You are on page 1of 19

90 PITANJA NA

RAZGOVORU ZA POSAO

Ovo su najee postavljana pitanja na razgovorima za posao,


pa je ansa da ete uti barem neka od njih vrlo visoka.

Moda vam se ini da je 100 pitanja jako puno, ali zapravo i nije, ako
uzmete u obzir da je s tim pitanjima mogue pokriti 1 do 3 razgovora.
Ako u jednoj tvrtki imate primjerice dva kruga razgovora s dvije
razliite osobe, velika je vjerojatnost da ete uti svih sto pitanja.
Stoga, pripremite se.

1) Recite mi neto o sebi.


Ovo je jedno od najteih pitanja, jer nije precizno. Nemojte doi u napast
prepriati svoju ivotu priu. Koncentrirajte se na svoju edukaciju i radno
iskustvo, a posebno istaknite svoja postignua.
2) Kako ste saznali za ovaj posao? to znate o ovome poslu?
3) to znate o naoj tvrtki? to znate o ovom odjelu?
4) Zato se odluili za ovo zanimanje?

5) Zato elite raditi ovdje?


6) to vas najvie zanima kod ove radne pozicije?
7) Zna li va poslodavac da ste danas ovdje?
8) Koje su vae jake strane?
Sastavite popis 5 svojih kvaliteta koje su vezane uz posao. Za svaku od njih pokuajte i
objasniti na koji ste je nain primjenili u svojim dosadanjim poslovima (ili tijekom
obrazovanja, ako nemate radnog iskustva).
9) Koje su vae slabe strane?
Budite spremni opisati kako ste svoje slabosti pretvorili u jake strane. To e pokazati da
redovito preispitujete svoje vjetine i radite na njima. Mnogi poslodavci vole vidjeti da
zaposlenik radi na sebi i na vlastitoj produktivnosti.

10) Kakva je vasa predodba radne etike?


11) Podrazumijeva ili prekovremene sate?
Prepriajte im kada ste radili i vie od onoga to je vaa radna pozicija podrazumijevala.
12) Kada ste u svome poslu napravili vie od onoga to se trailo.
13) Koja je vaa definicija uspjeha? Neuspjeha?
Inspiracija:
Thomas Edison rekao je da je otkrio 5000 naina kako arulja NE radi.
Neuspjeh nije uenje iz pogreaka.
Neuspjeh je kada neto pokuavate uvijek iznova jer oekujete drugaiji rezultat.

14) Koji su vai ciljevi u sljedeih pet godina?


15) Zato ste (ili namjeravate) ostavili svoj bivi posao?
16) to ste uinili kako biste poslodavcu utedjeli novac ili poveali
prihode?
17) Koja je najvanija stvar koju ste nauili tijekom obrazovanja? Na poslu?
U ivotu?
18) to za vas znai 'liderstvo'? Kako netko postaje 'lider'?
19) Po emu ste vidi da se ponosite svojim poslom?

20) Koliko su dobre vae komunikacijske vjetine? Preferirate li usmenu


ili pismenu konverzaciju?
Ocijenite kakve su vae komunikacijske vjetine i vokabular.
Navedite primjer kako ste uspjenom komunikacijom rijeili neki problem na poslu.
Opiite situaciju u kojoj ste bili proaktivni.
21) Imate li natjecateljski duh? Dajte mi primjer.
22) Zato imate 'rupu' u ivotopisu?
Ako ste u jednom periodu bili ili bez posla, iskreno objasnite to je bio razlog tome.
Ne morate biti opirni prilikom objanjavanja.

23) Prihvaate li 'ne' kao odgovor?


24) Koja je razlika izmeu velikog i zdravog ega?
25) Opiite situaciju kada ste pomogli kolegi, iako niste imali izravnu korist
od toga.
26) Imate li dobre manire? Prema kakvim ljudima treba biti pristojan?
27) Kako svakodnevno uite i usavravate se? to je potrebno za
kontinuirano uenje?
28) to za vas predstavlja razmiljanje 'izvan okvira'?

29) Ocijenite svoj stupanj informatike pismenosti. Navedite softver i programe


koje odlino poznajete.
30) Koristite li internet u istraivanju. Objasnite mi korake.
31) Kako biste pristupili klijentu koji dolazi iz druge zemlje, recimo s Tajlanda?
32) Radite li bolje u timu, s jednim kolegom ili samostalno?
Jasno pokaite kako razumijete da postoje razliiti oblici timskog rada: vertikalni i
horizontalni. Vertikalni tim je hijerarhijski ustrojen, sa jednom glavnom osobom koja
odreuje cilj, a svi ostali odrauju svoj dio posla dok ne ne ostvari zajedniki cilj.
Horizontalni tim ini grupa pojedinaca koji rade zajedno na jednome projektu, neovisno, ali
svatko ima jednako vaan zadatak.

33) Kakvu ulogu obino zauzimate u timskom projektu?


34) Tko su vai uzori i zato?
Navedite ime lidera kojem se divite te objasnite razlog.
35) to mislite o (neki aktualan dogaaj)?
U prijevodu: ispriajte mi neku alu ili anegdotu.
36) S kojim likom u (ime popularne serije/filma) biste se mogli poistovjetiti i
zato?
37) Jeste li ikada dobili otkaz? Ako da, to ste nauili iz toga?
Opiite situaciju kada ste se zauzeli za svoja uvjerenja i naili na otpor.

38) to je za vas inteligencija?


Dobar odgovor bio bi da je to sposobnost snalaenja u novim situacijama, neovisno o tome
je li u pitanju novi posao ili situacija da se nalazite u stranoj zemlji, a ne znate jezik.
39) Opiite stil voenja efa koji vam se svia i za koji mislite da daje najbolje
rezultate.
40) Navedite mi jedan primjer kada je bio u pitanju va ponos.
To moe biti mala stvar, ali imajte na umu da kroz ovo pitanje poslodavac testira kako se
nosite s problemima ili neoekivanim situacijama na poslu.
41) Da sada moete biti bilo gdje na svijetu, gdje biste bili?
42) Ispriajte mi neto o osobi koja vam je pomogla u karijeri.

43) Kako bi izgledala vaa idealna kompanija?


44) Kakvi su vai planovi za razvoj karijere?
45) Preferirate li strukturirane ili nestrukturirane aktivnosti? Zato?
46) Dajte mi primjer ili ideju koju ste sami osmislili i proveli u djelo. Kakvi su
bili rezultati?
47) to je va posao snova?
48) Koju ste posljednju knjigu proitali?
49) Kako biste opisali svoj poslovni stil?
50) Moete li navesti primjer kako ste rijeili neku konfliktnu situaciju na
poslu?

51) Jeste li pretplaeni na neki asopis?


52) Da moete promijeniti jednu stvar u svom bivem poslu, to bi to bilo?
53) to mislite o svom bivem efu?
54) to mislite o meni kao ispitivau?
55) Kako biste reagirali da saznate kako e svi u vaem odjelu dobiti otkaz
osim jedne osobe?
56) to vi moete uiniti za nas, a ostali kandidati ne?
57) Koje su bile vae odgovornosti na prethodnom radnom mjestu?
58) Koliko bi vam vremena trebalo da ovdje ponete doprinositi?

59) Jeste li voljni preseliti radi posla?


60) Koji je posljednji projekt koji ste vodili i kakav je bio rezultat?
61) Kako se nosite s konfliktnim situacijama? Navedite mi primjer.
62) Ako vas zaposlimo, koji bi bili vai ciljevi u ovome poslu?
63) to biste uinili da osvojite JackPot?
64) Moete li opisati situaciju kada je netko kritizirao va rad?
65) Jeste li ikada bili lan tima (u koli ili na poslu) u kojem je jedna osoba
'zabuavala'? Kako ste rijeili tu situaciju?
66) Jeste li nekada nekome morali rei lou vijesti? Kako ste pristupili tome?

67) to je va najvei neuspjeh i to ste iz njega nauili?


68) to vas najvie smeta kod ljudi i kako se s time nosite?
69) to je va najvei strah?
70) Moete li navesti primjer kada ste na originalan nain rijeili problem?
71) Jeste li ikada morali donijeti odluku, a da pritom niste imali sve potrebne
informacije?
72) Kako se vidite u prvih mjesec dana na ovome poslU? to biste sve radili?
73) Da ponete raditi ovdje, koja je prva stvar koju biste promijenili?
74) Kako se nosite s promjenama?
75) to e vam nedostajati s biveg posla?

76) Koje je vae najvee postignue?


77) Da sam ja va nadreeni i zamolim vas da uinite neto s
ime se ne slaete, to biste uinili?
78) Opiite situaciju kada ste predvidjeli potencijalni problem i
razvili preventivne mjere.
79) Koja je najtea odluka koju ste donijeli unatrag godinu dana?
80) to radite u slobodno vrijeme?
81) Zato elite otii s trenutnog posla?

82) Za ime najvie alite i zato? Moete li to promijeniti?


83) Da saznate kako tvrtka radi neto ilegalno, to biste uinili?
84) Kakva su vaa oekivanja po pitanju plae?
Promislite o tome kakvu plau oekujete te kakav je prosjek plae za ovu radnu
poziciju u vaem gradu. Takve informacije moete potraiti na servisuMojaPlaa.
Prije razgovora za posao trebali biste znati kakva je oekivana plaa za ovo radno
mjesto, s obzirom na vau radnu sredinu.
85) Postoji li razlog zbog kojeg biste mogli kasniti na posao?
86) Da moete odabrati jednu mo super heroja, koja bi to bila?

87) Koji je posljednji film koji ste pogledali?


88) Opiite situaciju kada ste morali zavriti kompleksan
zadatak, a bio je kraj radnog dana i ve ste bili umorni.
89) Zato bismo trebali zaposliti ba vas?
Ovo je prilika da zvuite samouvjereno, a ne oajno. Ukratko podsjetite
poslodavca na svoje jake strane, kvalifikacije i postignua. Budite
konkretni, nemojte samo rei da ste marljivi i motivirani. Dajte do znanja
da ste drugaiji od ostalih kandidata.
90) Koji raspon plae oekujete?

A TO VI MOETE PITATI POSLODAVCA?


Prema vaem miljenju, koji je najvei izazov s kojim u se susreti u ovome
poslu u prvih mjesec dana ili tijekom prve godine?
Zbog ega je ovo radno mjesto slobodno?
Kako vidite razvoj ove radne pozicije u budunosti?
Kakve planove vaa tvrtka ima u sljedeih pet godina?
Kolike mogunosti vaa tvrtka ima za napredovanje?
Kako izgleda tipian dan na ovom radnom mjestu?