You are on page 1of 8

Kabanata 18:

Ang mga Kadayaan

Ulat ni Romel Leo B.


ALojado

1. Padre Florentino
2. Padre Sibyla
3. Padre Irene
4. Padre Camorra
5. Padre Salvi
6. Senyor Simoun
7. Padre Florentino
8. Ben Zayb
9. Kapitan
10.Dona Victorina

*Mga tauhan:

Pagbubuod
Sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin sa
kanyang perya. Bago nagsimula ang palabas,
nagsiyasat si Ben Zayb upang makita ang
salamin sa kanyang inaasahang matagpuan,
ngunit wala siyang nakita.

Pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto at may


dalang kahong kahoy sa kanyang pagbabalik.
Ipinaliwanag niya na ito ay natagpuan niya sa isang
libingang nasa-piramid ni Khufu, isang Paraon ng
Ehipto. Ang kahon ay may lamang abo at
kapirasong papiro na kinasusulatan ng dalawang
salita. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng salitang
"deremof" ang abo ay nabuo bilang ulo at
masbubuo lang kapag binanggit ang ikalawang
salita. Nabuo ang ulo nang binanggit ni Mr. Leeds
ang ikalawang salita. Ang tawag sa ulo ay Espinghe
ngunit nagpakilala ang ulo na ang kanyang
pangalan ay Imuthis

Siya ay umuwi sa sariling bayan


pagkatapos ng pag-aaral at mahabang
paglalakbay. Sa kanyang pagdaraan sa
Babilonia ay nabati niya ang isang lihim na
hindi ang tunay na Sumerdis ang namamahala
doon kundi si Gautama, isang magnanakaw
ng kapangyarihan at namamahala sa tulong
ng pandaraya. Sa katakutang isumbong siya
kay Cambises ay binalak ang ikakasawi ni
Imuthis sa tulong ng mga saserdoteng TagaEhipto na siyang nakapangyayari noon sa
kanilang bayan.

Siya ay umibig sa isang anak ng pari at


naging kaagaw niya rito ang pari sa Abidos.
Nagpanukala ang pari ng kaguluhan at siya
ang sinangkalan. Isinakdal siya at napiit,
tumakas at napatay. Ayon sa ulo siya ay
nabuhay muli upang ihayag ang gayong
kataksilan. Titig na titig kay Padre Salvi
ang espinghe habang nagsasalita ito. Dahil
sa takot hinimatay ang prayle.

Kinabukasan nagpalabas ng
utos
si
Don
Custudio
na
nagbabawal sa palabas dahil hindi
ito kaaya aya. Ngunit wala na si
Mr. Leeds, nagtungo ito sa
Hongkong dala ang isang lihim .

* Tapos na po!!!!