You are on page 1of 22

w.

Wojciech
TEMAT: WI TY WOJCIECH BISKUP, M CZENNIK, PATRON JEDNOCZ CEJ SI EUROPY I MOJEGO MIASTA.

Martyna Modzelewska Publiczne gimnazjum przy liceum im. Jaros awa Iwaszkiewicza Klasa I gim. Katecheta: ks. Adam Ners

yciorys
w. Wojciech y w latach 956-997; ‡ Urodzi si w roku 956 z ojca S awnika, hrabiego na Lubiczu i Strze ys awy, krewnej ksi nej D brówki z rodu Przemy lidów. ‡

yciorys
‡ Pochodzi z czeskich Libic - stolicy plemiennego ksi stwa S awników, rozci gaj cego si mi dzy Morawami a Czechami i si gaj cego obecnego K odzka na Dolnym l sku.

yciorys
‡ Wojciech urodzi si chory i jedynie cud móg go uratowa . I cud ten nast pi ± za spraw NMP, jak podaje autor podstawowego w hagiografii ywotu Wojciecha, benedykty ski mnich Jan Kanapariusz(989/999); ‡ Marzeniem ojca by o, aby syn zosta rycerzem.

yciorys
‡ Sytuacja w rodzinnym domu Wojciecha by a ± przyjmuj c dzisiejsz perspektyw oceny ± dosy skomplikowana. Ojciec przysz ego wi tego, S awnik, nie przesadza z wierno ci wobec swej prawowitej ma onki i sp odzi kilkoro dzieci z innymi kobietami, które mia y nie tylko dost p do o a libickiego ksi cia, ale do wszystkich spraw domowych, na co Strze ys awa bez wi kszych protestów przystawa a.

yciorys
‡ Najbli szym towarzyszem w. Wojciecha by pó niejszy arcybiskup gnie nie ski, Radzym ± Gaudenty.
Pomnik w. Wojciecha i jego brata Radzyma Gaudentego w Libicach

yciorys
‡ M odzieniec z tak mo nego rodu, na dodatek protegowany arcybiskupa, nastr cza musia Oktrykowi niema o problemów, z którymi ± z pomoc rzeczonych rózg ± wychowawca w ko cu si upora . Nie wypleni jednak z duszy Wojciecha uporczywej sk onno ci do hulanek i do adnych kobiet, st d te niewiele zapowiada o, e Wojciech zostanie takim cz owiekiem, jakiego znamy do dzi .

yciorys
‡ Po powrocie do Czech przyj wi cenia kap a skie z r k Dytmara, pierwszego biskupa Pragi.

yciorys
‡ Nie bardzo mo na by o dzi poj , w jaki sposób Wojciech, za którym sz a niezbyt dobra opinia, zosta kanonikiem praskiej katedry; ‡ y pe ni ycia i ± wedle wiadectw ± zas yn w praskich kr gach, raczej dalekich od o tarza, jako miles deliciosus, czyli Ä o nierz przyjemno ci´. To rozkoszne ycie trwa o zaledwie do mierci biskupa Dytmara.

yciorys
‡ Nowego biskupa zaakceptowa cesarz Otton II. Nie by a to prosta sprawa prosta, bowiem Wojciech mia wtedy ok.. 30 lat, by wi c o wiele za m ody na t godno .

yciorys
‡ Wojciech prowadzi surowe ycie wype nione modlitw i umartwieniem, czego ci, którzy znali go wcze niej nie umieli poj . Odwiedza wi niów i chorych w szpitalach, grzmia z ambony przeciwko sprzedawaniu chrze cijan kupcom arabskim i ydowskim.

yciorys
‡ Roztrz siony, sfrustrowany, nienawidz cy wszystkich i wszystkiego w 988 roku opu ci diecezj i uda si do Rzymu, staj c przed papie em Janem XV. Papie , sam udr czony politycznymi rozgrywkami, w jakie da si wmanewrowa , poradzi mu, by odsun si od rz dów diecezj i odda bogobojnemu yciu w jednym z klasztorów; przymkn wi c oczy na fakt, i Wojciech powa nie naruszy prawo kanoniczne, opuszczaj c swoj trzod .

yciorys
‡ W 990 roku za o y wspólnie z bratem Radzymem luby zakonne w klasztorze benedykty skim wi tych Bonifacego i Aleksego w Rzymie. I tu dokona si kolejny przewrót w yciu Wojciecha: ca kowicie zatapia si w yciu religijnym, zapominaj c o swej biskupiej godno ci.

yciorys
‡ Ch tnie wykonywa najbardziej uci liwe prace w klasztorze, nadto czyta , modli si , dyskutowa z wybitnymi teologami ± m.in.. Z Filogatosem (pó niejszym antypapie em Janem XVI), a zw aszcza z opatem Leonem, jedn z najpi kniejszych i najbardziej fascynuj cych postaci we w oskim Ko ciele XI w. podda si ca kowicie woli prze o onego klasztoru.

yciorys
‡ Lata sp dzone w Italii, w ród ksi g, dysput, spokoju klasztornego, uczyni y go bardziej obcym w ród swoich. Nie rozumia ju krwawych, barbarzy skich praw obowi zuj cych w ród rodaków.

yciorys
‡ W marcu 997 w towarzystwie brata Radzyma ± Gaudentego, kap ana Benedykta i orszaku 30 zbrojnych wojów wyruszy odzi do Prus. Przez jaki czas Wojciech przebywa w okolicach Gda ska, gdzie dokona wielu nawróce . Nast pnie uda si w okolice wa nego o rodka handlowego Prusów, Truso. Mieszka cy przyj li Wojciecha bardzo nie yczliwie.

yciorys
‡ Zgin 23 kwietnia 997 roku ± zosta pchni ty w óczni w serce przez Pruskiego kap ana, nast pnie razy zadawane by y przez Prusów, g ow biskupa wbili na pal i cia o wrzucili do rzeki.

Trumna w. Wojciecha, 1662 r.

yciorys
‡ Jego towarzyszy oszcz dzono i odes ano do Polski. Bogusza-Benedykt osiad w Ciechanowie (gdzie na kilkana cie dni przed swoj mierci naucza w. Wojciech) i za o y tu pierwszy ko ció . ‡ w. Wojciech zosta pochowany w Gnie nie ± cia o jego wykupi Boles aw Chrobry;

Podsumowanie
w. Wojciech w bardzo m odym wieku zosta biskupem; ‡ Zamordowany w 997 roku ± zgin mierci tragiczn ; wi ty Wojciech jest pierwszym polskim m czennikiem. ‡ w. Wojciech jest patronem jednocz cej si Europy ± by opiekunem kraju, zajmowa si prac misyjn i by g boko religijny. ‡

Podsumowanie
‡ w. Wojciech to patron: Polski, Czech, W gier, archidiecezji gda skiej, archidiecezji gnie nie skiej, archidiecezji warmi skiej, diecezji koszali skoko obrzeskiej i diecezji elbl skiej.

Bibliografia
‡ Rino Cammilleri, ÄWielka ksi ga wi tych patronów´, Kielce 2001; ‡ H. Celar, A. Komorowski, A. Leszkiewicz, J. Piekarczyk, B. ó tecka, ÄWielka ksi ga wi tych tom 3´, marzec 2003.

Dzi kuj za uwag