You are on page 1of 7

PENGENALAN

Setiap negara mempunyai kod etika dalam


amalan kaunseling yang dijalankan dalam
negara tersebut, sebagai contohnya di
Malaysia badan yang bertanggungjawab
mengeluarkan kod etika dan prinsip-prinsip
kaunseling
dijalankan
oleh
Persatuan
Kaunseling Malaysia (PERKAMA).
Secara
amnya semua kod etika yang
digariskan
oleh
persatuan-persatuan
kaunseling tersebut mempunyai persamaan
iaitu menitikberatkan amalan profesionalisme
kaunselor dan hal ehwal kebajikan klien.

(
(
(
(

Matlamat utama etika ini digubal adalah


untuk menjamin perkhidmatan kaunseling
agar menjadi lebih cekap, telus, amanah,
serta
menjamin
keselamatan
dan
kerahsiaan klien.
Secara ringkasnya etika profesional yang
ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling
dapat dibahagikan kepada lima prinsip etika
yang utama iaitu :
a ) Autonomy
b ) Nonmaleficence
c ) Beneficence
d ) Justice

Terminologi

Multibudaya

Perkataan budaya boleh ditakrifkan secara


meluas, dan boleh dikaitkan dengan sesuatu
bangsa ataupun etnik begitu juga dengan jantina,
agama,
status
ekonomi,
kewarganegaraan,
kemampuan fizikal atau ketidakupayaan, dan
naluri kejantinaan. Pederson (2000) menerangkan
budaya dari segi:
( a )
Faktor-faktor demografi, contohnya usia,
jantina, kawasan tempat tinggal.
( b )
Faktor-faktor status , contohnya sosial,
pembelajaran, latar belakang ekonomi
( c )
Perhubungan secara formal dan tidak
formal

Multiculturalism

adalah

satu

terma

umum

yang

menunjukkan bahawa sebarang perhubungan yang wujud


sama ada perhubungan antara dua kumpulan yang berbeza
atau lebih daripada itu. Cross cultural, transcultural,
dan intercultural membawa maksud yang serupa. Kita
lebih menerima multicultural kerana ia memberi gambaran
dengan lebih tepat tentang betapa mendalamnya maksud
budaya tetapi pada masa yang sama menghindari sifat
membanding antara satu sama lain.

Kaunselor hendaklah berhati-hati apabila


mengguna teknik penaksiran yang
dinormakan kepada populasi yang berbeza
daripada populasi klien. Kaunselor
menyedari tentang kesan umur, warna kulit,
budaya, ketidakupayaan, kumpulan etnik,
gender, ras, bahasa pilihan, agama,
kerohanian, dan status sosioekonomi ke
atas pentadbiran dan pentafsiran ujian.

Dalam mewujudkan masyarakat yang


sejahtera dan harmoni. Fungsi kaunselor
dalam negara yang berbilang bangsa
seperti
Malaysia
ini
adalah
sangat
diperlukan. Kini, telah banyak sektor swasta
yang menawarkan perkhidmatan kaunseling
untuk masyarakat umum dan perkhidmatan
ini
digunakan
oleh
maysrakat
yang
mempunyai masalah yang tidak boleh
diselesaikan secara sendiri. Oleh itu,
peranan seorang kaunselor adalah sangat
penting.