You are on page 1of 18

wi ty Wojciech

- Patron Polski

Renata Dalecka Publiczne Gimnazjum przy LO w Nasielsku Kl. I gim. Katecheta: ks. Adam Ners

w. Wojciech
w. Wojciech - by to m wi ty i wielki nie tylko z mod ów i umartwie , lecz z czynów wielkich, pe nych donios o ci historycznej. By politykiem ko cielnym na europejsk skal . G osu jego s uchano nie tylko w rodzinnych Czechach, w spokrewnionej Polsce, ale w Niemczech, a nawet w Rzymie i w Pary u.

Dzieci stwo
Wojciech urodzi si ok. 956 roku w Libicach. By synem S awnika. Wed ug przekazów ród owych Åm ody Wojciech otrzyma wychowanie wy cznie rycerskie i wiatoweµ. W m odo ci jednak Åchoroba skazi a jego niezwyk urod , podkopa a si y i wzbudzi a obaw o jego ycieµ. Chc c ratowa ch opca, rodzice Åofiarowali go Naj wi tszej Pannie, a powróciwszy do zdrowia Wojciech sam przyrzek spe ni ten lub.

Lata nauki
Kieruj cy wówczas magdebursk stolic metropolitaln arcybiskup Albert, Åznaj cy szlachetne pochodzenie ch opca i s ysz c o jego wielkich post pach w nauce, okazuje Wojciechowi wielk przychylno i prawie ojcowsk mi o ". Prawdopodobnie w roku 972 lub 973 m ody Wojciech uda si do Magdeburga, do szko y katedralnej, której patronuje w. Maurycy i kszta ci si pod okiem mnicha benedykty skiego ³ Oktryka.

Kap a stwo
W roku 981 arcybiskup Albert, udzielaj c diakonowi Wojciechowi wi ce kap a skich nada Mu swoje imi ² Adalbert. Wojciech po nauce wróci jako duchowny do Czech, a w 983 r., mimo i mia dopiero 27 lat, zosta biskupem Pragi. W pracy duszpasterskiej cechowa y go pokora i wytrwa o w d eniu do celu. Zamiast organizowa huczn inauguracj swojego urz dowania, obj godno biskupi boso. W 988 r. Wojciech musia uchodzi z Czech i uda si do Rzymu.

Ingres biskupi
W roku 995 przysz y wi ty pojecha do Moguncji, gdzie przebywa w a nie m ody cesarz Otton III. Monarcha by pod wielkim wra eniem duchowej si y kap ana. Zosta jego przyjacielem i duchowym uczniem. Po zako czeniu tej podró y ruszy przez W gry do pa stwa Polan. Do Gniezna, gdzie go cinnie przyj go Boles aw Chrobry, przyby w styczniu 997 r., jednak nie zosta tu d ugo. Postanowi nawraca poga skich Prusów.

Przysz y wi ty w roku 988 przyby do Rymu, a nast pnie opu ci Stolice Apostolsk i wyruszy na piesz pielgrzymk do Ziemi wi tej. Trasa pielgrzymki wiod a przez Monte Cassino. Wst piwszy w go cinne progi mnichów benedykty skich, Åda si przekona ich radzie, i zbawienia duszy nie znajduje si w pielgrzymkach, lecz ³ wed ug s ów psalmisty ³ w pobo no ci skruszonego serca". Przez kolejne lata przebywa w Rzymie i wst puje do klasztoru benedyktynów na Awentynie. W Wielk Sobot roku 990 z o y luby zakonne.

Lata rozmy la

Gdy biskup Wojciech przebywa w Rzymie, arcybiskup Moguncji i ksi Boles aw II nieustannie przynaglali go do powrotu do Czech. W ko cu roku 992 powróci do swej praskiej diecezji. Powtórny ingres ma miejsce w 992 roku. Ponownie podj ta praca duszpasterska w Pradze nie uk ada a si Wojciechowi pomy lnie. Popad w konflikt z ksi ciem i mo now adcami, którzy byli przeciwni jego rygorystycznym zasadom kanonicznym. W roku 995 opu ci wi c ostatecznie Prag . Podczas pobytu w Rzymie biskup Wojciech za o y klasztor w Brzewniowie ko o Pragi, zbudowa wi tynie w Czechach oraz wys a czeskich misjonarzy na W gry.

Powrót do Pragi

Lata samotno ci
Lata 995-996 s latami samotno ci Wojciecha. Sk pe informacje zawarte w relacjach Brunona z Kwerfurtu, misjonarza, który podj i kontynuowa po Wojciechu misj nawracania Prusów w latach 1008-1009 sugeruj , i w latach 995-996 Wojciech prowadzi prac misyjn na W grzech, Åsk adaj c przy tym niema e dowody odwagi, m skiej wytrwa o ci i gor cej a niez omnej wiary". Wed ug innych róde ponownie uda si do Rzymu, nast pnie pielgrzymowa do wi tych miejsc zwi zanych z yciem w. Marcina, w. Benedykta i w. Dionizego.

Ostatnia misja
Ksi Polan przydzieli Wojciechowi dru yn 30 zbrojnych. Wyprawa misyjna rozpocz a si w marcu. Najpierw biskup zatrzyma si w Gda sku, nawracaj c wielu ludzi, którzy dot d yli w poga stwie. Stamt d, w pierwszej po owie kwietnia, wyp yn odzi przez Prego na tereny zamieszkane przez Prusów (dzisiejsza pó nocno-wschodnia Polska i obwód kaliningradzki). Towarzyszyli mu: przyrodni brat, zakonnik Radzim i mnich Bogusza.

M cze ska mier
Po przyje dzie Wojciech oddali zbrojnych, przeczuwaj c, e mog le usposobi pogan. Od pocz tku napotyka opór. Nie poddawa si nawet wtedy, gdy kazano mu opu ci ziemi Prusów. W dwunastym dniu misji, 23 kwietnia, duchowni zostali zaatakowani. Zacz to bi w. Wojciecha, a nast pnie kap an poga ski zada mu pierwszy cios miertelny. Potem 6 w óczni przebi o mu cia o. Odci to g ow M czennika i wbito j na erd . Przy zw okach pozostawiono stra . W chwili zgonu mia w. Wojciech 41 lat. Chrobry wykupi cia o Wojciecha za tyle z ota, ile wa y M czennik.

Kanonizacja
wi ty Wojciech zosta kanonizowany ju w dwa lata pó niej przez papie a Sylwestra II. Jednocze nie sta si g ównym patronem nowo utworzonej archidiecezji gnie nie skiej. Ju po mierci po czy dwóch ze swoich licznych przyjació cesarza Ottona i ksi cia Boles awa. Spotkali si przy jego grobie w marcu 1000r., by rozmawia o koncepcji nowej, pokojowej Europy, po czonej wspó prac danych pa stw.

wi to b ogos awionego Wojciecha
Ko ció wspomina posta wi tego w rocznic jego m cze skiej mierci, czyli 23 kwietnia. Polska otacza a i otacza nadal w.

Wojciecha szczególn mi o ci jako tego, który pierwszy zrosi jej ziemi swoj m cze sk krwi . Co roku w uroczysto w. Wojciecha ci gaj liczne rzesze p tników, aby pod przewodnictwem ca ego Episkopatu Polski modli si za Ojczyzn .
A w 1997 roku obchodzili my uroczy cie tysi clecie m cze skiej mierci w. Wojciecha.

wi ty Wojciech w Polsce
wi ty Wojciech jest g ównym patronem Polski. Dlatego w Polsce jego wi to obchodzi si jako uroczysto . Jest to wi c wi to stopnia najwy szego, jakie zna ostatnia reforma wi t i roku liturgicznego. Cho nie by Polakiem, to jemu Polska zawdzi cza powstanie organizacji ko cielnej. Nadto w. Wojciech jest g ównym patronem diecezji: gnie nie skiej, gda skiej, koszali sko ko obrzeskiej i warmi skiej. Jest równie patronem wielu polskich parafii. Na jego cze w ca ym kraju budowane s obiekty kultu.

Parafia w. Wojciecha w Nasielsku
Nasielsk to parafia po o ona we wschodniej cz ci diecezji p ockiej. Jest stolic dekanatu nasielskiego, w sk ad którego wchodzi osiem parafii. W ko ciele i okolicach rozpowszechniany jest kult patrona. Na terenie parafii znajduj si witra e o w. Wojciechu, o tarz oraz kaplica w. Wojciecha.

Patron jednocz cej si Europy
Dzi , gdy w s owach Europa, Europejczyk, europejski, powtarzanych a do znudzenia, dostrzegamy g ównie sens polityczno-gospodarczy, z mroku dziejów wy ania si posta przypominaj ca o znacznie g bszym wymiarze europejsko ci. T postaci jest wi ty Wojciech, który jako kap an i biskup chcia czy ludzi. Naucza wiary i nawraca , mimo wielu trudno ci, które go spotka y, podczas tej misji. Chcia zbudowa wi , która by po czy a wszystkich ludzi na wiecie.

Gdyby wi ty Wojciech y d u ej, niew tpliwie wiat wzbogaci by si o znacznie wi cej wi zi mi dzyludzkich. Pozostawi jednak po sobie imponuj c histori . Dobro , próba nawrócenia ludzi, a nade wszystko sympatia wobec u omno ci ludzkiej natury charakteryzuj wi tego Wojciecha i uczyni y go tak warto ciow osob , e doprowadzi y do wi to ci.

Bibliografia
‡ http://www.kuria.gliwice.pl/~wojciech/index.php?q=inne-patron ‡ http://www.wojciech-nasielsk.plock.opoka.org.pl/?q=patron_parafii_nasielsk ‡ http://images.google.pl/images?um=1&hl=pl&client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&tbs=isch%3A1&sa=1&q=%C5%9Bwi%C4%9 9ty+wojciech&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&start=0 ‡ http://www.mbkp.info/swieci/wojciech.html ‡ http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech