You are on page 1of 47

เทคนนิคการจจัดททาใบกทาหนดหนน้าททที่งาน

(JOB DESCRIPTION)
Human
Resources
Management

JD

บรรยายโดย

ณรงคค์วนิทยค์ แสนทอง

JOB DESCRIPTION คคืออะไร?
เปป็ นเอกสารททที่บบ่งบอกถถึงความสสาคคัญและ
ความจสาเปป็ นททที่องคค์กรตต้องกสาหนดใหต้มท
ตสาแหนบ่งงานนคันั้นๆขถึนั้นมา โดยแสดงใหต้
เหป็นขอบหนต้าททที่ความรคับผผิดชอบในดต้าน
ตบ่างๆ รวมถถึงการอธผิบายคคุณสมบคัตผิของ
ผต้ผู้ดสารงตสาแหนบ่งงาน

ททาไมตน้องมท Job Description ?
เพพที่อปต้ องกคันความซสนั้าซต้อนของความรคับผผิดชอบ
ระหวบ่างตสาแหนบ่งงาน
เพพที่อนสาไปใชต้ในการคคัดเลพอกพนคักงานใหมบ่
เพพที่อใชต้เปป็ นแนวทางในการพคัฒนาฝถึ กอบรม
พนคักงาน
เพพที่อใหต้ผต้ผู้ปฏผิบต
คั ผิงานรคับทราบขอบเขตหนต้าททที่ความ
รคับผผิดชอบ
เพพที่อนสาไปใชต้ในการประเมผินผลการปฏผิบคัตผิงาน

Job Description ปจั จจจุบจันมทขน้อจทากจัด
อะไรบน้าง?
ไมบ่ไดต้นสามาใชต้งานอยบ่างจรผิงจคัง
ฝบ่ ายบคุคคล/HR เปป็ นผต้ผู้จคัดทสา
ขาดมาตรฐานในการจคัดทสา/เขทยน
บอกเพทยงวบ่าตสาแหนบ่งงานนคันั้นๆตต้องทสาอะไรบต้าง
JD ททที่เขทยนไมบ่เหมพอนกคับงานททที่ทสา
JD ไมบ่เชพที่อมโยงกคับการบรผิหารงานในดต้านอพที่นๆ

Business Vision/Core Value
Mission
Strategy
HR Objectives (Maximize Human Capital , Good Quality of Work Life and Minimize Human Cost )

Compensation

Career

Training

Promotion System

Individual
Development
Plan (IDP)

Recruitment

Succession Plan

Salary Structure

Career Path

Competency
Based
Selection

Training Road Map

Performance

Organization Development

Balanced Scorecard

Key Business Drivers

KPI

Organization Structure

3600 feedback

Manpower

Job Grading

Job Evaluation

Job Analysis
Technical and General Competencies

Job Design

Job Description

การจจัดททา Job Description เปป็ น
หนน้าททที่ใคร?

 ผต้ผู้บคังคคับบคัญชาของตสาแหนบ่งงานเปป็ นผต้ผู้จคัดทสา
ใบกสาหนดหนต้าททที่งาน
 ฝบ่ ายบรผิหารทรคัพยากรมนคุษยค์สนคับสนคุนชบ่วย
เหลพอ เทคนผิคการเขทยน
 ผต้ผู้ดสารงตสาแหนบ่ง(ถต้ามท)ใหต้ขต้อมผู้ลการทสางาน
จรผิงในปคั จจคุบคัน

Job Description ควรตอบคทาถามอะไร
ไดน้บาน้ ง?
งานตสาแหนบ่งนคันั้นมทงานหลคักอะไรบต้าง?

 งานหลคักแตบ่ละดต้านมทกผิจกรรมหลคักอะไร
บต้าง?

 องคค์การคาดหวคังอะไรจากงานในตสาแหนบ่งนทนั้?
 ตสาแหนบ่งนทนั้อยบ่ผู้ระดคับใดของโครงสรต้างองคค์กร?
 มทอสานาจทสาอะไรไดต้บต้าง ระดคับใด?

 ความยาก/ความทต้าทายของงานตสาแหนบ่งนทนั้

ตน้องททาอะไรกก่อนททที่จะเขทยน Job
Description?
KEY
FUNCTION
AL
ACTIVITIES

KEY
BUSINESS
ACITIVITI
ES

Lines
Resources
Closed SupportsUtilization
Check & Balance
Remote SupportsEfficiency/Effective
ness

JOB
DESCRIPTI
ON

ตจัวอยก่างการกระจายงาน/กนิจกรรม
หลจักสก่สู่ตทาแหนก่งงาน

หนน้าททที่หลจักของ
องคค์กร
การบรนิหาร
บจุคลากร
การบรนิหารการ
ผลนิต
การบรนิหารการ
เงนิน
การบรนิหารการ
ตลาด

หนน้าททที่หลจักของ
ฝก่ าย HR
การสรรหาวก่าจน้าง
การบรนิหารผล
ตอบแทน
การบรนิหาร
แรงงานสจัมพจันธค์

การพจัฒนาและฝฝึ ก
อบรม

หนน้าททที่หลจักของกลก่จุมงาน
สรรหา
การสรรหา
การคจัดเลคือก
การวก่าจน้าง

สก่วนประกอบของ Job Description มท
อะไรบน้าง?

สก่วนททที่ 1 : ขน้อมสู่ลทจัวที่ ไป

สก่วนททที่ 2 : วจัตถจุประสงคค์ของงาน

สก่วนททที่ 3 : หนน้าททที่ความรจับผนิดชอบหลจัก
สก่วนททที่ 4 : ความทน้าทายของงาน
สก่วนททที่ 5 : ผน้ใสู่ ตน้บงจั คจับบจัญชา

สก่วนททที่ 6 : อทานาจดทาเนนินการ

สก่วนททที่ 7 : ระดจับความรจับผนิดชอบตก่อองคค์กร
สก่วนททที่ 8 : ความสจัมพจันธค์กบ
จั หนก่วยงานอคืที่น
สก่วนททที่ 9 : คจุณสมบจัตนิผด
น้สู่ ทารงตทาแหนก่ง

สก่วนททที่ 1 : ขน้อมสู่ลทจัวที่ ไป
ชคืที่อตทาแหนก่งงาน(ไทย)
ชคืที่อตทาแหนก่งงาน (อจังกฤษ
หรคือภาษาอคืที่น)
ระดจับ/เกรด
ตทาแหนก่งผน้สู่บจังคจับบจัญชา
แผนก/ฝก่ าย

เทคนนิคการกทาหนดชคืที่อ
ตทาแหนก่งงาน

ควรระบจุททั้ งจั ชคืที่อภาษาไทยและภาษา
ตก่างประเทศ
กะทจัดรจัด
เขน้าใจงก่าย
บก่งบอกถฝึงลจักษณะหนน้าททงที่ าน
ควรจจัดททาเปป็ นทะเบทยนตทาแหนก่งงาน
ททเที่ ปป็ นทางการ

ตจัวอยก่างททาเนทยบตทาแหนก่งงาน
รหจัส
M-MD001
S-MD002
O-MD003
M-FA001
S-FA-002
O-FA003

ชคืที่อตทาแหนก่ง(ไทย)
ชคืที่อ
จทานวน
ง(อจังกฤษ) อจั1ตรา
กรรมการผต้ผู้จคัดการ ตทาแหนก่
Managing
Director
เลขานคุการ กจก.
Executive
1
Assistant
พนคักงานขคับรถ
Driver
1
Finance and
ผต้จ
ผู้ คัดการฝบ่ ายบคัญชทฯ
1
Accounting
Mgr.
นคักบคัญชท
Accountant
3
พนคักงานบคัญชท
Accounting
1
Clerk

ระดจับ/เกรดพนจักงาน
เพพที่อใหต้ทราบวบ่าพนคักงานในองคค์กรแบบ่ง
ออกเปป็ นกทที่ระดคับ และตสาแหนบ่งงานนคันั้นๆ
อยบ่ผู้ในระดคับใด เพราะชพที่อตสาแหนบ่งตบ่างๆ
ภายในองคค์กรอาจจะมทชที่ อ
พ เรทยกททที่แตกตบ่าง
กคันไป เกรดหรพอระดคับจะบบ่งบอกระดคับ
ความสผู้งตสที่าของตสาแหนบ่งงานนคันั้นๆ

ตจัวอยก่างเกรดพนจักงาน
ตทาแหนก่งนททั้

เกรด 1

เกรด 2

พนคักงาน

เกรด 5
เกรด 4 ผต้ผู้จคัดการฝบ่ าย
เกรด 3 ผต้ผู้จด
คั การแผนก
ซคุปเปอรค์ไวเซอรค์

สก่วนททที่ 2 : วจัตถจุประสงคค์(Job
Purpose)

เปป็ นสบ่วนททที่สรคุปถถึงขอบเขตงานหลคักๆของ
หนต้าททที่ความรคับผผิดชอบของตสาแหนบ่งงาน
เขทยนบรรยาย/พรรณนาประมาณ 2-3
ประโยคตบ่อเนพที่องกคัน

รจับผนิดชอบงานดน้านการวางแผนการผลนิตโดย
การประสานงานกจับฝก่ ายขาย ฝก่ ายผลนิต และ
ฝก่ ายจจัดซคืทั้ อ เพคืที่อใหน้สามารถผลนิตสนินคน้าไดน้ตรง
และทจันตามความตน้องการของลสู่กคน้าและมท
ประสนิทธนิภาพในการผลนิตสสู่งสจุด

สก่วนททที่ 3 : ความรจับผนิดชอบและตจัวชททั้
วจัดผลงานหลจัก
สบ่วนนทนั้จะประกอบดต้วย
 กลบ่ม
คุ งานหลคัก
 กผิจกรรมหลคัก
 ผลททที่องคค์กรคาด
หวคัง/วคัตถคุประสงคค์ของงาน
 ตคัวชทนั้วคัดผลงาน

ความหมายของตทาแหนก่งงาน (Job)
ACTIVITI
ES
กนิจกรรม
1
กนิจกรรม
2
กนิจกรรม
3
กนิจกรรม
4
กนิจกรรม
5
กนิจกรรม
6
กนิจกรรม
7
กนิจกรรม
8
กนิจกรรม
9
กนิจกรรม
10

TASKS
งาน 1

KRAs

JOB

กลก่จุมงานหลจัก 1

งาน 2
งาน 3
งาน 4
งาน 5

กลก่จุมงานหลจัก 2
กลก่จุมงานหลจัก 3

ตสาแหนบ่งงาน

คทาททที่ควรเขทยนนทาหนน้ากนิจกรรมหลจัก
ระดดบบรร หาร

ระดดบจดดการ/บดงคดบบดญชา

ระดดบปฏรบดตรการ

 พดฒนา (Develop)

 วรเคราะหห (Analyze)

 ตรวจสอบ (Check)

 นนา (Direct)

 ประเมรน (Assess)

 เปรร ยบเทรยบ (Compare)

 จดดตดงต (Establish)

 กระตคน
ต (Enforce)

 กระจาย (Distribute)

 ควบคคม (Control)

 ประเมรน(Evaluate)

 รวบรวม (Collect)

 วางแผน (Plan)

 พยากรณห (Forecast)

 ปฏรบดตร (Operate)

 บรร หาร (Manage)

 ระบค (Identify/Specify)

 สงพ (Submit)

 ปฏรบดตร (Implement)

 ผลรต (Produce)

 ปรดบปรค ง (Improve)

 รายงาน (Report)

 เพรพม (Increase)

 ตรดตอพ (Contact)

 ลด (Decrease)
 รดกษา (Maintain)
 ตรดตาม (Monitor/Follow

KPI คค ออะไร?
KPI = Key Performance Indicator
หมายถถง ตดวชตรวดดผลงานหลดกทรพแสดงใหต
ต ๆประสบ
เหหนวาพ เปตาหมายของภาระกรจนดน
ความสาน เรหจหรร อลม
ต เหลว

KPI มทประโยชนน
อยก่

งไร?
เปป็ นรสู่ปธรรมจจับตน้องไดน้ วจัดไดน้
วจัดผลงานไดน้อยก่างชจัดเจน

ลดการใชน้ดจุลยพนินนิจของผน้สู่ประเมนิน

สามารถเปรทยบเททยบผลททที่ไดน้กบ
จั เปน้ าหมายไดน้งก่าย

ททาใหน้ทราบวก่าตจัวชททั้วจัดไหนเปป็ นตจัวชททั้วจัดททที่สทาคจัญมากททที่สจุด
ททาใหน้เกนิดการยอมรจับจากผน้สู่ถก
สู่ ประเมนิน

ขจัทั้นตอนการวนิเคราะหค์ KPI
4
3

ตจั

ชททั้


จั
ผลงานหลจั

2
(KPI)
ตจัวชททั้วจัดผลงาน (Performance
1
Indicator)
ผลททที่คาดหวจัง (Objective/Expected
Result)
จจัดกลก่จุมงาน (Key Result Area)

การจจัดกลก่ม
จุ งาน (Key
Result Area)

1.กทาหนดกนิจกรรมททห
ที่ นก่วยงานตน้องททา
2.จจัดกลก่จุมกนิจกรรม
3.ตจัทั้งชคืที่อกลก่จุมกนิจกรรม

วนิเคราะหค์ผลททค
ที่ าดหวจัง (Expected
Results)
ปรนิมาณ (QUANTITY)
คจุณภาพ (QUALITY)
ตน้นทจุนคก่าใชน้
จก่าย(COST/EXPENSE)
เวลา/การสก่ง
มอบ(TIME/DELIVERY)
ความปลอดภจัย (SAFETY)
ความพฝึงพอใจ

วนิเคราะหค์ตวจั ชททั้วจัดผลงาน(Performance
Indicator)
เปอรค์เซป็นตค์/รน้อยละ
สจัดสก่วน/อจัตราสก่วน
ระยะเวลา
มสู่ลคก่า
จทานวน

การคจัดเลคือกตจัวชททั้วจัดผลงาน
หลจัก (KPI)
 ความสทาคจัญตก่อผลททค
ที่ าดหวจัง
ของกลก่จุมงาน
 ตจัวททค
ที่ รอบคลจุมตจัวชททั้วจัดผลงาน
ตจัวอคืที่นๆ
 หนก่วยงานนจัทั้นๆสามารถ
ควบคจุมผลไดน้มากททส
ที่ จุด

ตจัวอยก่างความรจับผนิดชอบและตจัวชททั้
วจัดผลงานหลจัผลทท
ก ท คาดหวลง
ตลวชทชวลดผลงาน

งานหลลก/กก จกรรมหลลก
(Key Result

(Expected

(Performance

Results)

Indicator)

ตลวชทช
วลดผ
ลงาน
หลลก

Areas/Activities)
การรล บคาค สล ทงซคชอ
รดบแจงต งานจากลลกคาต
ควบคคมหรร อเขาต ไปตรวจ
สอบ
หนตางาน
ประมาณการราคาเบรตอง
ตน

การบรร การทรพ
รวดเรหว
ความถลกตอ
ต งของ
ขอบเข
งานและราย
ละเอรยด

ระยะเวลาในการแจงต
ผลใหต
ลลกคาต รดบทราบ
จาน นวนครดงต ทรพขอ
ต มลล
การ
สดพงซต รอผรดพลาด

การนคาเสนอราคา
ประสานงานกดบจดดซต รอ
นนาเสนอเพรพอขอนค มดตร

ยอดขาย
ไดค
ต าน สดพงซต รอ
กาน ไร/ตน
ต ทคน

มลลคาพ การสดพงซต รอ
% ยกเลรกคาน สดพงซต รอ

สก่วนททที่ 4 : ความทน้าทายของงาน
• หมายถถึง ความยาก ความทต้าทาย ความเสทที่ยงของงานในตสาแหนบ่งนคันั้นๆ
• เปป็ นจคุดททที่ผต้ผู้ดสารงตสาแหนบ่งจะตต้องใหต้ความสสาคคัญเปป็ นพผิเศษ ตต้อง
ระมคัดระวคัง เปป็ นจคุดททที่อาจจะกบ่อใหต้เกผิดความเสทยหายหรพอผลกระทบตบ่อ
องคค์กรไดต้
ตคัวอยบ่างเชบ่น
ความยาก/ความทน้าทายของงานจจัดซคืทั้ อคคือ
* ตน้องรจักษาผลประโยชนค์ของบรนิษจัทในขณะเดทยวกจันกป็ตน้องมทความ
สจัมพจันธค์ททที่ดท
กจับผน้สู่ขาย(ความพฝึงพอใจของผน้สู่ขาย)
* เสทที่ยงตก่อการทจุจรนิต/คทาครหาวก่าไมก่โปรก่งใส
* ความผนิดพลาดในการจจัดซคืทั้ อวจัตถจุดนิบสก่งผลกระทบททที่สทาคจัญตก่อ
กระบวนการผลนิต

สก่วนททที่ 5 : ขอบเขตงานผน้ใสู่ ตน้
บจังคจับบจัญชา

มทตสาแหนบ่งอะไรบต้าง?

ความรคับผผิดชอบโดยรวมคพออะไร?

สก่วนททที่ 6 : อทานาจดทาเนนินการ
การททาสจัญญาผสู่กพจันในนามของบรนิษจัทฯ
การจน้างงาน
การอนจุมจัตวนิ งเงนินคก่าใชน้จก่าย/ลงทจุน
การดทาเนนินการดน้านกฎหมาย

 อนคุมคัตผิเบผิกเงผินสดลบ่วงหนต้าไดต้ไมบ่เกผิน

ตจัวอยก่างอท
านาจดท
2,000
บาท/ครคั
นั้ ง าเนนินการ

อนคุมต
คั ผิการจบ่ายเงผินเดพอนคบ่าจต้างรบ่วมกคับผต้ผู้

จคัดการฝบ่ ายบคัญชทและการเงผิน

อนคุมต
คั ผิการฝถึ กอบรมภายนอกไมบ่เกผิน

ครคันั้ง

อนคุมต
คั ผิการจคัดซพนั้ อไดต้ไมบ่เกผิน 10,000

บาท/ครคันั้ง

3 วคัน/

สก่วนททที่ 7 : ระดจับความรจับผนิด
ชอบตก่อองคค์กร
ความรคับผผิดชอบททที่สามารถกสาหนด
มผู้ลคบ่า/วงเงผินไดต้ เชบ่น
• รคับผผิดชอบตบ่อยอดขาย
1,000 ลต้านบาท/ปท
• รคับผผิดชอบตบ่อเครพที่องจคักรมผู้ลคบ่า
500 ลต้านบาท

สก่วนททที่ 8 : ความสจัมพจันธค์กบ
จั
หนก่วยงานอคืที่น
ตผิดตบ่อกคับใคร (ภายใน/ภายนอก)
ตผิดตบ่อเรพที่องอะไร
ตผิดตบ่อบบ่อยแคบ่ไหน

ตจัวอยก่างการวนิเคราะหค์หาความสจัมพจันธค์
กจับหนก่วยงานอคืที่น
สถาบจันฝฝึ กอบรม

หล
อบ จักส
รม สู่ตร
ฝฝึก

เชนิญวนิทยากร

วนิทยากรโรงแรม

สมจั

เสนอชคืที่อผน้เสู่ ขน้า
อบรม

น้ห ง
แจน้งเขน้าฝฝึ ก ผน้เสู่ ขน้าอบรม
แผนกธจุรการ
จนท.ฝฝึ
กอบรม
หน้อง
เตอบรม
รทย
ประชจุม/รถฯ าร
มอ


จุปกรณ
ททา มน
โรงพนิมพค์
ค์ฯฝก่ ายไอทท
จัสม

หนก่วยงานภายใน

ตจัวอยก่างความสจัมพจันธค์กบ
จั
หนก่วยงานอคืที่น

ชทค อหนทวยงานททท
ตก ดตทอ
(ภายใน/ภายน
อก)
ลผู้กคต้า
ฝบ่ ายจคัดสบ่ง
ฝพายบดญชรและ
การเงรน

เรคืที่องททที่ตด
นิ ตก่อ

ร คาต
เสนอขายสน
ร คาต ใหต
การสงพ สน
ลลกคาต
การเกหบเงรนจาก
ลลกคาต

ความถทท

ทคกวดน
ทคกวดน
ทคก
สดปดาหห

สก่วนททที่ 9 : คจุณสมบจัตนิผด
น้สู่ ทารง
ตทาแหนก่ง
วคุฒผิการศถึกษา
ประสบการณค์
ความสามารถ (Competencies)
อพที่นๆ

วจุฒนิการศฝึกษา
ตต้องเปป็ นวคุฒผิการศถึกษาขคันั้นตสที่าททที่สามารถ
ปฏผิบคัตผิงานไดต้
ควรกสาหนดวคุฒผิ/สาขาททที่ตต้องการใหต้ชคัดเจน
ไมบ่ควรกสาหนดวคุฒผิการศถึกษาตามวคุฒผิการ
ศถึกษาของผต้ผู้ดสารงตสาแหนบ่ง
งานในปคั จจคุบคัน
ไมบ่ควรกสาหนดกวต้างหรพอแคบจนเกผินไป

ประสบการณค์ในการททางาน
ตต้องการประสบการณค์หรพอไมบ่
ประสบการณค์ดต้านไหน
ประสบการณค์ขนั้ น
คั ตสที่า

COMPETENCY คคือ
อะไร?
หมายถถึง บคุคลผิกลคักษณะของคนททที่
สะทต้อนใหต้เหป็นถถึงความรต้ผู้ ทคักษะ คคุณคบ่า
การรคับรต้ผู้ตคัวเอง ลคักษณะอคุปนผิสคัย และ
แรงขคับเคลพที่อนภายใน

COMPETENCY มทกทที่
ประเภท?

• Core Competency
คก่านนิยม/ปรจัชญาองคค์กร/ความเชคืที่อ/คจุณคก่าองคค์กร
• Functional Competency
ความสามารถตามสายงาน/หนก่วยงาน/สาย
อาชทพ
• Job Competency
ความสามารถประจทาตทาแหนก่งงาน

จก่ายผลตอบแทน
การคจัดเลคือก
บจุคลากร

การประเมนิน
ผลงาน
การพจัฒนาฝฝึ ก
อบรม

การเลคืที่อน
ระดจับ

JOB COMPETENCIES

TEAMWORK

CUSTOMER

SAFETY AWARENESS

COMPETENCIES มท
ประโยชนค์อยก่างไร?

เปป็ นคคุณสมบคัตผิในการสรรหาบคุคลากร
เปป็ นแนวทางในการพคัฒนาบคุคลากร
เปป็ นแนวทางในการเลพที่อนระดคับ
ปรคับตสาแหนบ่ง
ใชต้ในการจบ่ายผลตอบแทน
การประเมผินผลงาน

จะกทาหนดความสามารถของตทาแหนก่ง
งานไดน้อยก่างไร?
กสาหนดจากผลททที่คาดหวคังและตคัวชทนั้
วคัดผลงาน
กสาหนดจากความทต้าทายของงาน
(Major Challenges)
กสาหนดจากความตต้องการของผต้ผู้ทที่ท
ตต้องทสางานรบ่วมกคับตสาแหนบ่งงานนทนั้

ตจัวอยก่างความสามารถ
ประจทาตทาแหนก่ง

ความรน้สู่

ทจักษะ

ความสามารถในการ

(Knowledge)

(Skills)

บรนิหารจจัดการ (Mental

 การตลาด

 ภาษาอจังกฤษ

abilities/Personalities)

การวางแผนกลยจุทธค์

 กระบวนการผลนิต  การใชน้

 การประสานงาน

และ

 มนจุษยสจัมพจันธค์

ผลนิตภจัณฑค์
 การสก่งออก

คอมพนิวเตอรค์

 การใหน้บรนิการ

คจุณสมบจัตนิอที่ น
คื ๆ
เปป็ นคคุณสมบคัตผิพผิเศษ นอกเหนพอจาก
วคุฒผิการศถึกษา

ประสบการณค์และความสามารถ เชบ่น
- สามารถทสางานกะไดต้

- สบ่วนสผู้งไมบ่ตที่าส กวบ่า 160 เซนตผิเมตร
- ฯลฯ

แนวทางการนทาใบกทาหนดหนน้าททงที่ านไปใชน้
ประโยชนค์
การสรรหาและคจัดเลคือกบจุคลากร
การบรนิหารผลตอบแทน
การพจัฒนาและฝฝึ กอบรม
การเลคืที่อนระดจับ/ปรจับตทาแหนก่ง
การประเมนินผลการปฏนิบต
จั งนิ าน

ถาม - ตอบ
• ขน้อสงสจัย

ถน้ามทขอ
น้ สงสจัยหลจังจากการสจัมมนา
ในวจันนททั้ หรคือมทขอ
น้ ตนิดขจัดเมคืที่อนทาความ
ขน้อมสู่ลเพนิที่มเตนิรน้มสู่ททที่ไดน้ไปใชน้งานจรนิง

นิ ยค์
• ขน้อเสนอแนะกรจุณาตนิดตก่อไดน้ททที่....ณรงคค์วท

• อคืที่นๆ

แสนทอง

โทร. 01-406-7240, 0-27440608
E-mail : narongwit@peoplevalue.co.th
: peoplevalue@yahoo.com