You are on page 1of 14

Pendidikan Moral (1) KBU International College

Disediakan Oleh DR MOHD AFENDI BIN MAT RANI

Objektif
Setelah mengikuti mata pelajaran ini, pelajar akan: • Memahami konsep-konsep asas etika • Berkebolehan menjelaskan beberapa teori dan sistem nilai utama. • Bertambah peka terhadap nilai, agama dan kepercayaan penduduk di Malaysia. • Mampu melahirkan masyarakat yang faham dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang murni • Menyediakan masyarakat yang boleh mengharungi dan menjayakan Wawasan 2020.

TAJUK-TAJUK PERBINCANGAN
KONSEP ASAS ETIKA • Pernyataan normatif/diskriptif • Konsep asas nilai • Perbezaan asas nilai

• • • •

NILAI ETIKA DAN UNDANG-UNDANG Hubungan nilai dengan etika Sejarah etika Perbezaan antara etika, moral, akhlak dan undangundang Kepentingan etika

TEORI DAN SISTEM NILAI • Teori kemoralan sosial • Teori keperibadian mulia • Teori Etika Teleogikal • Teori Deontologi KONSEP ETIKA DAN INSAN BERMORAL • Kandungan etika • Bentuk etika • Dimensi etika

NILAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN • Agama Islam • Agama Buddha • Agama Kristian • Agama Hindu • Agama Sikh • Taoisme • Konfuisianisme

AKHLAK ISLAM • Pengertian akhlak Islam • Kata kunci dalam akhlak Islam • Sumber akhlak Islam • Dasar akhlak Islam • Kepentingan akhlak dalam Islam

PENYELESAIAN KONFLIK MORAL • Strategi pembinaan hirarki • Strategi pencairan masalah • Strategi kompromi • Strategi analisis data • Strategi perkembangan moral kognitif

ISU MORAL • Alam sekitar • Etika perniagaan • Diskriminasi • Kehidupan • Peperangan • Dan lain-lain

• Penilaian/ assessment
– Quiz – assignment – Midterm – Final : 10% : 20% : 30% : 40%

Main Reference
• Mohd Janib Johari 1994, Moral : Teori Aplikasi dan Permasalahan, Universiti Teknologi Malaysia • Abdul Rahman Md Aroff, Pendidikan Moral: Teori Etika dan Amalan Moral, Penerbit Universiti Putra Malaysia, 1997 • Ahmad Khamis, Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi, Kumpulan Budiman SDN BHD, Kuala Lumpur.

Add Reference
• Johari Hj. Alias 1992, Membina Semangat Positif, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. • Mahathir Mohamad, Towards a Fully Moral & Ethical Society in Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Penerangan, Kuala Lumpur. • Richard Taylor 1981, Ethics, Faith & Reason, Prentice Hall. • Al-Attas, A.S 1983, Nilai Budaya dan Disiplin Nasional, Universiti Malaya, Kuala Lumpur • Yaljan, Muqdad 1986, Peranan Pendidikan Akhlak Islam dalam Pembangunan Peribadi Masyarakat dan Budaya Manusia, Pustaka Antara.

Condition of Assigment
• • • Calon diwajibkan menulis kertas kerja kursus. Calon bebas menulis apa-apa tajuk yang berkaitan dengan subjek yang dipelajari. Calon juga diberi pilihan untuk mendapatkan tajuk yang telah disediakan oleh pensyarah. Format penulisan kertas kerja kursus: – Ditaip selang dua baris dengan menggunakan saiz font 12 bagi Times New Roman dan 11 bagi Arial. – Jumlah muka surat antara 20 hingga 30 muka surat tidak termasuk jadual, kandungan dan lampiran. – Pelajar dikehendaki merujuk sekurang-kurangnya 3 buah buku selain bahan daripada internet dan lain-lain – Isi kandungan, Nota kaki, bibliografi, nombor jadual, pembahagian topik mengikut bab, penampilan yang menarik akan diambil kira sebahagian daripada markah format.

Samb…
• Tarikh serah kertas kerja kursus ialah 2 minggu sebelum peperiksaan akhir. Calon yang menghantar lewat tidak akan dilayan atau markah akan dipotong separuh daripada markah keseluruhan.

Topics of Assignment
• • • • • • Social Current issue Religiouns Culture Education law