You are on page 1of 17

Kosa kata

-Umum
-Istilah
Tatabahasa
Morfologi
Sintaksis

Peribahasa
Bahasa Kiasan
Simpulan bahasa
Perumpamaan
Pepatah
perbilangan

SISTEM
BAHASA

Sebutan
Bahasa Melayu
Baku
Sistem ejaan
- Pola Keselarasan vokal
- Ejaan kata pinjaman
- Ejaan kata dasar
& kata terbitan

Intonasi mengikut
Pola
Jenis ayat, susunan ayat,
Ragam ayat

SISTEM BAHASA Tatabahasa .Kandungannya terdiri daripada morfologi dan sintaksis . .Dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa.

.Bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. .SISTEM BAHASA Morfologi . bentuk kata dan penggolongan kata.Bentuk kata ialah unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan.Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang(tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. pemajmukan dan penggandaan. .

Struktur kata merujuk kepada pola suku kata bagi. . kata asli bahasa Melayu ii. i. Kata pinjaman bahasa Melayu .SISTEM BAHASA Morfologi - Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.Aspek morfologi yang diberi tumpuan adalah seperti berikut. a.

Kata terbitan iii.SISTEM BAHASA Morfologi b. pemajmukan . Bentuk kata i. pengimbuhan ii. Kata ganda -proses pembentukan kata bahasa Melayu ialah i. kata tunggal ii. Kata majmuk iv. Penggandaan iii.

SISTEM BAHASA Morfologi - - ketiga-tiga proses pembentukan kata. Penekanan hendaklah diberi kepada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna. yang amat kompleks ialah sistem imbuhan bahasa Melayu. .

Kata kerja iii.SISTEM BAHASA Morfologi c. Kata adjektif iv. kata nama ii. Kata tugas. Golongan kata i. .

Kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. struktur dan binaan atau konstruksi ayat.SISTEM BAHASA Sintaksis - - Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. .

iaitu susunan biasa dan songsang . iaitu ayat aktif dan ayat pasif Susunan ayat. d. Aspek yang diberi tumpuan ialah: Unsur utama yang terdiri daripada kata.SISTEM BAHASA Sintaksis a. frasa. klausa dana spek pembinaannya serta pembahagian subjek dan prediakt. b. dan ayat seruan. Ragam ayat. Jenis ayat iaitu ayat penyata. ayat perintah. ayat tanya. c.

. Aspek tanda baca. Ayat tunggal iii. Binaan dan proses penerbitan ayat: i. Ayat terbitan atau ayat majmuk f.SISTEM BAHASA Sintaksis e. ayat dasar ii.

Ejaan kata pinjaman iii.SISTEM BAHASA Sistem Ejaan - Perkara yang diberi penekanan: i. pola keselarasan huruf vokal ii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan .

Sebutan Bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan Bahasa Melayu baku.SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi - - - Diajar supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat. .

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi i. . Sebutan Bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebuatan bahasa Melayu baku. - Sebutan Diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul.

ayat penyata ii. Intonasi .Intonasi ayat Bahasa Melayu hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: a. Ayat perintah . Jenis ayat i.SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi ii. Ayat seruan iv. Ayat tanya iii.

Ayat pasif . ayat biasa ii. ayat songsang c. ayat aktif ii. Ragam ayat i. Susunan ayat i.SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi b.

. Penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan dan diperkembang selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah rendah.SISTEM BAHASA Kosa kata - Terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.

Pemilihan peribahasa. perumpamaan. pepatah. .SISTEM BAHASA Peribahasa - - Merangkumi simpulan bahasa. bidalan. keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia. Perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. perbilangan. kata-kata hikmat dan bahasa kiasan. kata-kata hikmat dan bahasa kiasan hendaklah mengutamakan falsafah.