You are on page 1of 32

A GOOD VISION WHICH IS NOT

SHARED IS JUST BAD


PLC TEAM

Perkongsian Guru TEACHER


Sharing Sessions

OBJEKTIF

Menyatakan

pelbagai strategistrategi perkongsian guru


Menyatakan faedah-faedah
perkongsian guru
Mengetahui kepentingan
perkongsian guru terutama di
tempat kerja

DEFINISI

SESI PERKONGSIAN GURU

Sekumpulan guru bertemu


secara kerap untuk
berkongsi amalan
pengajaran terbaik
bertujuan memantapkan
PdP

Komuniti Pembelajaran Profesional


(Professional Learning Community)
Penambahbaikan
Penambahbaikan Sekolah
Sekolah

Komuniti Pembelajaran Profesional

REFLECTIVE
DIALOGUE

DEPRIVATIZATION
OF PRACTICE

COLLECTIVE
FOCUS ON
STUDENT
LEARNING

COLLABORATION

SHARED
NORMS
&
VALUES

STRATEGI PLC
PLC 2012

STRATEGY 2
LESSON
STUDY

TEACHER
SHARING
SESSIONS

DE
PRIVATIZATION
OF
PRACTICE

PEER
COACHING

LEARNING
WALKS
PLC 2012
6

Amalan Penswastaan (De-Privatization of


Practice)
Strategi PLC
Deskripsi
Belajar Secara Berjalan
(Learning Walks)

Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau


Pembimbing Instruksi .(Peer Coaching/
Instructional Coaches)

Belajar Menggunakan Rancangan


Pengajaran Harian
(Lesson Study)

Sesi Perkongsian Guru


(Teacher Sharing Sessions)

Berjalan di sekeliling sekolah dan


memerhatikan pengajaran guru lain dan
aktiviti bilik darjah dengan menggunakan
protokol atau fokus yang spesifik.
Secara sistematik memerhatikan
pengajaran guru lain dengan menggunakan
kitaran pra konferens, pemerhatian dan
pasca-konferens (pre-conference,
observation, post-conference cycle).
Sekumpulan guru secara usaha sama
membina satu rancangan pengajaran;
diikuti dengan pengajaran/memerhatikan
pengajaran, membuat penambahbaikan
semasa sesi pengajaran.
Sekumpulan guru bertemu secara kerap
untuk berkongsi amalan pengajaran
terbaik.
PLC 2012

ADAKAH ANDA
BERSETUJU?

Aktiviti 1: Perbincangan Kumpulan

Perbincangan kumpulan kecil:


Hasilkan dapatan anda dalam
bentuk grafik. Anda diberi masa
selama +/- 5 minit
Apakah

kepentingan perkongsian
ilmu kepada para pendidik.

Guru
Perkongsian

Perkongsian maklumat merujuk


kepada individu-individu
menyebarluas pengetahuan yang
mereka perolehi dalam organisasi
Knowledge sharing refers to
individuals propagating the
knowledge they have acquired and
distributing it within organizations

Guru
Perkongsian

Peluang bagi guru berkongsi pelbagai


pengetahuan, strategi, kaedah,
pengalaman, bahan, sumber dan lainlain dalam konteks profesionalisme
keguruan
Berlaku dalam kalangan guru dan
merupakan satu proses mencungkil
pengalaman dunia keguruan seseorang
pendidik.

Guru
Perkongsian

The cooperation,
communication, coordination
and even challenge among
members stimulate them to
learn from one another
(Carroll et al, 2003)

Guru
Perkongsian

Teachers in the school want to know


what colleagues are currently
thinking, what methods and
approaches are currently being used;
and they want the opportunity to
discuss ideas with their colleagues.
But no one has time to attend
workshops or other face-to-face
events to facilitate these needs.
(McAndrew et al :2004)

MATLAMAT
Perkongsian

Matlamat PG ialah memperbaiki kualiti


perkongsian ilmu yang disumbang oleh ahli.
Perkongsian ini membolehkan ahli
mempunyai kefahaman yang lebih baik
mengenai persekitaran mereka dan ahli
mengambil inisiatif untuk belajar dan
berkongsi pengetahuan.
Their goal is laid on improving the quality of
knowledge sharing, contributed by their
members, through which they learn to have
a better understanding about the
environment and their members take
initiative to learn and share knowledge.
(Carroll et al, 2003)

Aktiviti 2:Pillow
TALK

Dalam kumpulan anda:


1. Secara bergilir, ceritakan pengalaman anda
tentang suatu pengajaran yang telah
memberi impak berkesan kepada proses
pembelajaran pelajar-pelajar anda.
2. Apakah yang anda lakukan sehingga ia
memberi impak positif kepada pembelajaran
pelajar-pelajar anda?
3. Apakah respon pelajar-pelajar anda
seterusnya?
4. Semasa rakan anda berkongsi pengalaman,
sila catatkan perkara yang anda rasa paling
menarik dalam borang Toolkit disediakan.
5. Apakah yang anda pelajari daripada sesi ini?

Sesi Perkongsian Guru boleh


membantu dalam pembangunan
dan profesionalisme guru
(Helps in the professional
development of teachers)
Secara tidak langsung, PG adalah
kerangka sokongan pembangunan
professionalisme para guru
(A form of scaffolding)

Ciri-Ciri Perkongsian
Guru

Ciri-Ciri Perkongsian
Guru

Pengetahuan boleh disebarluas kepada


semua individu di dalam organisasi/komuniti
(The knowledge is dispersed among the
people in the organisation)
Sesi Perkongsian Guru menyediakan
rangsangan/stimulasi intelek dan sokongan
praktikal kepada para pendidik yang terlibat
(Provides intellectual stimulation and
practical support)

ELEMEN-ELEMAN
Perkongsian Guru

Erikssom & Dickson (2000) merumuskan EMPAT


elemen utama dalam perkongsian guru iaitu:
Proses perkongsian ilmu adalah proses membina
dan menyalurkan ilmu.
shared knowledge creation process: the
process of
creating and distributing knowledge;
2. Prasarana teknologi maklumat iaitu sistem dan
alat yang menyokong penyaluran maklumat
IT (information technology) infrastructure: the
system and tools that support information
dissemination
1.

ELEMEN-ELEMAN
Perkongsian Guru

3. Kaedah yang menyokong penyaluran dan


perkongsian maklumat
catalysts: media that facilitate and promote
knowledge sharing;
4. Nilai, piawaian dan prosedur iaitu nilai sosial
dan budaya yang mempengaruhi pemikiran
individu (kerelaan atau kesediaan untuk
berkongsi)
values, standard and procedure: social and
cultural
values that influence personal mind set

ELEMEN-ELEMAN
Perkongsian Guru

JENIS-JENIS
PERKONGSIAN

1.BAHAN

(Resources)

o spt bahan mengajar, ABM, edaran ,


websites
2.KEPAKARAN

& PENGALAMAN (Expertise


cum experience)
oLesson plans; strategies; approaches;
grading/ evaluation; Development
programmes

3.HASIL

KERJA MURID (Students Products)

ohasil kerja murid; bahan 3D; scrapbooks

Ada lagi yang boleh anda tambah?

The MAGIC WAND

Katakan

anda mempunyai
kuasa untuk merubah TIGA
perkara di sekolah anda

Apakah

TIGA perkara yang


anda ingin ubah? Mengapa?

Bincang

dalam kumpulan 3
atau 4 orang.

Faedah Perkongsian
Guru

1. In-depth

and enlarged knowledge of the


disciplines, updated information
2. New teaching methods and modern methods
3. Time saved in preparing lessons, use all or
part of an exercise
4. Collection of many resources rich
documents, images, videos, software,
exercises
5. Communication with other teachers
(everywhere, at any time, regardless of
distance)

Faedah Perkongsian Guru

Teachers professional/personal growth


towards becoming better teachers
Kayakinan Diri (Self esteem)
Motivasi (Motivation)
Mengoptimumkan Sumber
(Maximising resources)
Time saving
Lebih Berkesan dalam aspek
pedagogi, pendekatan, kaedah dan
teknik PdP dan Pengurusan Bilik
Darjah
Meningkatkan kualiti pengajaran
(Improve teacher quality)

What can motivate


teachers to share?

1.Benefit

from the experiences of other


teachers - Pedagogical information &
exchange, sharing knowledge
experiences, teaching methods
2.Receive feedback from other
teachers
3.To develop the sharing community,
attract other teachers to share
4. To study the knowledge of other
teachers to improve theirs

Kenapa guru tidak


mengamalkan sesi
perkongsian ilmu?
Bincang persoalan di atas
bersama ahli kumpulan
anda dalam masa 3 minit

1. Kurang

pengalaman (Lack of experience)


2. Kurang pengetahuan dalam subjek (Lack
of subject matter knowledge)
3. Kurang keyakinan (Lack of confidence)
4. Tiada masa (Lack of time)
5. Kurang minat (Lack of interest)
6. Desire to keep rare materials, especially
in a competitive environment

Pelaksanaan SPG

BILA? MASA?
Bilakah masa paling sesuai menjalankan
perkongsian guru?
BAGAIMANA?
Dalam kumpulan 3 atau 4 orang
bincangkan apa yang anda perolehi
daripada kursus yang pernah anda hadiri
/ bahan yang telah anda baca. Aspek
perkongsian ini mestilah sesuatu yang
boleh meningkatkan profesionalisme
rakan-rakan dalam kumpulan anda.
Gunakan borang Tool Kit 1

APA PANDANGAN TUANPUAN?

TERIMA