You are on page 1of 7

Univerzitet u Beogradu

ŠUMARSKI FAKULTET
Katedra Finalne prerade
drveta

Površinsk
a Obrada
Drveta

Literatura .

Kratak sadržaj I deo: TEORIJSKE OSNOVE • • • • • • • • • II deo: TEHNOLOŠKI PROCESI • PRIPREMA POVRŠINE OPŠTE O POVRŠINSKOJ • BOJENJE I OBRADI DRVETA DEKORATIVNA OVRADA DRVO I PLOČE OD DRVETA • DRVETA NANOŠENJE KAO PODLOGA ZA POVRŠINSKU PREMAZA • PREČIŠĆAVANJE OBRADU DRVETA KARAKTERISTIKE POVRŠINE VAZDUHA I VODE U • LAKIRNICAMA SUŠENJE I DRVETA MATERIJALI ZA POVRŠINSKU OČVRŠĆAVANJE PREMAZA OBRADU DRVETA • BRUŠENJE I POLIRANJE SVOJSTVA PREMAZA PREMAZAPOJEDINIM • OBRADA OSNOVE FORMIRANJA VRSTAMA PREMAZA FILMA PREMAZA NA • SISTEMI POVRŠINSKE DRVETU SISITEMI PREMAZA OBRADE FINALNIH SUŠENJE I OČVRŠĆAVANJE • LAKIRNE PROIZVODA LINIJE ZA PREMAZA TRAJNOST SISTEMA POJEDINE FINALNE PREMAZ/DRVO PROIZVODE .

Kratak sadržaj • KVALITET I STANDARDI • ISPITIVANJA PODLOGE (GEOMETRIJSKO STANJE) • ISPITIVANJA TEČNIH MATERIJALA • ISPITIVANJA ČVRSTIH MATERIJALA • ISPITIVANJA RADNE SREDINE .

Kratak sadržaj • ŠTA JE POVRŠINSKA OBRADA DRVETA ? • PODLOGE ZA POVRŠINSKU OBRADU • LAKOVI • BOJENJE DRVETA • NANOŠENJE LAKOVA: TEHNIKA I UREĐAJI • PARAMETRI KOJI UTIČU NA LAKOVI NA BAZI RASTVARAČA KVALITET LAKIRANJA • LAKOVI NA VODENOJ BAZI • TEHNIČKO UPUTSTVO ZA LAKOVE • PRIPREMA I STRUKTURIRANJE DRVETA • • BRUŠENJE DRVETA • GREŠKE LAKIRANJA • SUŠENJE LAKOVA • BRUŠENJE I POLIRANJE LAKOVA • OBRADA RAZLIČITIM VRSTAMA LAKOVA .

Plan predavanja TEM A broj 1 2 3-4 5 6 7-8 910 11 1213 14 Tematske celine Svrha. egalizacija upijanja površine. istorijat. reljefiranje površine Bojenje i dekorativna obrada Premazi Nanošenje premaza Prečišćavanje vazduha i vode u lakirnicama Sušenje i očvršćavanje premaza – postupci sušenja Brušenje i poliranje . izbeljivanje površina.brušenje Zapunjavanje površina. /odsmoljavanje. dosadašnji razvoj i trend/Podloge u površinskoj obradi drveta Karakteristike površine drveta Priprema površine . vlaženje površina. odmašćivanje.

Sistem ocenjivanja Aktivnost Elaborat Seminarski rad Testovi Pismeni ispit Elaborat+laboratorijske vežbe Seminarki rad Broj poena 20 8 Test I 14 Test II 14 Test III 14 Pismeni ispit 30 Σ 100 .