You are on page 1of 54

Sojusz Północnoatlantycki

NATO
North Atlanitic Treaty
Organization

http://tomekbalcerzak.republika.pl

Wyższa Szkoła Celna

1

Geneza4 IV 1949 r. podpisanie Paktu
Północnoatlantyckiego.
12 państw podpisujących: USA, Kanada, Belgia,
Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg,
Norwegia, Portugalia, Włochy i W. Brytania.
1952 r.-Grecja, Turcja
1955 r.- RFN
1982 r.- Hiszpania

http://tomekbalcerzak.re
publika.pl

Wyższa Szkoła Celna

2

Plany operacyjne Polskich Sił
Zbrojnych w Układzie Warszawskim.

http://tomekbalcerzak.re
3
Wyższa Szkoła Celna
Działania
publika.pl na Północno-Nadmorskim i Jutlandzkim Kierunku Operacyjnym.

Polska w NATO

W 1992 roku pojawiło się wyraźne
ożywienie kontaktów. Szczególną
uwagę należałoby przypisać
zapoczątkowaniu współpracy
przygranicznej z Niemcami,
współpracę siłami zbrojnymi CzechoSłowacji i Węgier, a także
wielostronność różnorodność
kontaktów z państwami Zachodu.

http://tomekbalcerzak.re
publika.pl

Wyższa Szkoła Celna

4

Polska w NATO

W listopadzie 1992 roku ogłoszono
takie dokumenty, jak: „Założenia
polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz
„Polityka bezpieczeństwa i strategia
obronna Rzeczypospolitej Polskiej”ogłoszono więc doktrynę.
Członkostwo w NATO oraz Unii
Zachodnioeuropejskiej zapisane
zostało w nich jako cel strategiczny
Polski.

http://tomekbalcerzak.re
publika.pl

Wyższa Szkoła Celna

5

re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 6 . Polska podpisała więc Dokument Ramowy Partnerstwa dla Pokoju w lutym 1994 r. po bardzo krótkiej debacie. został przez nas potraktowany w kategorii szansy jako kolejny krok na drodze do NATO.Polska w NATO   Program „PdP". http://tomekbalcerzak.

re publika.Polska w NATO  W roku 1995 współpraca z NATO osiągnęła kolejną fazę. Dokument ten stanowił niewątpliwie dobrą podstawę do skonkretyzowanej. Sojusz przedstawił nam bowiem Studium o rozszerzeniu NATO.pl Wyższa Szkoła Celna 7 . http://tomekbalcerzak. pogłębionej dyskusji o członkostwie kolejnych partnerów.

pl Wyższa Szkoła Celna 8 . premier rządu Rzeczypospolitej po zakończeniu wizyty w Kwaterze Głównej NATO ogłosił: „Polska spełnia już wszystkie kryteria.Polska w NATO  W lutym 1997 r.re publika. aby stać się pełnym członkiem NATO”. http://tomekbalcerzak.

Polska staje się członkiem. a także Czechy i Węgry zostały zaproszone do rozpoczęcia negocjacji o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim Szczyt państw NATO w Waszyngtonie w dniach 23 -25 IV 1999 r. Polska.Polska w NATO   8 lipca 1997 r. chociaż formalne przyjęcie nastąpiło 12 III 1999 r.pl Wyższa Szkoła Celna 9 .re publika. http://tomekbalcerzak.

oparte na zasadach demokracji.pl Wyższa Szkoła Celna 10 . zachowania pokoju i bezpieczeństwa http://tomekbalcerzak.Przyczyny powstania     „Ochrona wolności.re publika. wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych ludów. wolności jednostki i praworządności” „Popieranie stabilizacji i dobrobytu” „Umacnianie wolnych instytucji” Połączenie wspólnych wysiłków na rzecz wspólnej obrony.

Mechanizm działania    Konsultacje.zwoływane na żądanie któregokolwiek uczestnika sojuszuobowiązkowe Indywidualna pomoc.napaści zbrojnej na jednego lub kilku sojuszników Wspólna pomoc http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 11 .re publika.w momencie casus foederis.

Ameryce Północnej.Obszar działania  Terytoria sojuszników w Europie.re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 12 . ich wyspy położone na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka lub ich okręty czy samoloty operujące na tym obszarze http://tomekbalcerzak.

pl Wyższa Szkoła Celna 13 .System zbiorowego bezpieczeństwa  Każdy z członków Sojuszu udzieli pomocy napadniętemu sojusznikowi lub sojusznikom.re publika. http://tomekbalcerzak. podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi członkami taką akcję jaką uzna za konieczną. w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa strefy północnoatlantyckiej. nie wyłączając użycia siły zbrojnej.

załatwiać przy pomocy środków pokojowych http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 14 . w które mogłyby zostać uwikłane państwa członkowskie .Zobowiązania sojuszników    Przestrzeganie zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych Powstrzymywać się od „groźby” lub „przemocy” Spory międzynarodowe.re publika.

gospodarczy.) http://tomekbalcerzak.rozległy program polityczny. wystąpienie Francji ze struktur wojskowych (ponownie wróciła w XII 1995 r.pl Wyższa Szkoła Celna 15 .re publika. naukowotechniczny Nie wszyscy członkowie NATO są członkami Sojuszu 1966 r.NATO a Sojusz Północnoatlantycki     NATO nie jest tożsama z Sojuszem Północnoatlantyckim NATO. wojskowy.

NATO a Sojusz Północnoatlantycki   1974-1980 poza strukturami wojskowymi Grecja 1982.pl Wyższa Szkoła Celna 16 .re publika.przystąpienie Hiszpanii do Sojuszu bez uczestnictwa w zintegrowanej strukturze obrony NATO http://tomekbalcerzak.

pl Wyższa Szkoła Celna 17 .re publika.Struktura NATO  Organy cywilne i wojskowe http://tomekbalcerzak.

pl Naczelny Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie SACEUR Wyższa Szkoła Celna 18 .Władze Narodowe Stali przedstawiciele (Ambasadorzy przy NATO) KOMITET PLANOWANIA OBRONY RADA PÓŁNOCNO ATLANTYCKA Przedstawiciele Wojskowi przy NATO GRUPA PLANOWANIA NUKLEARNEGO KOMITET WOJSKOWY INNE KOMITETY SEKRETARZ GENERALNY Międzynarodowy Sztab Wojskowy SEKRETARIAT MIĘDZYNARODOWY http://tomekbalcerzak.re publika.

pl Wyższa Szkoła Celna 19 .Rada Północnoatlantycka     Najwyższy organ kierowniczy w sprawach politycznych Dziala na szczeblu ministerialnym (ministrowie spraw zagranicznych. finansów) Zbiera się 2 razy w roku W szczególnie ważnych sprawach zbiera się na szczeblu szefów państw i rządów-szczyty NATO http://tomekbalcerzak.re publika. obrony. gospodarki.

Rada Stałych Przedstawicieli       Szczebel wiceministrów lub ambasadorów Zbiera się przynajmniej raz w tygodniu Organ konsultacyjny Ocenia i wytycza działalność innych organów Decyzje na zasadzie jednomyślności lub consensusu Decyzje są obligatoryjne dla państw członkowskich http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 20 .re publika.

re publika.Komitet Planowania Obrony     Najwyższy organ kierowniczy zajmujący się sprawami wojskowymi Zbiera się 2 razy w roku na szczeblu ministrów obrony i częściej na szczeblu niższym jako Stały Komitet Planowania Obrony Zajmuje się uzgodnieniami strategicznych planów wojskowych Decyzje Komitetu nie wymagają zatwierdzenie Rady http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 21 .

re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 22 .Grupa Planowania Nuklearnego    Zbiera się 2 razy w roku na szczeblu ministrów obrony i częściej na szczeblu ambasadorów Zajmuje się strategią jądrową Decyzje Grupy wymagają zatwierdzenia przez Komitet Planowania Obrony http://tomekbalcerzak.

Sekretariat Międzynarodowy     Nadzorowanie nad wykonywaniem uchwal głównych organów Sojuszu Opracowywanie raportów.najwyższy przedstawiciel NATO w kontaktach z państwami i innymi organizacjami. Komitetowi Planowania Obrony oraz Grupie Planowania Nuklearnego oraz innym komitetom http://tomekbalcerzak. Sekretarz Generalny przewodniczy sesjom Rady Północnoatlantyckiej.pl Wyższa Szkoła Celna 23 . projektów uchwal Na czele stoi Sekretarz Generalny.re publika.

re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 24 . powoływane przez Radę lub Komitet Planowania Obrony Ponad 20 stałych komisji http://tomekbalcerzak.Cywilna struktura NATO   Liczne komisje i grupy robocze (stale i ad hoc).

planowaniem jądrowym. problemami ochrony środowiska http://tomekbalcerzak. badaniami naukowymi. planowaniem sil zbrojnych.pl Wyższa Szkoła Celna 25 .re publika. ekonomicznymi.Stałe Komisje-zakres zadań          Zajmują się min. informacją. budżetem wojskowym i cywilnym.: sprawami politycznymi.

Systemami łączności.re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 26 . Wsparciem logistycznym. Planowaniem w sferze obrony cywilnej. Badaniami obronnymi. Bezpieczeństwem (kontrwywiad) Koordynacją lotów w przestrzeni europejskiej http://tomekbalcerzak.Stałe Komisje-zakres zadań          Infrastrukturą. Standaryzacją uzbrojenia. Współpracą zbrojeniową.

Struktura wojskowa: Komitet Wojskowy     Zbiera się 2 razy w roku w składzie szefów sztabów generalnych państw członkowskich Na niższym szczeblu jako stały Komitet Wojskowy Podlega bezpośrednio Radzie i Komitetowi Planowania Obrony W sprawach strategii jądrowejGrupie Planowania Jądrowego http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 27 .re publika.

re publika.Komitet Wojskowy   Kieruje pracą dowództw regionalnych i innych organów wojskowych Działalność Komitetu Wojskowego wspierana jest przez Międzynarodowy Sztab Wojskowy i Agencje Wojskowe http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 28 .

pl Wyższa Szkoła Celna 29 .re publika.Międzynarodowy Sztab Wojskowy   Międzynarodowy Sztab Wojskowy jest organem wykonawczym Komitetu Wojskowego Kieruje i koordynuje działalnością dowództw regionalnych http://tomekbalcerzak.

Agencje Wojskowe   Są to organy naukowe i studyjne Wojskowy Komitet Meteorologiczny.pl Wyższa Szkoła Celna 30 .re publika. Akademia Wojskowa NATO http://tomekbalcerzak.

pl HAWK HAWK JEDNOSTKI WRt (RRP) PATRIOT PATRIOT Wyższa Szkoła Celna 31 .re publika.SZCZEBEL TAKTYCZNY NATO /I/CAOC /I/CAOC JEDNOSTKI LMB CRC CRC JEDNOSTKI WR (SAMOC) JEDNOSTKI LM ROLAND ROLAND http://tomekbalcerzak.

utrzymywanie odpowiedniego stopnia gotowości bojowej podległych sił. itp. Wyższa Szkoła Celna http://tomekbalcerzak.  udzielanie pomocy własnym samolotom znajdującym się w trudnej sytuacji w locie.re publika.  zarządzanie walką . identyfikacja.).pl 32 . ocena sytuacji.  wymiana informacji o sytuacji powietrznej z /I/CAOC i sąsiednimi CRC. koordynacja współdziałania pomiędzy lotnictwem myśliwskim a wojskami rakietowymi.  kierowanie lotnictwem myśliwskim i wojskami rakietowymi w czasie prowadzenia działań (przydzielanie celów. rubieże. Nadzorowanie przestrzeni powietrznej (wykrywanie. przedstawianie wniosków). naprowadzanie samolotów). określanie struktury rejonu działań (stref działań.

re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 33 .Dowództwa regionalne   Naczelne Dowództwo Europy (ACE) z siedzibą w Casteau (Belgia) Obejmuje swym zasięgiem obszary lądowe rozciągające się od Przylądka Północnego do południowego krańca Włoch oraz od Atlantyku (z wyłączeniem Portugalii) po wschodnią granicę Turcji http://tomekbalcerzak.

Naczelne Dowództwo Europy (ACE) W skład wchodzą:  Dowództwo Europy PólnocnoZachodniej  Dowództwo Europy Centralnej  Dowództwo Europy Południowej  Szybka Grupa Interwencyjna  Grupa Wczesnego Ostrzegania http://tomekbalcerzak.re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 34 .

Norfolk USA Obejmuje obszar od bieguna Północnego do Zwrotnika Raka i od wód przybrzeżnych Ameryki Północnej do wód przybrzeżnych Europy (łącznie z Portugalią) i Afryki http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 35 .re publika.Naczelne Dowództwo Strefy Atlantyku (ACLANT) Siedziba.

re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 36 .Wojskowa współpraca w NATO     Wspólna struktura dowódcza Koalicyjna strategia i plany operacyjne Wspólne przygotowanie infrastruktury i zaopatrzenia wojsk Współpraca w zakresie standaryzacji zbrojeń (badań i produkcji zbrojeniowej) http://tomekbalcerzak.

http://tomekbalcerzak.re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 37 .

re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 38 .Grupy państw określają swoje cele narodowego bądź międzynarodowego bezpieczeństwa i wykorzystują wszystkie dostępne środki / w tym militarne / dla ich osiągnięcia. http://tomekbalcerzak.

pl Wyższa Szkoła Celna 39 . organizowane i prowadzone kampanie i główne operacje w celu osiągnięcia celów strategicznych na obszarze operacji lub teatrze działań wojennych.re publika.Szczebel działań wojennych. na którym są planowane. http://tomekbalcerzak.

http://tomekbalcerzak. organizowane i prowadzone działania bojowe dla osiągnięcia celów walki przez związki taktyczne czy oddziały. na którym są planowane.Szczebel działań wojennych.re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 40 .

Od lat 90-tych w pracach Zgromadzenia w charakterze delegatów stowarzyszonych brali udział parlamentarzyści z państw Europy Środkowej i Wschodniej http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 41 .re publika.Zgromadzenie Północnoatlantyckie   Przedstawiciele parlamentów państw członkowskich.

pl Wyższa Szkoła Celna 42 .re publika.Zgromadzenie Północnoatlantyckie        5 Komitetów Polityczny Obrony Bezpieczeństwa Ekonomiczny Naukowo-techniczny Spraw cywilnych http://tomekbalcerzak.

pl Wyższa Szkoła Celna 43 .re publika. utworzenie Forum regularnych kontaktów i współpracy Sojuszu i państwami postkomunistycznymi Europy Środkowej i Wschodniej oraz państwami postradzieckimi Spotkania 2 razy w roku na szczeblu ministerialnym http://tomekbalcerzak.Północnoatlantycka Rada Współpracy    20 XII 1991 r.

re publika.pl Wyższa Szkoła Celna 44 .Północnoatlantycka Rada Współpracy-kompetencje          Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i pokrewnym Planowanie obrony Kontrola zbrojeń Demokratyczne koncepcje między cywilami a wojskowymi Cywilno-wojskowa koordynacja kierowania ruchem lotniczym Konwersja produkcji zbrojeniowej Ochrona środowiska Siły i operacje pokojowe Nauka i technika http://tomekbalcerzak.

pl Wyższa Szkoła Celna 45 .re publika.Partnerstwo dla Pokoju  Od 1994 r. zinstytucjonalizowany program współpracy między państwami Północnoatlantyckiej Rada Współpracy a państwami OBWE http://tomekbalcerzak.

pl Wyższa Szkoła Celna 46 .re publika. zimna wojna) Dominacja USA 1966 wystąpienie Francji ze struktur wojskowych „Wysunięta obrona”.Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego     Pierwsze dziesięciolecia istnienia NATOfunkcje wojskowe (wojna koreańska 19501953.zakładała prowadzenie wojny w Europie-obecność sil zbrojnych w RFN http://tomekbalcerzak.koncepcja wojskowa Sojuszu.

każdy konwencjonalny konflikt zbrojny na linii WschódZachód może zostać automatycznie przekształcony w wojnę jądrową.Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego  Od 1954 r. odwetowy miecz atomowy. doktryna „zmasowanego odwetu”.siły strategiczne USA http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 47 .re publika.siły zbrojne sojuszników europejskich. Tarcza.

pl Wyższa Szkoła Celna 48 .Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego    Pod koniec lat 60-odprężenie-wzmocnienie funkcji politycznych i dyplomatycznych NATO (drugi wymiar): Rokowania w sprawie redukcji sil zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej z państwami Układu Warszawskiego Kwestie ekonomiczne. ochrona środowiska naturalnego (trzeci wymiar) http://tomekbalcerzak.re publika. kulturalne. społeczne.

http://tomekbalcerzak. wyeliminowano jednak „automatyzm” jej stosowania. nie zrezygnowano w niej z ewentualnego użycia broni jądrowej.re publika.Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego  1967 r.pl Wyższa Szkoła Celna 49 . doktryna „zmasowanego odwetu” zostaje zastąpiona doktryną „elastycznego reagowania”przewidującą prowadzanie kilku wojen.

.re publika. http://tomekbalcerzak. transformacja wewnętrzna i adaptacja do zmieniającego się środowiska zewnętrznego 1990.pl Wyższa Szkoła Celna 50 .rezygnacja z obowiązującego od 1977 r. programu corocznego zwiększania o 3 % budżetów obronnych państw członkowskich. zjednoczenie Niemiec.rozpad bloku wschodniego i ZSRR.Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego   Koniec lat 80.

zrewidowanie dotychczasowej strategii „elastycznego reagowania”. broń jądrowa jako broń „ostatecznego argumentu” http://tomekbalcerzak. przyjęto koncepcję „wysuniętej obecności wojskowej”.pl Wyższa Szkoła Celna 51 .Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego  5-6 VII 1990 r.-Szczyt NATO w Londyniedeklaracja pokojowych intencji w stosunkach ze Wschodem. odejście od doktryny strategicznej obecności na wysuniętych rubieżach (wysuniętej obrony). rozbudowa politycznych struktur.re publika.

powołano Północnoatlantycką Radę Współpracy. Kopenhaga – deklaracja „Partnerstwa z krajami Europy Środkowej i Wschodniej”.re publika. 1991 r. intensyfikacja kontaktów. 1994 r. – program „Partnerstwo dla Pokoju” http://tomekbalcerzak.pl Wyższa Szkoła Celna 52 .Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego    6-7 VI 1991 r.

Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego   7-8 XI 1991 r. zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo państw europejskich. strategia „szybkiego reagowania” sil wielonarodowych.działalność poza obszarem traktatowej odpowiedzialności http://tomekbalcerzak. przygotowywanie do podejmowania misji pokojowych. Rzym.pl Wyższa Szkoła Celna 53 . zmniejszenie zaangażowania USA.„Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu”.re publika.

re publika.mandat sil pokojowych NATO w Bośni i Hercegowinie jako realizacja traktatu pokojowego z 14 XII 1995 r. http://tomekbalcerzak.Działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego   1992 r. decyzja o możliwości podejmowania misji pokojowych przez NATO na podstawie politycznego mandatu ONZ oraz OBWE XII 1995 r..pl Wyższa Szkoła Celna 54 .