You are on page 1of 21

Pogonske

karakteristike
centrifugalne pumpe

Crpke ili pumpe
• hidraulički strojevi – prijenos energije

na tekućine i povišenje tlaka
• prebacivanje tekućine ili muljevite
tvari
Podjela :
- prema namjeni
- prema količini
- prema izvedbi
- prema dobavnoj visini

Podjela crpki prema izvedbi  stapne i klipne crpke – pravocrtno gibanje  centrifugalne. vijčane i zupčaste crpke – rotacijsko gibanje  mlazne crpke – posebni tip bez pokretnih dijelova .

nepokretni dio (stator) Konstrukcijske dijelove centrifugalne crpke prikazuje video 1 .rotirajuće vratilo (osovina) .Centrifugalna crpka  Glavni dijelovi centrifugalne crpke : .pokretni dio (rotor) .

 Video 1 .

njihova kinetička energija raste  kinetička energija se dijelom pretvara u potencijalnu energiju Princip rada centrifugalne crpke prikazuje video 2 . čestice se ubrzavaju. tok tekućine s usisa prema tlačnoj strani djelovanjem centrifugalne sile (impeler)  fluid teče kroz impeler.

Video 2 .

Specifična energija dobave crpke  povećanje specifične energije kapljevine pri prolazu kroz crpku : .

Visina dobave crpke  u slučaju kad su spremnici pod atmosferskim tlakom :  u slučaju kad su spremnici tlačni : .

umanjenog za specifičnu energiju tlaka isparavanja kapljevine : .Specifična usisna energija crpke  najmanja vrijednost zbroja specifične energije apsolutnog tlaka i specifične kinetičke energije na najvišem mjestu (ili u sredini) poprečnog presjeka na ulazu u crpku.

Osnovna jednadžba centrifugalne crpke  za viskozni (realni) stlačivi i nestlačivi fluid u stacionarnom relativnom strujanju u unutrašnjosti radnog kola crpke : .

valjana za nestlačiv fluid i jednodimenzijsko strujanje kroz lopatične kanale : .Eulerova jednadžba centrifugalne crpke .

porast tlaka kroz crpku i pogonska snaga  računa se ukupna djelotvornost crpke : .Izrada pogonske karakteristike crpke  ispitivanje crpke .pri konstantnoj brzini rotacije mijenja se protok  tokom ispitivanja mjeri se protok.

pogonske snage i ukupne djelotvornosti crpke u funkciji protoka: . crtaju se krivulje visine. temeljem mjerenih i izračunatih podataka.

.Utjecaj viskoznosti fluida na rad crpke  viskozni fluidi imaju visok unutarnji     otpor tečenju gubici trenja i trenje diska je povećani niski stupac fluida i velika pogonska snaga utjecaj na gubitke curenja. viskoznost smanjuje protok crpke i u području maksimalne djelotvornosti.

uslijed čega nastaje hidraulički udar. u njoj započinje isparavanje i stvaranje mjehurića pare. .  mjehurići nošeni strujom fluida unutar crpke dospiju u područje apsolutnog tlaka višeg od tlaka zasićenja para. trenutno kondenziraju u obliku implozije. a njihove prostore popunjava kapljevina.Kavitacija  kad unutar crpke apsolutni tlak kapljevine postane niži od tlaka zasićenja para te kapljevine.

Mjesta izložena kavitaciji u centrifugalnoj crpki :  zadnja površina lopatica u predjelu ulaza tekućine  mjesta izložena promjeni smjera kretanja tekućine  suženja presjeka strujanja Sprijećavanje pojave kavitacije :  smanjenjem visine crpljenja  crpljenje hladne tekućine (vode) ako je moguće  dobrim brtvljenjem usisnih cijevi  finom i pažljivom obradom površina lopatica .

Višestupanjska centrifugalna crpka  radna karakteristika stupnja određuje protok  broj stupnjeva određuje ukupno stvorenu visinu stupca fluida i potrebnu pogonsku snagu  svaki stupanj crpi isti obujam fluida i stvara jednaku razliku tlaka pa će ukupna razlika tlaka biti jednaka sumi svih razlika Višestupanjsku centrifugalnu crpku prikazuju video 3 i video 4 .

Video 3 .

Video 4 .

HVALA NA PAŽNJI ! .