You are on page 1of 23

Gamit ng

pandiwa
bilang
aksyon
pangyayari

1. Bilang Aksyon May aksyon ang


pandiwa kapag
may aktor o
tagaganap ng
kilos.

Mabubuo ang mga


pandiwang ito sa
tulong ng mga
panlaping : um, mag,
ma-, mang-, maki-,
mag-an.

Maaaring tao, bagay o


hayop ang aktor.
Hal.

a.Naglakbay si Bugan
patungo sa tahanan ng
Diyos.
b. Tumalima si Psyche sa
lahat ng gusto ni Venus.

Pandiwa Aktor
a.Naglak Bugan
bay
Psyche
b.Tumali
ma

2. Bilang KaranasanNagpapahayag ang


pandiwa kapag ito ay
nagsasaad ng
damdamin.

Hal.

a.Tumawa si Bumabbaker
sa paliwanag ni Bugan.
b.Nalungkot ang lahat nang
mabalitaan ang masamang
pangyayari.

Karanasa
n
a.Tumaw
a
b.Nalung
kot

Aktor
Bumabba
ker
ang lahat

3. Bilang PangyayariIto ay nakikilala kapag


ang pandiwa ay resulta
ng isang pangyayari

Hal.

a.Sumasaya ang mukha


ni Venus sa tuwing siya
ay pinupuri.
b.Nalunod ang mga tao
sa isang matinding baha.

Pandiwa Pangyaya
a.Sumasa ri
ya
sa twing
siya ang
b.Nalunod pinupuri
sa isang
matinding
baha

Pagsasanay: Suriin ang mga


sumusunod na
pangungusap kung anong
gamit ng pandiwang
nakasalungguhit kung ito ay
bilang AKSIYON,

KARANASAN AT
PANGYAYARI.

1. Ginawa ni Psyche
ang lahat upang
maipaglaban ang
kaniyang pagmamahal
kay Cupid.

2.Labis na
nanibugho si Venus
sa kagandahan ni
Psyche.

3. Nalungkot si
Bantugan sa utos
ng hari kaya
minabuti niyang
lumayo na lamang.

4.Umibig ang
lahat ng
kababaihan kay
Bantugan.

5. Hindi nasiyahan si
Jupiter sa ginawang
pagpapahirap ni Venus
kay Psyche.

6. Patuloy na
naglakbay si
Psyche at pinilit na
makuha ang panig
ng mga diyos.

7. Lalong sumidhi
ang pagseselos ni
Venus kay Psyche.

8. Ibinuhos niya sa
harap ni Psyche
ang isang lalagyan
na puno ng mga
buto.

9. Umuwi siya sa
kaharian ni Venus.

10. Dahil sa
paghihirap natukso
siyang tumalon.

1.Aksiyon
2.Karanasan
3.Karanasan
4.Aksiyon
5.Karanasan
6.Aksiyon
7.Pangyayari
8.Aksiyon
9.Aksiyon
10.Pangyayari