You are on page 1of 5

BISKUP, M CZENNIK, PATRON JEDNOCZ CEJ SI EUROPY I MOJEGO MIASTA

w. Wojciech jest, obok w. Stanis awa biskupa, g ównym patronem Polski, a tak e metropolii gnie nie skiej. Znaczenie imienia: ten, który si raduje z bycia o nierzem, cieszy si wojowaniem; innymi s owy: Radosny Wojownik Ikonografia: wi ty wyst puje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastora em. Atrybuty: orze , wios o oraz w ócznie, od których zgin . Obchód liturgiczny: 23 kwietnia

‡Przez katolików jest uznawany za patrona Polski, Czech, Prus, czasem tak e W gier. Jest tak e patronem archikatedry gnie nie skiej. ‡Tradycja tak e przypisuje Wojciechowi autorstwo s ów pie ni Bogurodzica, wed ug innych jej wersji autorem mia by by jego brat - Radzim, cho badania historycznoliterackie zaprzeczy y takiej mo liwo ci.

wi ty Wojciech jeden z g ównych patronów Polski, którego 1000 lecie m cze skiej mierci min o w 1997 roku, przyniós w naszej ojczy nie i Europie okazje do wielu refleksji. Jednocze nie w tym e roku wizyta Ojca wi tego Jana Paw a II w Polsce i zjazd prezydentów krajów, z którymi by o zwi zane ycie i misyjna dzia alno w. Wojciecha, zwróci a uwag ca ej opinii publicznej na rol narodu polskiego w dziejach Europy

Narodziny 950 955 956 Brak jest jednomy lno ci i ca kowitej zgody w ród badaczy dziejów redniowiecza co do daty urodzin w. Wojciecha, st d te w biografiach wi tego przyjmowana jest ona ró norodnie. By synem S awnika, pana na Libicach (pod Prag ) w Czechach. Wed ug przekazów ród owych m ody Wojciech otrzyma wychowanie wy cznie rycerskie i wiatowe". W m odo ci jednak choroba skazi a jego niezwyk urod , podkopa a si y i wzbudzi a obaw o jego ycie". Chc c ratowa ch opca, rodzice ofiarowali go Naj wi tszej Pannie, a powróciwszy do zdrowia Wojciech sam przyrzeka spe ni ten lub".