You are on page 1of 5

MGA KASANAYANG

SUSUKATIN

LEARNING COMPETENCY
Natutukoy ang ibat ibang register at

barayti ng wika na ginagamit sa ibat ibang


sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatala ng
mga terminong ginamit sa ibat ibang
larangan
Natutukoy ang ibat ibang paggamit ng
wika sa mga nabasang pahayag mula sa
mga blog, social media posts at iba pa.

LEARNING COMPETENCY
Nakasusulat ng mga tekstong nagpapakita

ng mga kalagayang pangwika sa kulturang


Pilipino
F11PT-1a-85

Code
F11PT-1a-85