You are on page 1of 55

“Gestión

Gestión dede aula

aula enen programas

programas dede

Atención

Atención aa lala Diversidad”

Diversidad

“Gestión de de aula en en programas de de Atención a a la la Diversidad”
EEll ffaaccttoorr pprrootteeccttoorr mmááss ddeessaarrrroolllloo ppeerrssoonnaass ccoorrrreessppoonnddee aall eell vvíínnccuulloo llaass mmaaddrree aaffeeccttiivvoo ccoonn ppeerrssoonnaa ssiiggnniiffccaattiivvaa
EEll
ffaaccttoorr
pprrootteeccttoorr
mmááss
ddeessaarrrroolllloo
ppeerrssoonnaass
ccoorrrreessppoonnddee
aall
eell vvíínnccuulloo
llaass mmaaddrree
aaffeeccttiivvoo
ccoonn
ppeerrssoonnaa
ssiiggnniiffccaattiivvaa
ppaarraa
eell rreelleevvaannttee oottrroo
ppaarraa ccoonn eessttaabbllee yy
eell ccuuaall ssuuss EEll
nniiññoo,,
ddee uunnaa pprrooppoorrcciioonnaa mmááss ssuu
yyaa
sseeaa
uu
aadduullttoo,,
eell aaffrroonnttee
ppuueeddaa
rreellaacciioonnaarrssee
mmaanneerraa
ccáálliiddaa
eessttaabbllee..
aammppaarroo
qquuee
uunn
vvíínnccuulloo
ppeerrmmiittee
qquuee
ttaarrddee
aaddoolleesscceennttee,,
ee ddee iimmpprreevviissiibblleess..
ccrriissiiss
iinneessppeerraaddaass

Clara

Clara Madoz

Madoz Gúrpide,

Gúrpide, psiquiatra

psiquiatra

Nekane Pardo

Nekane

Pardo Gascue,

Gascue, psicóloga

psicóloga

Centro dede Salud

Centro

Salud Mental

Mental Infanto

Infanto Juvenil

Juvenil dede Navarra

Navarra

Debemos

Debemos crear

crear nuevos

nuevos modelos

modelos

para que

para

que los

los adultos

adultos puedan

puedan enseñar

enseñar aa sus

sus hijos

hijos

nono lolo que

que deben

deben aprender

aprender

sino cómo

sino

cómo deben

deben hacerlo,

hacerlo, yy

nono con

con qué

qué deben

deben comprometerse

comprometerse

sino cual

sino

cual eses el

el valor

valor del

del compromiso.”

compromiso.

Margaret Mead

Margaret

Mead

LaLa extorsión,

extorsión, el

el insulto,

insulto, lala amenaza,

amenaza, el

el coscorrón,

coscorrón, lala bofetada,

bofetada, lala paliza,

paliza,

el

el azote,

azote, el

el cuarto

cuarto oscuro,

oscuro, lala ducha

ducha helada,

helada, el

el ayuno

ayuno obligatorio,

obligatorio, lala

comida obligatoria,

comida

obligatoria, lala prohibición

prohibición dede salir,

salir, lala prohibición

prohibición dede decir

decir lolo que

que sese

piensa, lala prohibición

piensa,

prohibición dede decir

decir lolo que

que sese siente,

siente, yy lala humillación

humillación pública

pública

son algunos

son

algunos dede los

los métodos

métodos dede penitencia

penitencia yy tortura

tortura tradicionales

tradicionales dede lala

vida dede familia

vida

familia todavía

todavía enen muchos

muchos lugares.

lugares.

Para castigo

Para

castigo dede lala desobediencia

desobediencia yy escarmiento

escarmiento dede lala libertad,

libertad, lala tradición

tradición

familiar

familiar perpetúa

perpetúa una

una cultura

cultura del

del terror

terror que

que humilla

humilla aa lala mujer,

mujer, enseña

enseña aa

los hijos

los

hijos aa mentir

mentir yy contagia

contagia lala peste

peste del

del miedo.”

miedo.

Eduardo Galeano

Eduardo

Galeano

ADOLESCENCIA

ADOLESCENCIA

CONCEPTO

CONCEPTO

Adolescere”

Adolescere (concepto dinámico)

Impetuosas

Impetuosas revoluciones

revoluciones que

que sese anuncian

anuncian con

con el

el

murmullo dede pasiones

murmullo

pasiones violentas,

violentas, cambios

cambios enen el

el

buen humor,

buen

humor, arrebatos

arrebatos frecuentes,

frecuentes, agitación

agitación enen el

el

pensamiento, todo

pensamiento,

todo ello

ello vava aa tornar

tornar el

el niño

niño enen unun

ser casi

ser

casi indisciplinable,

indisciplinable, que

que sese vuelve

vuelve sordo

sordo aa lala

que lele tranquilizaba.

tranquilizaba. EsEs como

como unun león

voz que

voz

león con

con

fiebre,

fiebre, que

que desconoce

desconoce aa susu guía

guía yy nono quiere

quiere ser

ser

gobernado”

gobernado”

Rousseau Rousseau

ADOLESCENCIA

ADOLESCENCIA

CONCEPTO

CONCEPTO

Una

Una maravillosa

maravillosa edad

edad dede tiempo

tiempo imaginario”

imaginario

Rodrigo Tenorio

Rodrigo

Tenorio Ambrosi

Ambrosi

– ¿Cuando

¿Cuando dejamos

dejamos dede ser

ser niños?

niños?

– ¿Siempre

¿Siempre existen

existen rastros

rastros dede lala infancia?

infancia?

ADOLESCENCIA

ADOLESCENCIA

CONCEPTO

CONCEPTO

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES

PSICOSOCIALES

• Búsqueda

Búsqueda dede

sí mismo

mismo yy construcción

construcción dede

lala identidad

identidad

• Desarrollo

Desarrollo yy maduración

maduración sexual

sexual

• Autonomía

Autonomía dede los

los padres

padres

• Tendencia

Tendencia grupal

grupal

ADOLESCENCIA

ADOLESCENCIA

CONCEPTO

CONCEPTO

• ¿Existe

¿Existe lala adolescencia

adolescencia normal?

normal?

¿”Es

¿”Es anormal

anormal ser

ser normal”?

normal”?

CRISIS DEDE LALA ADOLESCENCIA

CRISIS

ADOLESCENCIA

Objetivos

Objetivos

– Enfrentarse

Enfrentarse al

al mundo

mundo adulto

adulto

– Desprenderse

Desprenderse del

del mundo

mundo infantil

infantil

Duelo

Duelo

– Duelo

Duelo por

por el

el cuerpo

cuerpo infantil

infantil perdido

perdido

– Duelo

Duelo por

por el

el rol

rol yy lala identidad

identidad infantiles

infantiles

– Duelo

Duelo por

por los

los padres

padres dede lala infancia

infancia

CRISIS DEDE LALA ADOLESCENCIA

CRISIS

ADOLESCENCIA

Hablando sobre

Hablando

sobre el

el concepto

concepto dede duelo

duelo

• Proceso

Proceso personal,

personal, idiosincrásico,

idiosincrásico, íntimo

íntimo ee

inevitablemente unido

inevitablemente

unido aa nuestro

nuestro sentido

sentido dede lala

identidad

identidad

EsEs algo

algo que

que nosotros

nosotros mismos

mismos hacemos

hacemos

• Afrontamiento Afrontamiento

• Implica Implica unun proceso proceso dinámico dinámico complejo complejo

CRISIS DEDE LALA ADOLESCENCIA

CRISIS

ADOLESCENCIA

Elaborando el

Elaborando

el duelo

duelo

• Aceptación

Aceptación dede lala pérdida

pérdida yy readaptación

readaptación del

del YoYo

frente

frente aa lala realidad

realidad

• ¿Permite

¿Permite nuestra

nuestra sociedad

sociedad una

una elaboración

elaboración

saludable dede los

saludable

los duelos?

duelos?

El principio

El

principio del

del placer

placer debe

debe dar

dar paso

paso al

al principio

principio

dede realidad

realidad

• Percepción

Percepción yy discriminación

discriminación dede lolo temporal

temporal

CRISIS DEDE LALA ADOLESCENCIA

CRISIS

ADOLESCENCIA

Elaborando el

Elaborando

el duelo

duelo

Si

Si los

los duelos

duelos sese elaboran

elaboran dede forma

forma satisfactoria,

satisfactoria,

sese habrá

habrá llegado

llegado aa lala madurez.

madurez.

• DeDe lolo contrario

contrario sese abre

abre una

una vía

vía hacia

hacia lala

patología.

patología.

CRISIS DEDE LALA ADOLESCENCIA

CRISIS

ADOLESCENCIA

¿Cuál

¿Cuál eses el

el papel

papel dede lala familia?

familia?

Los padres

Los

padres también

también deben

deben pasar

por unun duelo

duelo

pasar por

• Deben

Deben pasar

ser “espectadores

espectadores activos”

activos

pasar aa ser

• Deben

Deben potenciar

potenciar el

el diálogo

diálogo

• Respetar

Respetar el

el tiempo

tiempo dede silencio

silencio del

del adolescente

adolescente

• Aceptar

Aceptar los

los cambios

cambios dede humor

humor del

del adolescente

adolescente

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

REFLEXIONES

REFLEXIONES

• Trabajo Trabajo orientado orientado hacia hacia lala vulnerabilidad vulnerabilidad

• Objetivo

Objetivo principal

principal dede prevención:

prevención: deben

deben

ser las

ser

las conductas

conductas dede riesgo

riesgo

• Cambios

Cambios vertiginosos

vertiginosos dede lala sociedad

sociedad

actual

actual

• Competitividad Competitividad

• Adaptación Adaptación aa dichos dichos cambios cambios

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

REFLEXIONES

REFLEXIONES

El

El que

que nono vive

vive como

como piensa,

piensa, termina

termina

pensado

pensado como

como vive”

vive”

• Personas

Personas enen serie

serie

PAUTAS ENEN LALA RELACIÓN

PAUTAS

RELACIÓN

CON ELEL ADOLESCENTE

CON

ADOLESCENTE

• Lograr

Lograr una

una buena

buena empatía

empatía

• NoNo criticar

criticar

• Actuar

Actuar como

como modelos

modelos dede referencia

referencia

coherentes

coherentes

• Mantener

Mantener una

una actitud

actitud dede escucha

escucha activa

activa

EEll ffaaccttoorr pprrootteeccttoorr mmááss ppaarraa ddeessaarrrroolllloo ppeerrssoonnaass ccoorrrreessppoonnddee eell vvíínnccuulloo llaass mmaaddrree aaffeeccttiivvoo ccoonn ppeerrssoonnaa ssiiggnniiffccaattiivvaa
EEll
ffaaccttoorr
pprrootteeccttoorr
mmááss
ppaarraa
ddeessaarrrroolllloo
ppeerrssoonnaass
ccoorrrreessppoonnddee
eell vvíínnccuulloo
llaass mmaaddrree
aaffeeccttiivvoo
ccoonn
ppeerrssoonnaa
ssiiggnniiffccaattiivvaa
ppaarraa
eell rreelleevvaannttee oottrroo
eell ccuuaall EEll ssuuss
nniiññoo,,
ddee uunnaa pprrooppoorrcciioonnaa mmááss ssuu
yyaa
sseeaa
uu
aadduullttoo,,
ccoonn
eell aaffrroonnttee aall
yy eessttaabbllee..
ppuueeddaa
rreellaacciioonnaarrssee
ccáálliiddaa
aammppaarroo
qquuee
ee mmaanneerraa
uunn
vvíínnccuulloo
eessttaabbllee
ppeerrmmiittee
qquuee
ttaarrddee
aaddoolleesscceennttee,,
ccrriissiiss
iinneessppeerraaddaass
iimmpprreevviissiibblleess..

¿QUIÉNES

¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS?

  • 1.- 1.- ¿Quien

¿Quien soy

soy yo?

yo?

  • 2.- 2.- ¿Quienes

¿Quienes son

son ellos

ellos yy ellas?

ellas?

EsEs evidente

evidente que

que lolo primero

primero que

que debemos

debemos hacer

hacer eses

entender el

entender

el objeto

objeto dede nuestro

nuestro trabajo,

trabajo, eses decir,

decir, aa quién

quién vava

dirigido

dirigido nuestro

nuestro hacer

hacer yy nuestro

nuestro saber.

saber.

OBJETO:

OBJETO:

Adolescentes

Adolescentes que

que sese encuentran

encuentran enen una

una búsqueda

búsqueda continua

continua

dede referentes

referentes para

para poder

poder definir

definir susu personalidad,

personalidad, por

por lolo que

que

puede

puede encontrar

encontrar interesante

interesante al

al chico

chico más

más exitoso

exitoso oo más

más

fuerte

fuerte entre

entre sus

sus compañeros

compañeros para

para convertirlo

convertirlo enen modelo,

modelo, así

así

como lala personalidad

como

personalidad dede unun profesor

profesor al

al cual

cual puede

puede convertir

convertir

enen guía

guía dede susu actuación.

actuación.

OBJETIVO:

OBJETIVO:

Sin

Sin ninguna

ninguna duda,

duda, lala inculcación

inculcación dede valores

valores socialmente

socialmente

aceptables yy lala toma

aceptables

toma dede conciencia

conciencia del

del respeto

respeto hacia

hacia uno

uno

mismo yy hacia

mismo

hacia los

los demás

demás para

para ayudar

ayudar aa una

una integración

integración

social

social enen unas

unas condiciones

condiciones psicológicas

psicológicas aceptables.

aceptables.

DIADA:

DIADA: OBJETO---SUJETO

OBJETO---SUJETO

Objeto

Objeto dede trabajo:

trabajo:

unun adolescente

adolescente

++

sus vivencias

sus

vivencias

++

una historia

una

historia única

única vivida

vivida

que que interacciona interacciona con con otros otros adolescentes adolescentes enen las las mismas mismas

condiciones condiciones yy que que van van aa conformar conformar unun grupo grupo dede personas personas

con con sus sus propias propias vivencias. vivencias.

DIADA:

DIADA: OBJETO---SUJETO

OBJETO---SUJETO

Sujeto

Sujeto dede trabajo:

trabajo:

unun profesor/a

profesor/a

++

sus vivencias

sus

vivencias

++

una historia

una

historia única

única vivida

vivida

que vava aa interaccionar

que

interaccionar con

con ese

ese grupo

grupo dede adolescentes

adolescentes yy con

con

cada

cada uno

uno dede ellos

ellos enen particular

particular yy también

también con

con sus

sus familias,

familias,

sus educadores,

sus

educadores, etc.

etc.

YY nuevamente

nuevamente sese formará

formará unun nuevo

nuevo grupo

grupo al

al que

que yaya lele

hemos

hemos puesto

puesto cara,

cara, yaya sabemos

sabemos quiénes

quiénes son

son yy ellos

ellos saben

saben

quién

quién soy

soy yo,

yo, así

así pues

pues podemos

podemos hablar

hablar dede lala díada

díada..

DIADA:

DIADA: PROFESORES/AS–ADOLESCENTES

PROFESORES/AS–ADOLESCENTES

SeSe vava aa formar

formar unun nuevo

nuevo grupo,

grupo, una

una situación

situación dede trabajo

trabajo encaminada

encaminada aa

APRENDER, AA ADQUIRIR

APRENDER,

ADQUIRIR CONOCIMIENTOS

CONOCIMIENTOS yy aa establecer

establecer una

una

dinámica

dinámica dede respeto

respeto yy dede protección,

protección, bajo

bajo el

el efecto

efecto modelado

modelado por

por unun

lado, yy lala reparación

lado,

reparación mediante

mediante respuestas

respuestas saludables

saludables yy positivas

positivas por

por

otro. otro.

Sin

Sin embargo,

embargo, este

este nuevo

nuevo grupo

grupo dinámico

dinámico vava aa estar

estar influido

influido dede forma

forma

continua

continua por

por una

una serie

serie dede factores,

factores, unos

unos externos

externos yy otros

otros internos.

internos.

Entre los

Entre

los factores

factores externos

externos sese encontrarían

encontrarían los

los que

que dede alguna

alguna manera

manera

nono dependen

dependen directamente

directamente dede uno

uno mismo,

mismo, sino

sino que

que vienen

vienen yaya dados

dados

(aunque

(aunque nono sese debe

debe olvidar

olvidar que

que todo

todo puede

puede estar

estar sujeto

sujeto aa revisión).

revisión).

Nos referimos

Nos

referimos más

más concretamente

concretamente aa las

las necesidades

necesidades personales

personales yy

sociales del

sociales

del adolescente

adolescente yy las

las del/a

del/a propio/a

propio/a profesor/a,

profesor/a, yy susu

adecuación

adecuación para

para poder

poder llevar

llevar aa cabo

cabo el

el objetivo.

objetivo.

DIADA:

DIADA: PROFESORES/AS–ADOLESCENTES

PROFESORES/AS–ADOLESCENTES

Sin

Sin embargo,

embargo, aa veces,

veces, dede forma

forma defensiva

defensiva achacamos

achacamos aa causas

causas externas

externas

una serie

una

serie dede factores

factores que

que son

son dede índole

índole interna

interna yy personal

personal yy que

que los

los

profesores

profesores pueden

pueden controlar:

controlar:

implicación

implicación enen el

el proyecto

proyecto

implicación

implicación con

con el

el equipo

equipo dede trabajo

trabajo

formación

formación personal

personal

revisión

revisión dede las

las conductas

conductas realizadas.

realizadas.

YY algo

algo fundamental:

fundamental:

lala comunicación

comunicación yy todas

todas sus

sus variables

variables yy consecuencias

consecuencias

Así

Así pues,

pues, los/as

los/as profesores/as

profesores/as sese van

van aa convertir

convertir enen los

los mejores

mejores yy más

más

importantes comunicadores

importantes

comunicadores para

para el

el adolescente

adolescente para

para adquirir

adquirir

aprendizajes diversos

aprendizajes

diversos pero

pero también

también valores.

valores.

Pero además,

Pero

además, sese vava aa convertir

convertir enen unun posible

posible comunicador

comunicador para

para muchas

muchas

familias

familias enen ocasiones

ocasiones desestructuradas

desestructuradas que

que generan

generan violencia

violencia yy que

que enen

muchos

muchos casos

casos lala han

han sufrido.

sufrido.

SITUACIONES PSICOLÓGICAS

SITUACIONES

PSICOLÓGICAS QUE

QUE SESE

PUEDEN DAR

PUEDEN

DAR ENEN LOS

LOS PROFESORES

PROFESORES YY

PROFESORAS

PROFESORAS

  • 1.- 1.- SITUACIÓN

SITUACIÓN PARANOIDE:

PARANOIDE:

LoLo malo

malo está

está fuera

fuera dede mí.

mí. YoYo nono tengo

tengo lala culpa

culpa dede nada,

nada, soy

soy

una víctima,

una

víctima, yy lolo amenazador

amenazador está

está fuera.

fuera.

  • 2.- 2.- SITUACIÓN

SITUACIÓN DEPRESIVA:

DEPRESIVA:

LoLo malo

malo esta

esta dentro

dentro dede mí.

mí. Los

Los demás

demás nono tienen

tienen lala culpa.

culpa.

  • 3.- 3.- SITUACIÓN

SITUACIÓN CONFUSA:

CONFUSA:

NoNo está

está claro,

claro, oo nono sese sabe

sabe discernir

discernir enen absoluto,

absoluto, dónde

dónde está

está

lolo bueno,

bueno, lolo positivo

positivo yy dónde

dónde está

está lolo negativo.

negativo.

Gestión

Gestión dede aula

aula enen programas

programas dede

Atención

Atención aa lala Diversidad”

Diversidad

“ “ Gestión de de aula en en programas de de Atención a a la la

YY ADEMÁS

ADEMÁS DEBEREMOS

DEBEREMOS TENER

TENER ENEN CUENTA:

CUENTA:

LALA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA

Frecuentemente sese darán

Frecuentemente

darán reacciones

reacciones hacia

hacia el/la

el/la profesor/a

profesor/a

como si si fuera

como

fuera dirigido

dirigido aa las

las figuras

figuras parentales

parentales..

El/la El/la adolescente adolescente vava aa proyectar proyectar dede forma forma inconsciente, inconsciente,

sentimientos sentimientos yy emociones, emociones, tanto tanto agresivos agresivos como como afectivos, afectivos,

que que tienen tienen que que ver ver con con sus sus padres padres reales reales oo con con sus sus padres padres

deseados. deseados.

YY ADEMÁS

ADEMÁS DEBEREMOS

DEBEREMOS TENER

TENER ENEN CUENTA:

CUENTA:

LALA CONTRATRANSFERENCIA

CONTRATRANSFERENCIA

SeSe refiere

refiere aa los

los sentimientos

sentimientos por

por parte

parte del/la

del/la profesor/a

profesor/a,, que

que van

van

aa surgir

surgir también

también dede forma

forma inconsciente,

inconsciente, al

al despertar

despertar enen él,

él,

elementos dede susu propia

elementos

propia historia

historia emocional.

emocional.

El/la profesor/a

El/la

profesor/a sese puede

puede situar

situar respecto

respecto al

al adolescente

adolescente

dede dos

dos maneras:

maneras:

  • 1. 1. Posición

Posición Horizontal

Horizontal

SeSe sitúa

sitúa enen el

el mismo

mismo plano,

plano, nono hay

hay autoridad

autoridad que

que contenga,

contenga, sese

puede

puede caer

caer enen el

el coleguismo

coleguismo

  • 2. 2. Posición

Posición Vertical

Vertical

El/la profesor/a

El/la

profesor/a dirige,

dirige, imprime

imprime el

el carácter

carácter dede contención

contención positiva

positiva

YY ADEMÁS

ADEMÁS DEBEREMOS

DEBEREMOS SABER

SABER QUE

QUE EXISTE:

EXISTE:

LALA IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

LaLa identificación

identificación,, eses uno

uno dede los

los aspectos

aspectos más

más importantes

importantes del

del desarrollo

desarrollo

dede lala personalidad.

personalidad. Los

Los teóricos

teóricos del

del Aprendizaje

Aprendizaje sitúan

sitúan aa lala identificación

identificación

como el

como

el resultado

resultado dede lala imitación

imitación dede unun modelo

modelo..

EnEn este

este sentido,

sentido, podemos

podemos decir

decir que

que lala identificación

identificación sese dada aa través

través dede lala

relación

relación que

que sese establece

establece entre

entre el/la

el/la profesor/a

profesor/a yy el/la

el/la adolescente.

adolescente.

Los adolescentes

Los

adolescentes sese pueden

pueden identificar

identificar con

con

unun

modelo

modelo

atractivo

atractivo yy

competente

competente,, que

que puede

puede influir

influir dede manera

manera muy

muy importante

importante

enen

susu

autoestima

autoestima

enen lala medida

medida que

que adoptan

adoptan yy hacen

hacen suyas

suyas aquellas

aquellas actitudes

actitudes

que valoran

que

valoran yy admiran.

admiran.

Bien

Bien

por

por

el

el

contrario,

contrario,

cuando

cuando

el

el

modelo

modelo

eses

inadecuado

inadecuado,,

produce

produce

infelicidad

infelicidad ee inseguridad.

inseguridad.

YY ADEMÁS

ADEMÁS DEBEREMOS

DEBEREMOS SABER

SABER QUE

QUE EXISTE

EXISTE ::

ELEL MENSAJE

MENSAJE DEDE DOBLE

DOBLE VÍNCULO

VÍNCULO OO DOBLE

DOBLE MENSAJE

MENSAJE

EsEs

cuando

cuando

emitimos

emitimos

dos

dos

mensajes

mensajes

contradictorios

contradictorios

aa

lala

vez,

vez,

uno

uno

desconfirma

desconfirma al

al otro.

otro. Puede

Puede realizarse

realizarse aa través

través del

del lenguaje

lenguaje verbal