You are on page 1of 14

wi ty Wojciech ± biskup, m czennik, patron jednocz cej si Europy i mojego miasta.

Martyna Mauer

wi ty Wojciech urodzi si ok. roku 956 w Libicach. By synem S awnika pana w tamtejszej miejscowo ci. Jego ojciec nie chcia , aby Wojciech by duchownym, lecz gdy ci ko zachorowa rodzice ch opca ofiarowali go Naj wi tszej Pannie.

Ucz szcza do szko y katedralnej w Magdeburgu i kszta ci si pod okiem mnicha benedykty skiego ± Oktryka. W 981 roku przyj wi cenia kap a skie.

Biskup
Po 9 latach w Magdeburgu powróci do Pragi gdzie zosta mianowany przez cesarza Ottona II biskupem praskim.

Biskup
Jako biskup stara si pozby zabobonów i praktyk barbarzy skich, lecz panuj ce reformy wzbudza y do niego nienawi , gdy jeszcze wtedy Czesi byli ma o wierz cy.

M cze ska mier
23 kwietnia 997r. duchowni odpoczywali nad rzek lecz napad ich oddzia Prusów. Prusowie przebili biskupa Wojciecha siedmioma w óczniami i odci li mu g ow .

Wypu cili oni za Bogusza oraz brata biskupa Wojciecha Gaudentego po czym pobiegli do w adcy Boles awa Chrobrego i opowiedzieli mu ca sytuacj . Po czym król postanowi wykupi cia o biskupa.

Biskup Wojciech zosta kanonizowany w 999r. Przez papie a Sylwestra II i jednocze nie mianowa go patronem metropolii gnie nie skiej.

ÄJako cz owiek Ko cio a w. Wojciech zawsze zachowywa niezale no w niestrudzonej obronie ludzkiej godno ci i podnoszeniu poziomu ycia spo ecznego. Z duchow g bi do wiadczenia monastycznego podejmowa s u b ubogim. Wszystkie te przymioty osobowo ci w. Wojciecha sprawiaj , e jest on natchnieniem dla tych, którzy dzi pracuj nad zbudowaniem nowej Europy, z uwzgl dnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych.´ ± Papie Jan Pawe II

Pami o nim jest szczególnie ywa w Europie rodkowej, gdzie zaszczepia chrze cija stwo i propagowa ewangeliczn wizj cz owieka. Jednak do jego grobu po dzi dzie przybywaj pielgrzymi nie tylko z krajów, gdzie g osi Ewangeli , ale z ca ej Europy.

wi ty Wojciech prawdopodobnie jest twórc najstarszej pie ni religijnej pt. ÄBogurodzica´

w. Wojciech patron mojej parafii
W 2008 roku zrodzi a si koncepcja, aby równie Nasielsk do czy do grona miast posiadaj cych wi tego patrona. Z tak inicjatyw wyst pi do Rady Miejskiej w Nasielsku Burmistrz Nasielska ± Pan Bernard Dariusz Mucha. Zamys em Burmistrza by z czenie w jednej osobie patrona miasta i patrona nasielskiej parafii, czyli wi tego Wojciecha. Swoimi przemy leniami podzieli si on z ksi dzem kanonikiem Tadeuszem Pep o skim ± proboszczem parafii w. Wojciecha w Nasielsku, który uzna to za dobry pomys . Pierwszym etapem w drodze do ustanowienia patrona Nasielska by a pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Nasielsku. Sta o si to faktem w dniu 30 pa dziernika 2008 roku, kiedy to Rada ± na wniosek Burmistrza Nasielska, po zaopiniowaniu przez Komisj O wiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nasielsku ± podj a Uchwa Nr XXVIII/188/08 w sprawie ustanowienia w. Wojciecha Patronem Miasta Nasielsk.

Koniec
Wykona a: Martyna Mauer kl. I gim Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokszta c cym im. Jaros awa Iwaszkiewicza w Nasielsku Katecheta: ks. Adam Ners

Bibliografia: 
  http://pl.wikipedia.org/wiki/ wi ty_Wojciech http://www.wojciechhttp://www.wojciechnasielsk.plock.opoka.org.pl/?q=patron_parafii_nasielsk http://ekai.pl/europa/dziedzictwo/x16975/sw-wojciech-patronhttp://ekai.pl/europa/dziedzictwo/x16975/sw-wojciech-patronduchowej-jednosciduchowej-jednosci-europy/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogurodzica_(pie ) http://www.nasielsk.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=828:jak- wojciech-sta-si-patronem=article&id=828:jak-w-wojciech-sta-si-patronemnasielska&catid=1:z-ostatnichnasielska&catid=1:z-ostatnich-dni