PENGEJAAN KATA PINJAMAN SANSKRIT DAN ARAB

OLEH: FARIHIN BINTI MD RASHID FATIN AMIRAH BINTI MOHD ZAKARIA NURUL IZZATY BINTI ZULKIFLI SITI NURLELA BINTI MOHD TERMIZI

SANSKRIT

 Perubahan

abjad c (Sanskrit) menjadi s Øcabda sabda sastera

Øcastra

Bunyi b ialah v dalam Bahasa Melayu Kuno . Contohnya bulan ialah vulan

Bunyi e pepet tidak wujud .

Contoh : dengan - dngan atau dangan

Awalan ber- ialah mar- dalam Bahasa Melayu Kuno (contoh: berlepas-marlapas)

 

Awalan di- ialah ni- dalam Bahasa Melayu Kuno (Contoh: diperbuat - niparvuat)

 

Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh , th , ph , dh , kh , h


( Contoh : sukhatshitta ) Huruf h hilang dalam bahasa moden ( Contoh : semua - samuha ; saya - sahaya )


IMBUHAN DARIPADA SANSKRIT
 Awalan

: maharani

(membawa pengertian paling atau tahap terbesar)

Ømaha-

+ rani

 

(membawa pengertian suatu susunan atau peraturan)

Øtata- + susila tatasusila Øpra- + kata prakata

(membawa pengertian sebelum atau syarat sesuatu yang mengikutinya)

Øswa- + asta swasta
 

(Memberi makna sendiri)

Øtuna- + karya tunakarya Ø Øeka- + matra ekamatra

(memberi makna tiada atau tidak mempunyai)

(memberi maksud ‘satu’)

Ø Dwi + fungsi

dwifungsi tribulan pancaindera pascamerdeka

(memberi maksud dua)

Ø Ø Tri + bulan

(memberi maksud tiga) (memberi maksud lima) (memberi maksud ‘sesudah’)

Ø Panca + indera

Ø Pasca + merdeka

Ø

ØAkhiran: Ø ØSeni + man = seniman ( pelaku) Ø ØBudi + man = budiman (pemilik) Ø ØAhli + kimia= ahli kimia

(membawa pengertian pelaku)

Ø Ø

Imbuhan awalan –wati dan –nita khusus untuk wanita. Dan imbuhan –man dan –wan khusus untuk lelaki.

seniwati ( P) seniman (L)

Tetapi ada pengecualian

bidu(w)an (L) jelitawan(P)

Bahasa

Melayu juga meminjam unsur bunyi Bahasa Arab seperti

Økh (cth-khilaf), Øth (cth – mithal),
Ø

Øgh (ghaib), Øsy (syarat), Øf (fakir),

- z (zikir), - dh (dhaif), - dz (dzalim).

Akhirnya turut dipinjam ialah awalan dan akhiran iaitu  -bi (cth – biadab)

(menunjukkan maksud ‘tidak’)

akhiran -wi (duniawi),

(menunjukkan bentuk kata adjektif)

 

(menunjukkan kata adjektif membawa makna sifat pada kata dasar)

-iah (lahiriah),

 

(menunjukkan bilangan lelaki yang ramai)

-in (muslimin),

 
 

(menunjukkan bilangan perempuan yang ramai)

-at (muslimat),

(melambangkan perempuan)

-ah (qariah).

 

Penggunaan lambang huruf konsonan dalam ejaan lama, iaitu tanda koma di atas (‘) digugurkan atau digantikan dengan huruf konsonan rumi baharu mengikut peraturan yang berikut:

a)Tanda koma di atas (‘), iaitu yang sepadan dengan huruf jawi ain.

vHuruf ain dihapuskan jika membuka suku kata. Contoh : ‘alam menjadi alam  ma’af menjadi maaf  ra’i menjadi rai

vTanda koma di atas (‘) digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata. Contoh : ma’na menjadi makna  ra’yat menjadi rakyat  tama’ menjadi tamak

vTanda koma di atas (‘) iaitu yang sepadan dengan huruf jawi hamzah dihapuskan jika membuka suku kata. Contoh :  masa’lah menjadi masalah  so’al menjadi soal

b) Terdapat tiga huruf yang diperkenalkan supaya digunakan secara tetap, iaitu huruf q, v dan x.

vHuruf q digunakan sebagai padanan kepada huruf jawi qaf untuk mengeja kata istilah agama atau kata yang berasal daripada bahasa Arab. Contoh : i Qadak . i Qunut i . i. Qur’an i i i . Wuquf v

TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times