FORMAT TUGASAN/ESEI

AEMS 2032 HUBUNGAN ETNIK

• TUGASAN / ESEI HARUS MENGIKUT SUSUNAN DI BAWAH : 1. MUKA DEPAN 2. PENGHARGAAN 3. PENDAHULUAN 4. HUJAHAN / ISI 5. KESIMPULAN 6. BIBLIOGRAFI 7. LAMPIRAN

MUKA HADAPAN (FRONT COVER)
Running head : TAJUK TUGASAN TAJUK TUGASAN NAMA DAN NOMBOR ID PELAJAR NAMA INSTITUSI

PENGHARGAAN
Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izinNya, Kerja Kursus /Tugasan ini dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan tugasan ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. David K.Bassett, bekas Pengarah, Pusat Kajian Asia Tenggara di University of Hull, England, kerana bimbingan dan teguran yang sangat berharga semasa membuat kerja kursus ini. Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 3 Olimpik yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan kerja kursus ini. Saya juga terhutang budi kepada Public Record Office, serta Perpustakaan Tun Seri Lanang, UKM atas kerjasama yang diberi kepada saya semasa menjalankan penyelidikan. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Amien kerana sanggup berkorban meluangkan masa untuk menyemak hasil kerja kursus saya ini. Sekian, terima kasih.

PENDAHULUAN
• http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful