Grejanje, klimatizacija i solarna energija

Priprema vazduha za klimatizaciju
- Prečišćavanje vazduha

Profesor: Dr.Milorad Bojić

Student: Radojevic Nenad 50/05

Prečišćavanje vazduha
- Vrste prečišćavanja

Prečišćavanje vazduha obuhvata: 1) filtriranje 2) apsorbovanje gasova 3) otprašivanje Filtriranje podrazumeva izdvajanje tečnih i čvrstih primesa(koncetracije<20mg/m³) Apsorpcija-uklanjanje ili smanjenje koncetracije nepozeljnih gasovitih primesa u vazduhu Otprašivanje se odnosi na izdvajanje nečistoća većih koncetracija i koristi se prvenstveno za prečišćavanje vazduha koji se izbacuje u spoljnu okolinu,u cilju zastite spoljne okoline od zagađenja

Prečišćavanje vazduha

Uvođenje postupka filtriranja u proces pripreme vazduha povećava troškove klimatizacionog postrojenja,ali ima i svoje prednosti:ljudi rade u zdravijem ambijentu;smanjuju se oboljenja od virusa,bakterija,alergija;smanjuju se troškovi odrzavanja objekata,itd. Eliminacija nečistoća iz vazduha vrši se pre njegovog prolaska kroz klimatizacionu komoru,čime se štite osetljivi delovi komore,takođe i maglena komora,ali kada su u pitanju najstroziji zahtevi za čistoćom,uvek se postavlja i "krajnji filtar",pred samo ubacivanje vazduha u kontrolisani prostor.

Prečišćavanje vazduha
- Nečistoće u vazduhu

Vazduh je mešavina različizih gasova,među kojima preovladava azot,kiseonik,argon i ugljen-dioksid koji zajedno čine 99,99% vazdušne mase. Vrste nečistoća u vazduhu zavise od specifičnosti okoline.Npr: U gradovima preovladavajuprašina,gasovi motornih vozila,a u industrijskim centrima razna otrovna isparenja i čađ. Veće koncetracije nečistoća u gradskoj atmosferi zapažaju se u dva sloja:uz površinu ulice,pa do prizemnih etaža zgrade,kao i u zoni iznad krovova.Zato se u gradskim centrima mora voditi računa da usisna mesta klimatizacionih postrojenja ne budu u ovim zonama.

Prečišćavanje vazduha
- Podela nečistoća koja podlezu filtriranjem Prema veličini i vrsti nečistoće se dele na: 1) Prašinu 2) Maglu 3) Dim

-Kod prašina razlikuju se: gruba prašina-od 500-50 μm, fina prašina-od 50-0.5 μm i lebdeća prašina <0.5 μm -Magla je isključivo reč o najsitnijim delićima vode sa prečnikom od oko 500 μm. -Dim predstavlja mešavinu najsitnijih delića pepela,čađi,produkata sagorevanja u tečnom i gasovitom stanju.

Prečišćavanje vazduha
-Merodavne karakteristike filtra
Bez obzira kojoj je veličini čestica filtar namenjen,od njega se traže sledeća svojstva: -veliki stepen efikasnosti prečišćavanja -veliki stepen akumulacije nečistoća -mali otpor prolazu vazduha

koncetracija u struji posle filtriranja ŋ= koncetracija u struji pre filtriranja

Da bi se efikasnost filtra tačno ocenila i određeni filtar predvideo u projektu,mora se znati kojom je metodom određena i koje veličine čestica filtar treba da izdvaja.

Prečišćavanje vazduha
-Merodavne karakteristike filtra

Povećanje izdvojene mase nečistoća na filtru prati povećanje pada pritiska,što dovodi do smanjenja protoka vazduha kroz filtar. Zasićenje filtra zavisi od prirode i veličine čestica koje se izdvajaju,kao i od vlažnosti i koncetracije prašine u vazduhu. Maksimalno dozvoljen pad pritiska je obično 2 do 3 puta veći od početnog.Otpor filtra a i njihova cena raste sa stepenom izdvajanja,a najvažniji kriterijum za kvalitet je njegov stepen izdvajanja

Prečišćavanje vazduha
-Klasifikacija filtra
Klasifikacija filtra izvršena je prema standardima Evropskog udruženja proizvođača filtara”Eurovent”. U grupe: -EU 1i4 spadaju grubi filtri -EU 5i6 se odnose na filtre za finu prašinu -EU 7-9 za najfiniju prašinu -EU 9 za lebdeću prašinu

U klimatizaciji se veoma često primenjuju filtri iz grupe EU 4 i EU 7,a u najnovije vreme kombinacija klase EU 5 i EU 9

Prečišćavanje vazduha
-Vrste filtara

Prema načinu izdvajanja nečistoća mogu biti:suvi,adsorpcioni,električni,i filtri prevučeni uljem. Po obliku i načinu ugradnje:vertikalni,ćelijski odnosno kasetni i kanalski,za ugradnju u pregrade i tavanice,trakasti i ovalni U zavisnosti od rezima održavanja dele se na filtre:sa jednokratnom upotrebom-koji se bacaju i zamenjuju novim; i na one koje se regenerišu pranjem,potapanjem. Razlikuju se stacionarni i sa pokretnom filtarskom masom,a prema filtaskom materijalu postoje:metalni,od sintetičkih vlakana,od staklene vune,veštačke pene,itd...

Hvala na pažnji !!!