You are on page 1of 9

tiÕt 91

Bµn vÒ ®äc
s¸ch
Chu Quang
TiÒm

TrÝch : NiÒm vui nçi buån cña viÖc ®äc s¸ch viÕt 1995 do GS TrÇn §×nh Sö dÞch b.TuÇn 19 TiÕt 91 Bµn vÒ ®äc s¸ch – Chu Quang TiÒm I. tác phẩm : -Chu Quang TiÒm ( 1897-1986) Danh nh©n. T¸c gi¶. §äc: -§äc râ rµng rµnh m¹ch. nhÑ nhµng nh lêi trß chuyÖn. .nhng vÉn víi giäng t©m t×nh.Tõ khã(SGK) . §äc vµ t×m hiÓu chó CHUNG 1. nhµ mü häc vµ lý luËn v¨n häc næi tiÕng cña Trung Quèc. T×m hiÓu chó thÝch: a. -Chó ý h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi. 2.

Bè côc: Chia 3 phÇn + PhÇn 1: Tõ ®Çu  nh»m ph¸t hiÖn thÕ giíi míi: Sù cÇn thiÕt vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch. KiÓu v¨n b¶n: -V¨n b¶n nghÞ luËn (vÊn ®Ò x· héi) 4.TuÇn 19 TiÕt 91 Bµn vÒ ®äc s¸ch – Chu Quang TiÒm I. . T×m hiÓu chó thÝch: 3. nguy h¹i hay gÆp cña viÖc ®äc s¸ch trong t×nh h×nh hiÖn nay. §äc vµ t×m hiÓu chó CHUNG 1. §äc: 2. + PhÇn 3: Cßn l¹i: Ph¬ng ph¸p chän vµ ®äc s¸ch. + PhÇn 2: TiÕp theo  tù tiªu hao lùc lîng: Nh÷ng khã kh¨n.

ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch L§2: Nh÷ng khã kh¨n. L§3 : Ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch c¸ch lùa chän s¸ch . PH¢N TÝCH V¨n b¶n cã nh÷ng luËn ®iÓm nµo? * LuËn ®iÓm: L§1 : TÇm quan träng. . thiªn híng sai l¹c cña viÖc ®äc s¸ch hiÖn nay.TuÇn 19 TiÕt 91 Bµn vÒ ®äc s¸ch – Chu Quang TiÒm II.

®äc s¸ch ? • Đọc sách: + con đường tích luỹ. • (Cách lập luận đạt lí thấu tình. + chuẩn bị làm cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn. Đọc sách là cho quý em hiÓu biÕt g× con đường để tích luỹ thức. nâng Ng÷ cao vốnv¨n tri thức.vµ nâng học vấn vÒkiến s¸ch lîi cao Ých cña viÖc ®äc s¸ch? .TuÇn 19 TiÕt 91 Bµn vÒ ®äc s¸ch – Chu Quang TiÒm 1/ Sự cần thiết. ý nghĩa của việc Em đọc h sách: ëng thô ®îc nh÷ng tõ trên Sách: cất giữ di sản tinh thần nhân loại. nhằm phát hiện thế giới mới.) Víi nh÷ng lÝ lÏ trªn cña t¸c gi¶ ®em l¹i => S¸ch lµ vèn cña nh©n lo¹i. sâu sắc. nhữngg× cột mốc viÖc con đường tiến hoá học thuật của nhân loại.

+ Lạc hướng.giống như đánh trận.. giống như ăn uống. sai lệch trong việc đọc sách: • Sách nhiều: + Không chuyên sâu. không nghiền ngẫm.môc tiªu qu¸ nhiÒu che lÊp … thµnh ra “ Tù tiªu hao lùc lîng” -> đọc sách không có ích.… lối ăn tươi nuốt sống -> đọc nhiều.TuÇn 19 TiÕt 91 Bµn vÒ ®äc s¸ch – Chu Quang TiÒm 2/ Những khó khăn. tốn thời gian.) =>Sách nhiều gây ra những khó khăn trong việc đọc sách. gần gũi nhưng lí thú. sức lực. . chọn sách. ( Hình ảnh ss cụ thể.

.Đọc kĩ.Chọn sách: + kiến thức phổ thông + sách trau dồi học vấn chuyên môn.TuÇn 19 TiÕt 91 Bµn vÒ ®äc s¸ch – Chu Quang TiÒm 3/ Phương pháp đọc sách: • Chọn cho tinh. vừa đọc vừa nghiền ngẫm. đọc cho kĩ. =>Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu. phải đọc có kế hoạch. . giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn. tập thành nếp nghĩ sâu xa. có mục đích. trầm ngâm tích luỹ… .

n©ng cao häc vÊn.Tæng kÕt: + NghÖ thuËt: .H×nh ¶nh so s¸nh dÔ hiÓu. cô thÓ. thó vÞ… + Néi dung: .§äc s¸ch ph¶i ®äc cho kü.§äc s¸ch lµ ho¹t ®éng cã Ých mang tÝnh v¨n ho¸. lµ mét con ®êng quan träng ®Ó tÝch luü.CÇn ph¶i biÕt chän s¸ch cã gi¸ trÞ ®Ó ®äc. l«-gÝc chÆt chÏ. . .Bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch víi luËn ®iÓm s¸ng râ ®Çy ®ñ. .TuÇn 19 TiÕt 91 Bµn vÒ ®äc s¸ch – Chu Quang TiÒm III. . ph¶i kÕt hîp ®äc réng víi ®äc chuyªn s©u.

TuÇn 19 TiÕt 91 Bµn vÒ ®äc s¸ch – Chu Quang TiÒm IV. So¹n bµi: TiÕng nãi v¨n nghÖ . Luyện tập: Viết đoạn văn phát biểu điều mà em thấm thía nhất khi học văn bản “Bàn về đọc sách” DÆN Dß: Häc bµi.