You are on page 1of 25

Bb.

Analy
NULLA

Bacalucos
Guro sa Baitang
11 Filipino

Grade 11
FILIPINO
KOMUNIKASYON AT
PANANALIKSIK SA WIKA AT
KULTURANG PILIPINO

MGA KAKAILANGANIN SA KLASE (Requirements) .

 Pinagyamang PLUMA Komunikasyon At Pananaliksik sa Wika at Kulturang Notebook .

paggamit ng Wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino.KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO Deskripsyon ng Kurso: Pag-aaral tungo sa pananaliksik ukol sa kalikasan. . pagunlad. katangian.

Pamantayang Pangnilalaman : Nauunawaan ang mga konsepto. kasaysayan. elementong kultural. at gamit ng wika sa lipunang Pilipino Pamantayan sa Pagganap : Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang panayam tungkol sa aspektong kultural o lingguwistiko na napiling komunidad .

sosyolinggwistik. komiks.Panitikang Kontemporaryo/ Popular : Napapanahong sanaysay. talumpati. panitikang popular (awitin. iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa social media) Gramatika: Paggamit ng kasanayang komunikatibo ( linggwistik. diskorsal at istratedyik) .

Paksa: Tungo sa Mabisang Komunikasyon Nilalaman: Mga Konseptong Pangwika 1. Wikang Pambansa 3. Bilinggwalismo . Wikang Opisyal 5. Wikang Panturo 4. Wika 2.

Homogenous 9. Multilinggwalismo 7.Paksa: Tungo sa Mabisang Komunikasyon Mga Konseptong Pangwika 6. Register/Barayti ng Wika 8. Linggwistikong Komunidad . Heterogeneous 10.

Pangalawang wika atbp. Unang Wika 12. .Paksa: Tungo sa Mabisang Komunikasyon Mga Konseptong Pangwika 11.

Regulatoryo 3. Personal 5. Instrumental 2.Paksa: Tungo sa Mabisang Komunikasyon Gamit ng Wika sa Lipunan 1. Hueristiko 6. Representatibo . Interaksyunal 4.

Sa Panahon ng Hapon 5. Sa Panahon ng Pagsasarili . S a Panahon ng Amerikano 4. Sa Panahon ng Kastila 2.Paksa: Tungo sa Mabisang Komunikasyon Kasaysayan ng Wikang Pambansa 1. Panahon ng Rebolusyong Pilipino 3.

Paksa: Tungo sa Mabisang Komunikasyon FINAL OUTPUT Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang panayam tungkol sa aspektong kultural o lingguwistiko ng napiling komunidad .

Pamantayang Pagnilalaman: Nauunawaan nang may masusing pagsasaalang-alang ang mga lingguwistiko at kultural na katangian at pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino at mga sitwasyon ng Pamantayang paggamit ng wika dito Pagganap: Nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa mga penomenang kultural at panlipunan sa bansa .

diskorsal at istratedyik) . sosyolingwistik.Panitikang Kontemporaryo/Popular: Napapanahong sanaysay. talumpati. pantikang popular (awitin. komiks. iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa social media) Gramatikal: Paggamit ng kasanayang komunikatibo ( lingguwistik.

Paksa: Wika. Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas 2. Introduksyon sa Pananaliksik sa Wika at . Wikang Filipino at Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas NILALAMAN: 1. Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino 3.

FINAL OUTPUT: Nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa mga penomenag kultural at panlipunan sa .

Paano ang Pagmamar ka? .

2015 DEPARTMENT ORDER 73.ATING PAGHAMBINGIN Gra Sys ding tem DEPARTMENT ORDER 08. S. S. 2012 WRITTEN WORK/GAWAING PASULAT 30% KNOWLEDGE/KAALAMAN (15%) (Selected-response/Preestablished answer PROCESS/PROSESO (25%) (Constructed-Response) UNDERSTANDING/PAG-UNAWA (30%) (Constructed-Response) PERFORMANCE TASKS/ MGA GAWAING PAGGANAP Products and Performancebased task 50% QUARTERLY ASSESSMENT 20% PRODUCT/PERFORMANCE PRODUKTO/PAGGANAP (30%) (Constructed-Response) KNOWLEDGE/KAALAMAN (Selected-response/Preestablished answer .

ANO ANG INAASAH AN NINYO SA KLASE? .

MGA PAALALA AT PAUNAWA .

Para sa karagdagang Impormasyon sangguniin ang SOP CLASSROOM PROCEDURES (Catching .

May nais ba kayong Linawin? .

According to William Glasser. “We learn: 10% of what we READ 20% of what we HEAR 30% of what we SEE 50% of what we SEE and 70% of what we DISCUSSED HEAR WITH OTHERS 80% of what we EXPERIENCE PERSONALLY 95% of what we TEACH EACH OTHER” .

“Our success in any undertaking depends on our present efforts” .