CURENTUL ELECTRIC

GASMAN PAUL PROSTEAN MARIUS

Legea lui Ohm´ pentru bobine
rezistorii.  Bobinele nu au o Ärezisten ´ stabil precum rezistorii. Totu i, exist o rela ie matematic dintre tensiunea i curentul unei bobine, astfel: 

 unde:  v = tensiunea instantanee la bornele bobinei (V)

L = inductan a bobinei (H) di / dt = rata de varia ie a curentului (A / s)  Forma acestei ecua ii este asem n toare ecua iei pentru condensatoare. condensatoare.  Precum este i cazul condensatoarelor, comportamentul bobinelor depinde de variabila timp. Pe lâng rezisten a specific spirelor înf ur rii (o vom presupune egal cu zero pentru simplificarea expunerii), c derea de tensiune la bornele unei bobine este strâns legat de viteza (rata) de varia ie a curentului în timp.

Exemplificare

S presupunem o bobin perfect (rezisten de 0 a firelor) introdus într-un circuit în care putem varia cantitatea de curent cu ajutorul unui poten iometru conectat ca i rezistor variabil.

Poten iometrul fix
într Dac mecanismul poten iometrului r mâne într-o pozi ie fix (peria nu se deplaseaz ), ampermetrul conectat în serie va citi o valoare constant a curentului, iar voltmetrul conectat în paralel cu bobina va înregistra 0 V. În acest scenariu, rata instantanee de varia ie a curentului (di / dt) este egal cu zero, deoarece curentul este stabil (constant). Ecua ia ne spune c , având o varia ie de 0 A / s (nu exist de fapt varia ie) pentru di / dt, c derea de tensiune la bornele bobinei trebuie s fie egal cu zero. Din punct de vedere fizic, dac nu exist o varia ie a curentului, câmpul magnetic generat de bobin va fi constant. F r o varia ie a fluxului magnetic (d / dt = Wb / s), nu va exist nicio c dere de tensiune în lungul bobinei datorit induc iei electromagnetice. electromagnetice. 

Graficul varia iei tensiunii i curentului în raportul
cu timpul la bornele bobinei în acest caz, arat precum în figura al turat .

Poten iometrul variabil cu o vitez constant (în sus) 

Dac deplas m u or peria poten iometrului în

Äsus´, rezisten a sa, Äv zut ´ de circuit, scade. Efectul este cre terea curentului prin circuit, astfel c indica ia ampermetrului va cre te u or.

Presupunând c peria poten iometrului se deplaseaz cu o rat constant , astfel încât cre terea valorii curentului prin bobin s fie constant (linie dreapt pe graficul timp-curent), valoarea termenului timpdi /dt din formul va fi una constant . Aceast valoare fix , înmul it cu inductan a bobinei în Henry (de asemenea fix ), duce la o valoare constant a tensiunii. Fizic, cre terea progresiv a curentului d na tere unui câmp magnetic de asemenea în cre tere. Aceast cre tere progresiv a fluxului magnetic la rândul ei, determin inducerea unei tensiuni în bobin a a cum rezult din ecua ia induc iei lui Faraday: e = N(d / dt). Polaritatea acestei tensiuni auto-induse de-a lungul bobinei (înf ur rii) se opune autodevaria iei curentului. Cu alte cuvinte, polaritatea tensiunii induse datorat cre terii curentului se va orienta împotriva direc iei curentului, încercând s men in curentul la vechea sa valoare. Acesta este de fapt un principiu mai general expus în Legea lui Lenz, ce spune c un efect indus va fi tot timpul opus cauzei ce-l ceproduce . 

În acest scenariu, bobina se comport precum o sarcin , cu partea negativ a tensiunii induse ca loc de intrare al electronilor, iar partea pozitiv a tensiunii induse ca loc de ie ire al lor.

Poten iometrul variabil cu o vitez variabil

Modificând rata de cre tere a curentului prin bobin prin deplasarea în sus a periei poten iometrului la diferite viteze rezult valori diferite ale c derilor de tensiune la bornele bobinei, cu aceea i polaritate ca i mai înainte (opus cre terii curentului). 

Poten iometrul variabil (în jos)

Inversând direc ia de deplasare a periei poten iometrului (Äjos´), rezisten a sa, Äv zut ´ de circuit, cre te. Curentul, prin urmare, va sc dea prin circuit (valoare negativ pentru raportul di / dt). Bobina, ce se opune tot timpul varia iei curentului, va produce o c dere de tensiune contrar direc iei varia iei   Valoarea tensiunii produse de bobin va depinde de rata (viteza) de descre tere a curentului prin aceasta. Conform legii lui Lenz, tensiunea indus se va opune varia iei curentului. Cu un curent ce descre te, polaritatea tensiunii este orientat astfel încât s men in curentul la valoarea sa precedent . În acest scenariu, bobina se comport precum o surs , cu partea negativ a tensiunii induse la cap tul de ie ire al electronilor, iar partea pozitiv la cap tul de intrare. Cu cât curentul descre te mai rapid, cu atât bobina va produce o tensiune mai mare, în încercarea sa de men inere constant a curentului prin eliberarea energiei stocate spre circuit. Valoarea absolut a Din nou, cantitatea de tensiune la bornele unei bobine perfecte este direct propor ional cu rata varia iei curentului prin aceasta. Singura diferen a între cazurile de cre tere i descre tere ale curentului este polaritatea tensiunii induse. Pentru aceea i rat de cre tere sau descre tere (varia ie) a curentului cu timpul, magnitudinea (valoarea absolut ) a tensiunii va fi aceea i. De exemplu, o varia iei de di/dt = 2 A/s va produce aceea i cantitate de tensiune indus la bornele unei bobine precum o varia ie de di/dt = -2 A/s, îns de polaritate diferit . Varia ia foarte rapid a curentului Dac varia ia curentului prin circuit este foarte rapid , se vor produce c deri de tensiuni foarte mari. S consider m urm torul circuit: 

În acest circuit, un neon este conectat la bornele unei bobine. Un

întrerup tor este folosit pentru controlul curentului din circuit, iar puterea din circuit este generat de o baterie de 6 V. Când întrerup torul este închis, bobina se va opune pentru scurt timp varia iei curentului de la 0 A (circuit deschis) la o anumit valoare (circuit închis), dar c derea de tensiune la bornele sale va fi foarte mic .

Pentru ionizarea gazului din interiorul neonului, acesta nu poate fi aprins de cei 6 V produ i de baterie, sau de c derea mic de tensiune datorat varia iei curentului prin bobin la închiderea întrerup torului: 

Când circuitul este deschis îns , întrerup torul introduce o rezisten

extrem de mare în circuit (rezisten a aerului dintre contactele sale). Aceast introducere brusc a unei rezisten e foarte mari în circuit rezult în sc derea aproape instant a curentului din circuit la valoarea zero. Matematic, termenul di / dt va avea o valoare foarte mare, negativ . O asemenea varia ie puternic a curentului de la o anumit valoare la zero într-un interval de timp foarte scurt, va induce o tensiune foarte mare la întrbornele bobinei, de polaritate negativ în stânga i pozitiv în dreapta, chiar dac doar pentru un scurt moment pân când curentul scade la zero.

Formule 
   
Formulele curentului electric - legea lui ohm, puterea electric , rezisten e în serie i paralel, conductan a electric . Vom folosi urm toarele nota ii pentru curentul electric: R - rezisten a electric a unei buc i de circuit denumit rezistor U - diferen a de tensiune electric , sau c derea de tensiune electric , între dou puncte din circuit. I - intensitatea curentului electric care circul printr-un fir de circuit printrelectric. Pentru capitolul de curent electric continuu, intensitatea are o valoare constant în timp. Pentru curentul electric alternativ, intensitatea variaz dup o func ie sinusoidal în timp. P - puterea electric este cantitatea de energie electric care este consumat de un circuit în unitatea de timp, adic într-o secund . într- 

Toate aceste valori sunt legate între ele de anumite legi, care sunt exprimate matematic prin anumite formule. Formul de curent electric: legea lui Ohm 

.

, adic pe o aceea i bucat de circuit, dac se m re te c derea de tensiune U, cre te i intensitatea curentului electric I. Cu alte cuvinte raportul lor este constant. Odat în eles de unde a fost dedus fizic, legea poate fi rescris sub forma 

Formul de curent electric: puterea electric  , adic cu cât c derea de tensiune U este mai

mare, cu atât puterea electric este mai mare. La fel, cu cât intensitatea electric I este mai mare, cu atât puterea electric este mai mare.

Combinând aceasta cu legea lui Ohm, putem s exprim puterea electric în func ie de tensiune electric i rezisten sub forma , sau în func ie de intensitatea curentului i rezisten a electric sub forma .

Când avem rezisten e în paralel, sau rezistoare în paralel, formula rezisten ei echivalente este dat de urm toarea formul :
.

Când avem rezisten e în serie, sau rezistoare în serie, formula rezisten ei echivalente este dat de urm toarea formul :

Formul de circuit electric: conductan 

Conductan a electric este definit ca inversa rezisten ei electrice,
adic :

SFARSIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful