You are on page 1of 14

Å wi ty WojciechWojciechdroga do wi to ciµ

Krystyna Krodkopad klasa I gimnazjum 

Wojciech urodzi si ok. roku 956r. w Libicach. Zm. 23 kwietnia 997r. w okolicach Elbl ga lub T kit. 

czeski

duchowny katolicki, biskup Pragi, misjonarz, m czennik, uznawany przez Ko ció katolicki za wi tego. 

Pocz tkowo ojciec nie przeznacza go do stanu duchownego. Jednak, gdy ci ko zachorowa w m odo ci, wierz c, e do zdrowia przywróci o syna po o enie na o tarzu w ko ciele ² przekaza go na wychowanie ko cielne. 

Imi Adalbert przybra podczas bierzmowania na cze swego mentora, arcybiskupa Magdeburga, pod którego opiek zosta oddany w 972r. W 981r. przyj wi cenia kap a skie. W Magdeburgu, wraz z towarzyszem i m odszym bratem, pobiera nauki w szkole Oktryka. Pozna acin , niemiecki, a w Magdeburgu nauczy si tak e j zyka Lutyków. 

W 981, po mierci swego mentora, wróci do Czech, a po mierci praskiego biskupa Dytmara od 3 kwietnia 983r. sta na czele diecezji praskiej. Wobec wywo anych sw bezkompromisowo ci konfliktów z wiernymi ok. 989r. wyjecha do Rzymu, gdzie zrzek si urz du biskupa. 

Od 992r. po mierci swego nast pcy biskupa ponownie skierowany do Pragi przez arcybiskupa Moguncji Willigisa. Rozpocz tak e dzia ania misyjne. Wed ug pewnych róde to w a nie w. Wojciech udzieli chrztu w. Stefanowi, królowi W gier. 

G o ny by jego spór w obronie chrze cija skich niewolników wysy anych do krajów muzu ma skich. W 994r. gdy na jego oczach ludzie jednego z wielmo ów zamordowali wywleczon z ko cio a w. Jerzego niewiern on swego pana, która ukryta tam przez wi tego szuka a azylu w wi tyni. Wkrótce dosz o do otwartego konfliktu jego rodu S awnikowiców z rz dz cym ksi ciem Boles awem II.  

W Polsce celem mia o by chrystianizowanie Prusów lub Wieletów, których j zyk Wojciech zna . Potem poprzez Gda sk, gdzie przeprowadzi masowy chrzest i rozkaza wyci cie wi tego d bu, odzi , os aniani przez 30 wojów Chrobrego, Wojciech razem z przyrodnim bratem Radzimem oraz prezbitrem Bogusz Benedyktem dotarli do ziemi Prusów, najprawdopodobniej w okolicach Truso. 

Ich dzia alno misyjna nie spotka a si z przychylnym przyj ciem. Misjonarze nie znali nawet j zyka Prusów. Gdy obcy nie potrafili powiedzie nic zrozumia ego jeden z Prusów uderzy Wojciecha wios em w plecy. 

Wkrótce z pomoc jednego z pruskich mo nych dostali si na teren osady. 17 kwietnia stan li przed pruskim wiecem, na którym Wojciech za pomoc t umacza przemawia , obja niaj c zasady chrze cija stwa. 

Jednak po 5 dniach w okolicy pruskiego grodu² grodu² 2 kwietnia 997r. odpoczywaj cych po mszy odprawionej w wi tym gaju zaskoczy o 7 stra ników prowadzonych przez kap ana. Wojciech ² uderzony toporem lub w óczni w serce zosta zabity przez Prusa imieniem Sicco.  

Cia u odci to g ow i nabito na pal wyrazem ha by. Jego towarzyszy oszcz dzono i odes ano do Polski. Bogusza-Benedykt osiad w BoguszaCiechanowie i za o y tu pierwszy ko ció . G ow z pala zdj potajemnie i przewióz do Gniezna nieznany Pomorzanin. Wkrótce potem Chrobry wykupi reszt cia a Wojciecha, poczym rozkaza pochowa w Gnie nie. Do jego grobu w 1000 roku przyby Otton III. W czasie jego wizyty za o ono metropoli arcybiskupi , której Wojciech zosta patronem, a jego brat Radzim stan na czele. wi ty Wojciech jest pierwszym polskim m czennikiem. 

Tradycja przypisuje Wojciechowi autorstwo s ów pie ni Bogurodzica, wed ug innych jej wersji autorem mia by by jego brat ² Radzim, cho badania historycznohistorycznoliterackie zaprzeczy y takiej mo liwo ci.