TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN ENAM BAGI MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM DALAM BAHAGIAN KENEGARAAN

Hasryyati binti Hasbullah Malina binti A. Rashid Noraini binti Zainal

Keperluan menjalankan kajian
 untuk meningkatkan tahap penguasaan

pelajar Tingkatan Enam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara bagi mata pelajaran Pengajian Am dalam bahagian kenegaraan  mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar untuk menguasai bahagian berkenaan.

Pernyataan masalah
 kebanyakan pelajar masih lagi

menghadapi masalah dalam menguasai bahagian kenegaraan terutamanya dalam subtopik kehakiman  sukar untuk mengaitkan sesuatu fakta dengan perkembangan isu semasa mengenai kenegaraan  guru yang baru mengajar mata pelajaran Pengajian Am menyebabkan mereka kurang pengalaman dan pengetahuan dalam mata pelajaran

Tujuan kajian
 untuk meningkatkan keberkesanan

penyampaian P&P kepada pelajar dalam tajuk kenegaraan bagi mata pelajaran Pengajian Am.  untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar untuk menguasai tajuk berkenaan  Meningkatkan keberkesanan teknik dan strategi yang diambil oleh guru dalam penyampaian P&P untuk bahagian kenegaraan.

Soalan kajian
 Sejauhmanakah keberkesanan penyampaian P&P kepada pelajar dalam tajuk kenegaraan bagi mata pelajaran Pengajian Am?  Apakah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar untuk menguasai tajuk kenegaraan?  Apakah teknik dan strategi yang sesuai dan berkesan yang diambil oleh guru dalam penyampaian P&P untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam bahagian kenegaraan?

Hipotesis kajian
 Pelajar akan dapat menguasai

bahagian kenegaraan dengan lebih baik dan berkesan  Masalah pelajar dalam menguasai bahagian kenegaraan dapat dikenal pasti  Guru akan dapat mencari dan mempunyai kemahiran dan pengetahuan tentang mata pelajaran Pengajian Am terutamanya bahagian kenegaraan.

Definisi istilah
 Pelajar Tingkatan Enam
 laluan kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian

ke peringkat universiti.  Tempoh pengajian di Tingkatan Enam adalah selama dua tahun  perlu melalui satu peperiksaan iaitu Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sebelum diterima masuk ke mana-mana universiti.

 Pengajian Am
 mata pelajaran wajib yang perlu diambil oleh

setiap pelajar tingkatan enam  Pencapaian dalam mata pelajaran ini merupakan prasyarat penting untuk dipertimbangkan memasuki mana-mana institusi pengajian tinggi awam  Secara spesifiknya, Kertas 1 dalam mata pelajaran ini lebih menjurus kepada komponen sastera manakala Kertas 2 pula lebih berfokus kepada

Samb…
 Kenegaraan
 meliputi sistem pentadbiran dan

perundangan Malaysia yang berasaskan perlembagaan negara.  Pentadbiran- isu yang dibincangkan meliputi sistem pantadbiran kerajaan Malaysia yang dilihat secara menyeluruh - merangkumi struktur dan organisasi pentadbiran diperingkat persekutuan, negeri dan daerah serta peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh organisasi pentadbiran.  perundangan - membincangkan tentang sejarah perundangan di Malaysia, parlimen dan Dewan Undangan Negeri sebagai badan penggubal undang-

Signifikan kajian
 Kajian ini dibuat adalah kerana

pencapaian pelajar tingkatan 6 dilihat semakin merosot dalam mata pelajaran Pengajian Am terutamanya bahagian kenegaraan.  Masalah juga adalah berkaitan dengan guru yang kurang pengalaman dan kepakaran dalam bidang kenegaraan menyebabkan kajian ini dijalankan bagi meningkatkan lagi pengetahuan

Kajian literatur
1.E-Pembelajaran: Sistem Kehakiman Di Malaysia (Hazimah Hj. Samin dan Dr. Ramlee mustapha, 2005)
 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar

lebih cepat memahami tajuk berkaitan sistem kehakiman di Malaysia  menggunakan perisian multimedia khusus untuk mata pelajaran pengajian Am dalam tajuk Sistem kehakiman  Sebagai alat bantu mengajar bagi sistem kahakiman di Malaysia dan dapat mempelbagaikan kaedah P&P  menjadikannya sebagai bahan rujukan

Samb…

2. Menggunakan kaedah kuiz bertulis dalam menguasai tajuk Badan Pentadbiran Dalam subjek pengajian Am Kertas 1 bagi kelas 6 Atas 2 dan 6 Atas 4 (Ishak Habeb Abu Bakar dan Dariah binti Jawatin, 2007)
 menggunakan kaedah kuiz bagi

memudahkan mereka untuk mengingati fakta dan menarik minat mereka  lebih sistematik dan boleh membantu menguasai tajuk berkenaan tanpa perlu merujuk teks sepanjang masa.  pelajar lebih bersemangat untuk belajar dan bersaing antara satu sama lain

Metodologi
 Reka bentuk kajian
 Peringkat pertama : Mengenalpasti isu dan masalah yang dikaji
 isu dan masalah berkaitan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam meningkatkan tahap penguasaan mereka dalam bahagian kenegaraan.  Masalah strategi dan kaedah penyampaian P&P yang digunakan oleh guru Pengajian Am dalam usaha mereka membantu meningkatkan pemahaman pelajar

 Peringkat kedua : Merancang dan pelaksanaan tindakan
 Kajian dibuat di sekolah dengan menggunakan borang soal selidik keatas pelajar dan guru  Dijalankan secara berperingkat

 Peringkat ketiga : Pemerhatian dan menganalisis data
 analisis data berdasarkan jawapan daripada soal selidik pelajar dan guru  Dianalisis dalam bentuk jadual dan carta supaya dapat mengenal pasti masalah dengan mudah

 Peringkat keempat : Refleksi dan penilaian
 Hasil kajian membuktikan bahawa pelajar dapat menguasai

Samb…
 Partisipan
 Dua orang guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am  30 orang pelajar Tingkatan Enam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara

Samb…
 Instrumen  Temubual
 menemubual pelajar dan guru daripada pelajar di sekolah tersebut untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan
 Borang soal selidik  borang soal selidik diagihkan untuk mendapatkan maklumat  Soalan merangkumi persoalan tentang masalah yang dihadapi oleh palajar, pencapaian semasa, cadangan dan kaedah yang perlu digunakan oleh guru  Pemerhatian  melihat sendiri proses penyampaian P&P bagi mata pelajaran Pengajian Am  menekankan kepada kaedah dan alat bantu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.