You are on page 1of 1

Gat Andres Bonifacio

Si Andres Bonifacio ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863 sa maliit na dampa sa
Tondo, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de
Castro. Siya ay naulilala sa edad na 14 at nahinto sa pag-aaral.
Sa pagpapalawak ngkanyang mababang pinag-aralan, siya ay nagsariling sikap sa
pagbabasa at pag-aaral. Ang ilan sa mga librong kanyang binabasa ay ang mga nobela
ni Jose Rizal. Mga tungkol sa buhay ng mga president, ang Les Miserables ni Victor
Hugo, ang Ruins of Palmyra at ang librong tungkol sa Rebolusyon ng Fransiya. Ang mga
librong ito ang nag-udyok sa kanya sa pagrerebelde at pag-oorganisa ng Katipunan.
Ang organisasyon na ito ang ay mabilis na kumalat noong 1894.
Sa paaaklas niya na handa na siyang mamuno sa isang mataumpay na rebolusyon
noong Mayo 1896, tinipon niya ang 1,000 Katipuneros. Dahil sa kakulangan at
makalumang sandata, sa pagod at gutom sila ay palaging nagagapi ng mga kalaban.
Dahil dito isang pagpupulong ang ginanap sa sa Tejeros, Cavite.
Nagkaroon ng eleksyon at si Aguinaldo ang nanalong presidente si Mariano Trias
naman sa pagka-bise presidente at si Bonifacio sa sa pagka-sekretaryo. Sa
pagkadismaya niya, ginamit niya ang kanyang pag-supremo para mawalang bisa ang
eleksyon. Lumipat siya sa Naic, Cavite at nagsimulang magtao ng sariling gobyerno.
Sa pagkakataong ito, nagbantya si Heneral Camilo de Polavia na sasakupin ang Cavite
kaya binigyan ni Aguinaldo ng bagong matataas na position sina Heneral pio del Pilar
at Noriel para iwanan nila ang Kampo ni Bonifacio at makabalik sa kanilang mga
tungkulin.
Pagkaraa'y pinadakip niya si Bonifacio at nilitis sa kasong ayaw kilalanin ang bagong
gobyerno, at sila at nahatulan ng kamatayan. Siya at pinaslang sa bundok ng

" Andres Bonifacio