitución parcial de ións
hidróxeno.
• Noméanse có prefixo bi…
(tradicional) ou engádese o térmo
“ácido”
• Carbonato ácido de potasio K H
CO3
Sales básicas

• Son Oxisales que poseen algún grupo


OH-.

• NOMÉANSE primeiro os OH cá
partícula hidroxi- seguido do nome da
sal.
Esquema para determinar
o numero de oxidación
1. O osigeno ten valencia 2-
2. O hidróxeno 1
3. Os alcalinos y alcalinotérreos
+1+2
4. Os compostos teñen valencia
total cero
Esquema para facer
fórmulas
2. En compuestos binarios
intercanbianse as valencias.
3. En compuestos ternarios, partese do
óxido.
4. Engádese agua.
5. Obtense o ácido.
6. A partir do acido obteñense os
demáis compostos ou especies.
Elemento
do sistema
periódico +
Elemento
do sistema
periódico

Composto binario
=
Elemento
do sistema
periódico
+osíxeno = óxido
Óxido
de
non + agua =
metal

oxoácido

SO3
+ H2O = H2SO4
Perdendo todos os H oxoanión
Substituindo todos H por metal oxisal
Substituindo un O por peróxido peroxoácidos
Substituindo un O por xofre tioácidos

oxoácido
Substituindo osíxeno por halóxeno haloxenoácidos
Substituindo H por OH sal básica
Substituindo un H(se hai varios) por metal sal ácida
Substituindo los H por 2 metales sal dobre
Máis dun elemento característico isopoliácidos
Perdendo todos os H SO4=
Substituindo todos H por metal Na 2 SO4
Substituindo un O por peróxido H2SO5

Substituindo un O por azufre


H 2S 2 O3
H2 S O 4

Substituindo OH por halógeno O 2 S Cl2

K (OH) SO4
Substituindo H por OH
Substituindo H por metal Na H SO4

Substituindo todos H por metales Na K SO4


Con varios elementos H2S2 O7