You are on page 1of 23

SIGAR JILING

DMED 1043
TOPIK 7
K E B E R K E S A N A N P E N I L A I A N : K E B O L E H P E RC AYA A N DA N
KESAHAN

PENGENALAN
7.1 Apakah Kebolehpercayaan ?
7.2 Pekali Kebolehpercayaan
7.3 Kaedah untuk Anggaran Kebolehpercayaan
7.4 Kebolehpercayaan Inter dan Intra - rater
7.5 Jenis-jenis Kesahan
7.6 Faktor-faktor Yang Memberi Kesan
Kebolehpercayaan dan Kesahan
7.7 Hubungan antara Kebolehpercayaan dan
Kesahan
7.8 Ringkasan

-Satu ujian mungkin kelihatan boleh dipercayai dan tidak boleh dipercayai bergantung kepada konteks yang diberikan. ia adalah penting untuk penilai untuk mengetahui kebolehpercayaan sesuatu ujian dan ukuran lain.7. tidak seperti dunia sebenar kita di mana kebolehpercayaan memberi maksud positif .1 APAKAH KEBOLEHPERCAYAAN -Kebolehpercayaan bermakna kewibawaan pada dan konsisten dalam ukuran. -Sebagai pembuat ujian. Dalam pengertian psikometrik ia adalah sesuatu yang tidak baik atau buruk. . tetapi konsisten .

. terdapat pelbagai jenis kebolehpercayaan.-Pendek kata. X = T = E Di mana X ialah skor yang diperhatikan . - Oleh itu.T ialah skor ujian sebenar dan E mewakili skor kesilapan Kebolehpercayaan.

• pekali korelasi bermakna statistik yang menunjukkan sejauh mana hubungan antara dua set skor ujian yang diperolehi daripada prosedur yang sama dan individu yang sama.7. • Pekali Kebolehpercayaan adalah pekali korelasi yang menunjukkan hubungan antara dua set skor ujian yang langkah-langkah ciri serupa. • sebagai contoh. korelasi antara ketinggian dan berat badan seseorang. Seperti korelasi skor yang diberi oleh dua penilai yang berbeza.2 PEKALI KEBOLEHPERCAYAAN • Untuk menentukan kebolehpercayaan. .. dua set skor ujian di bawah keadaan yang sama perlu diperolehi dan kemudian dibandingkan dengan yang lain. terdapat pelbagai kaedah untuk menganggarkan kebolehpercayaan.

some years or even months .7.3-KAEDAH DENGAN ANGGARAN KEBOLEHPERCAYAAN 1 ) Kaedah Test -retest : Test-Retest method Measure of stability Same test given twice to the same group. either after some time which may be after some days.

Individu-individu yang lain tinggal di kedudukan yang sama mereka dalam kedua-dua penilaian. . Individu-individu yang prestasi yang tinggi dalam satu penilaian. -Hubungan yang positif .-korelasi diperolehi dengan mendapatkan dua set skor. prestasi yang tinggi dari yang lain.

2 ) Borang-borang Setaraf kaedah: Equivalent forms method Estimating reliability For measuring equivalence Type of measure A same group of individuals given the two forms of the test in close succession Procedure .

kerana setiap ujian standard mempunyai dua atau lebih bentuk. • Ini adalah bentuk ujian standard yang diterima secara meluas . Ia memberikan skor jangka yang singkat persembahan pelajar.• Dalam kaedah ini pelajar diberi ujian yang berbeza yang setara selepas selang masa yang singkat dan kemudian markah sentiasa bergandingan . • Ia menunjukkan sejauh mana dua penilaian mengukur aspek sama tingkah laku. .

3 ) KAEDAH ‘SPLIT’ SEPARUH: Split half method Measure of internal consistency Spearman Brown Formula .

• Dalam kaedah ini.rapat. • Apabila dua bentuk ditadbir berturut. yang akan memastikan ketekalan dalaman. . formula adalah: Kebolehpercayaan penilaian penuh = 2 kali korelasi antara setengah penilaian / 1 + korelasi antara setengah penilaian korelasi yang tinggi dalam skor menunjukkan bahawa kedua-dua bahagian adalah sampel yang mencukupi. satu set tugas sedang diberikan kepada sekumpulan individu iaitu . penilaian ini dibahagikan pada separuh. separuh kebolehpercayaan Split cenderung untuk menjadi lebih tinggi daripada kaedah bentuk setara. Ini dipanggil setengah panjang kebolehpercayaan ujian anggaran . lebih konsisten diperkenalkan. • Oleh itu. • Kaedah ini membahagikan ujian ke genap dan ganjil soalan dan membandingkan keputusan. Ini menghasilkan dua markah untuk setiap pelajar. satu bentuk tunggal penilaian ditadbir dan kemudian . Ia memberikan pekali keseragaman yang diperolehi dengan melakukan ujian separuh. Sekarang pemarkahan kemungkinan ditambah dan dikaitkan dengan pemarkahan evens .

4 ) KAEDAH KUDER -RICHARDSON Kuder Richardson Measure of internal consistency Test is written once. scores are derived and apply the KuderRichardson formula .

Untuk kandungan heterogen kaedah separuh tertumpah adalah pilihan. Ia adalah berdasarkan kepada nisbah orang yang meninggal setiap item dan sisihan piawai. Ia adalah berfaedah untuk kandungan homogen. batasan kepada kaedah ini ialah. pekali alpha dikira. . • Apabila terdapat lebih daripada sifar atau satu skor atau markah dikotomi . yang dikenali sebagai KR 20 hanya dibenarkan sekiranya markah pelajar dalam 0 dan 1.• kebolehpercayaan ini juga boleh dianggarkan melalui skor dari satu pentadbiran tunggal dengan formula yang telah dibangunkan oleh Kuder dan Richardson. Pengiraan KR 20 dan pekali alpha adalah tugas-tugas yang paling mudah dalam menganggarkan kebolehpercayaan. ia tidak boleh digunakan untuk penilaian yang cepat. Formula ini juga menentukan ketekalan dalaman. Tetapi . ini adalah lebih sesuai untuk apabenar atau palsu latihan. Formula .

RATER & INTRA RATER KONSISTEN Intra -rater consistency Measure of consistency of ratings Give student reponses for judgmental scoring to 2-3 raters and let them score the responses .7.4-INTER.

• Kaedah ini menunjukkan bahawa dua hakim akan menjaringkan tindak balas pelajar yang sama dan korelasi antara skor hakim yang pertama dan skor hakim kedua dipanggil sebagai konsisten. . • Pertimbangan bukan sahaja diperlukan untuk esei jaringan tetapi juga untuk matematik dan masalah sains.

Kesahan dibahagikan secara umumnya kepada tiga jenis: • A) kesahan kandungan • B) kesahihan berkaitan Kriteria • C) kesahihan Construct juga dikenali sebagai Trinitarian View .5 JENIS KESAHAN • Kesahan adalah ukuran bagaimana yang mencukupi dan sesuai adalah tafsiran dan kegunaan keputusan penilaian .7.

Kesahan Kandungan:     kesahan kandungan. Sebagai contoh. dan bukan bertanya soalan yang tidak berkaitan. . ujian pendidikan dengan kesahan kandungan yang kukuh akan mewakili mata pelajaran sebenarnya diajar kepada pelajar. kadang-kadang dipanggil logik atau kesahihan rasional adalah anggaran ukuran berapa banyak yang mewakili setiap elemen tunggal membina satu. • 1.

Ia adalah berbeza daripada kandungan sah dengan cara yang ia meramalkan prestasi yang membina dibawa masuk ke dalam fungsi oleh kami. Satu ujian biasanya ditentukan terhadap dirinya atau terhadap satu set piawaian yang dikenali. Apabila ujian ditentukur terhadap satu tempoh masa.• 2. . Dalam erti kata lain. ia dipanggil sebagai kesahihan ramalan dan jika piawaian yang dikenali ia dipanggil kesahan serentak. kita melihat sejauh mana fungsi konstruk yang melakukan terhadap beberapa kriteria. Kriteria Kesahan berkaitan: Dalam erti kata yang mudah ini adalah ukuran sama ada ujian mempunyai beberapa set kebolehan.

kemurungan dan lain-lain . psikometrik dan Psikologi . Dalam erti kata lain . ia merujuk kepada sejauh mana ujian yang menyampaikan apa yang didakwa . Membina sah: Merujuk kepada sejauh mana langkahlangkah ujian itu sendiri.• 3. Contoh Constructs adalah personaliti . Ini adalah penting dalam bidang sains sosial.

Semakin besar bilangan tugas . lebih tinggi pekali kebolehpercayaan dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi kesahan arahan tidak jelas . Lebih besar penyebaran skor.7. . struktur ayat sukar dan had masa yang tidak mencukupi diperuntukkan kepada pelajar mengurangkan kesahihannya. Spread skor juga memberi kesan kepada kebolehpercayaan. kepentingan tidak wajar ke atas untuk menilai aspek kandungan mudah daripada sukar untuk menilai aspek dan ujian tidak sesuai untuk hasil pembelajaran membolehkan ujian ini tidak sah. kebolehpercayaan yang rendah. Objektiviti menghalang kebolehpercayaan.6FAKTOR KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN Faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan Bilangan tugas yang diberikan untuk penilaian boleh menjejaskan kebolehpercayaan. Ia adalah sejauh mana penjaring Jika item ujian yang kurang dibina dan ujian adalah terlalu pendek dengan susunan yang tidak betul barang.Lebih tinggi kebolehpercayaan dan kurang bilangan tugas.

. hasil ujian mungkin tidak sah.7. manakala kesahihan memeriksa sama ada tafsiran dilakukan dengan keputusan yang sesuai. kebolehpercayaan walaupun perlu. • Kebolehpercayaan atau konsisten diperlukan untuk menentukan keputusan yang sah . Oleh itu .7HUBUNGAN ANTARA KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN • Kebolehpercayaan menunjukkan ketekalan keputusan. Hubungan antara kedua-dua adalah agak mengelirukan. Walaupun dipercayai. Ini menunjukkan bahawa ia adalah mungkin untuk mempunyai kaedah konsisten menyediakan tafsiran yang tidak sesuai. bukan satu-satunya syarat bagi memastikan kesahihan .

• • Kebolehpercayaan menyediakan konsisten yang membuat penilaian sah manakala kesahihan berlangsung penghakiman atas kecukupan dan kesesuaian kegunaan keputusan penilaian .RINGKASAN • • Dalam bab ini kita belajar erti yang boleh dipercayai dan penilaian yang sah. • • Kebolehpercayaan sistem secara umumnya diukur dengan pekali kebolehpercayaan .

TERIMA KASIH .SEKIAN.