You are on page 1of 52

Peneraju Pendidikan Negara

TAKLIMAT MPEI DAN RBT


KSSM 2017
UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia

Taklimat
Penyebaran
Pengurusan
Perlaksanaan MPEI

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia

PELAKSANAAN MPEI
Kurikulum MPEI akan dilaksanakan
mulai tahun 2017 untuk sekolah
menengah atas Tingkatan 4 di
semua sekolah yang menawarkan
MPET sedia ada.
Pelaksanaan rintis kurikulum MPEI
telah dilaksanakan secara terhad
pada Mac 2015

Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI)


KBSM
Mata Pelajaran Elektif Teknikal (MPET)
menyediakan asas pengetahuan professional
Tingkatan 4 dan 5
KSSM
Penjenamaan semula beberapa mata pelajaran
MPET selaras konsep MPEI
Kurikulum Standard Sekolah Menengah
(KSSM) Tingkatan Satu akan bermula pada
tahun 2017 manakala Tingkatan Empat
pada tahun 2020.

LATAR BELAKANG
Mesyuarat Pengurusan Pendidikan KPPM
Bil.1/2016 pada 18 Februari 2016
memutuskan supaya pengurusan dan
Keputusan pengoperasian Kursus Orientasi
Kurikulum Kebangsaan diserahkan
Dasar
kepada JPN

DTP

Memperkasakan peranan JPN dan PPD


selari dengan Inisiatif District
Transformation Programme (DTP)

CIRI-CIRI MPEI
Pengiktirafan Badan
Pensijilan & Badan
Profesional
LAMPIRAN
5

MPEI

Mempraktikkan
Amalan
Perusahaan

Jumlah Jam
Pembelajaran
Memenuhi
Standard

SENARAI MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL (MPET) KBSM


BIL.

Mata Pelajaran Elektif Teknikal

SEKOLAH

SEMAKAN

Reka Cipta

SMK

2000

Sains Sukan

SMK

2005

Ekonomi Asas

SMK

2002

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

SBP/SMKA/SMK

2006

Teknologi Kejuruteraan

SBP/SMKA/SMK

2003

Prinsip Perakaunan

SMT/SBP/SMKA/SMK

2008

Perdagangan

SMT/SBP/SMKA/SMK

2002

Lukisan Kejuruteraan

SMT/SBP/SMKA/SMK

2003

Sains Pertanian

SMT/SMKA/SMK

2000

10

Ekonomi Rumah Tangga

SMT/SMKA/SMK

2003

11

Pengajian Kejuruteraan Awam

SMT

2003

12

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

SMT

2003

13

Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

SMT

2003

14

Pengajian Agroteknologi

SMT

2003

15

Pengajian Keusahawanan

SMT

2003

16

Pengajian Pakaian

SMT

2003

17

Pengurusan Makanan

SMT

2003

PENJENAMAAN SEMULA MATA PELAJARAN


Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI)
KSSM

BIL.

Mata Pelajaran Elektif Teknikal (MPET)


KBSM

1.

Teknologi Kejuruteraan

Asas Kelestarian

2.

Sains Pertanian

Pertanian

3.

Ekonomi Rumah Tangga

Sains Rumah Tangga

4.

Sains Sukan

Sains Sukan

5.

Reka Cipta

Reka Cipta

6.

TMK

Sains Komputer

7.

Prinsip Perakaunan

Prinsip Perakaunan

8.
9.

Ekonomi Asas
Perdagangan

Ekonomi
Perniagaan

10. Lukisan Kejuruteraan

Grafik Komunikasi Teknikal

Cadangan Kaedah Pelaksanaan Kursus


Orientasi

Model Cascade
Fasa I
KURSUS
ORIENTASI
KEPADA JUK
Oleh BPK
KJUK kepada
JUK

Fasa 2
ToTs DSKP
KSPK, KSSR
& KSSM
Oleh JPN
JUK kepada JU
Negeri

Fasa 3
PENYEBARA
N LATIHAN
KEPADA
GURU
Oleh JU Negeri
kepada guru

KURSUS ORIENTASI DSKP FASA 1


3 ZON

KURSUS
ORIENTA
SI
KEPADA
BPKJUK
melatih
JUK

2 HARI
SLOT 14 JAM
Bilangan JUK/mp
bergantung kepada
bilangan PPD
Peruntukan kewangan
OS 21000 & OS 29000
diturunkan kepada

ToTs DSKP -Fasa2


Penjadualan terperinci

ToTs
DSKP
KSPK,
KSSR &
KSSM
JUK
melatih
JU Negeri

Bersiri atau one-of


mencakupi semua
aspek yang dilatih
Bilangan JUK/mp
bergantung kepada
kapasiti JPN
Kecekapan pengurusan
kewangan waran LDP
oleh BPG

JU Negeri Melatih Guru Fasa3


Berpusat di
PPD/Sekolah/Premis
KPM dsbgnya

PENYEBAR
AN
LATIHAN
KEPADA
GURU
JU Negeri
melatih Guru

Mencakupi semua
spesifikasi kurikulum
Melibatkan semua KP
mp KSSM, 2 mp KSSR
dan guru kelas
Prasekolah
Pemastian penyebaran
kepada semua guru
melalui LDP

Perbandingan 2 Mode Kursus Orientasi (v.


Aspek

Pengurusan oleh BPK

Cadangan Pengurusan oleh JPN

Penguru
san
pakej

Oleh setiap Unit / Sektor


mata pelajaran

Oleh JPN yang dilantik

Peserta

Tarikh

Lokasi

2 orang JUK dan seorang


penyelaras/MP/JPN (2848
JUK)

seorang JUK /MP bagi JPN yang


kurang dpd 10 PPD
2 ORANG JUK/MP BAGI JPN lebih
dpd 10 PPD
2 ORANG JUK BAGI mata
pelajaran PJPK KSSM dan PJPK &
Pend Kesenian KSSR dpd setiap
JPN
(1334 orang JUK)

01 Mac hingga 30 April


2016

Pertengahan Mac hingga pertengahan


Mei 2016

Dilaksanakan di 3 Zon:
Zon 1 Perlis, Kedah, Pulau Pinang,

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH


KSSM

REKA BENTUK DAN TEKNOLOG


(RBT KSSM)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Peneraju Pendidikan Negara

LATAR BELAKANG

PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Menengah
(KBSM)

KBSM
(Semakan)

Kurikulum
Standard
Sekolah
Menengah
(KSSM)

2017
2003

1989

KSSM adalah kesinambungan hasil daripada Transformasi Pendidikan


yang bermula dengan KSSR pada tahun 2011
RBT menggantikan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu
sekolah menengah mulai tahun 2017

Peneraju Pendidikan Negar

MATA PELAJARAN KSSM

KURIKULUM KEBANGSAAN
MATA PELAJARAN KSSM
ARUS
PERDANA

PENDIDIK
AN KHAS

MENENGA
H ATAS
MENENGA
H RENDAH

KEFUNGSI
AN
RENDAH

KEFUNGSI
AN
SEDERHA
NA

SEKOLAH
AGAMA
BANTUAN
KERAJAA
N
TAHFI
Z
DINI

SEKOLAH
SENI
MALAYSI
A
MENENGA
H ATAS
MENENGA
H RENDAH

Peneraju Pendidikan Negar

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
(RBT KSSM)
Menggantikan mata pelajaran
Kemahiran Hidup
Bersepadu sekolah menengah yang telah diperkenalkan
pada tahun 1989.

Kesinambungan daripada mata pelajaran RBT Tahap


II (Tahun 4 hingga Tahun 6).

Merupakan mata pelajaran elektif wajib yang memberi


penekanan kepada mereka bentuk dalam penghasilan
produk berasaskan teknologi

Peruntukan waktu bagi RBT KSSM ialah 2 jam


seminggu
(2 x 60minit) dan dilaksanakan
secara waktu berkembar.

Peneraju Pendidikan Negar

STRUKTUR KURIKULUM RBT


KSSM

PERBEZAAN ANTARA KHB DENGAN RBT


KHB

1. Matlamat mata pelajaran


Kemahiran Hidup Bersepadu
adalah untuk melahirkan
insan yang berdikari, kenal
faham teknologi dan ekonomi
serta kreatif, berinisiatif dan
yakin diri dalam keadaan
teknologi yang sentiasa
berubah untuk kehidupan
harian

RBT

1. Kurikulum RBT bertujuan untuk


memberi pendedahan dan
kesedaran tentang
kepentingan reka bentuk, nilai
estetika dan teknologi dalam
dunia pembuatan kepada
murid. Murid dapat
membentuk kemahiran
berkomunikasi dan
mencetuskan idea untuk
menghasilkan produk dan
dapat menjadi seorang pereka
bentuk yang membudayakan
pemikiran kritis, kreatif,
inovatif dan inventif.

21

PERBEZAAN ANTARA KHB DENGAN RBT


KHB

RBT

2. Empat pilihan
3. Dua bahagian iaitu teras
dan pilihan
4. Kedalaman kandungan
tidak mengikut kitaran
5. Fokus kepada
membekalkan
tenaga kerja yang
berpengetahuan dan mahir

2. Tiada pilihan
3. Tiada bahagian teras dan
pilihan
4. Kedalaman kandungan
mengikut kitaran
5. Fokus diberikan kepada
penguasaan ilmu
pengetahuan (kognitif),
kemahiran (psikomotor) dan
nilai serta sikap (afektif)
yang
sesuai dengan tahap
kebolehan murid
i. Apresiasi Reka Bentuk
ii. Proses Reka Bentuk
Produk
iii.Pengetahuan Teknikal
22
iv.Pembuatan Produk

MATLAMAT
Kurikulum RBT bertujuan untuk memberi
pendedahan
dan
kesedaran
tentang
kepentingan reka bentuk, nilai estetika dan
teknologi dalam dunia pembuatan kepada
murid. Murid dapat membentuk kemahiran
berkomunikasi dan mencetuskan idea untuk
menghasilkan produk dan dapat menjadi
seorang pereka bentuk yang membudayakan
pemikiran kritis, kreatif, inovatif dan inventif.

UJI RINTIS KSSM - RBT


ANALISIS
KEPERLUAN

PENILAIAN
DAN
PEMANTAUAN

PERANCANGAN

PEMBANGUNA
N DAN
PENGEMBANGA
N

PENYEBARAN
DAN
PELAKSANAAN

Objektif Uji Rintis


i.
ii.

UJI RINTIS

Mengkaji kebolehlaksanaan DSKP KSSM - RBT


Mendapatkan input untuk tujuan penambahbaikan DSKP KSSM - RBT

Peneraju Pendidikan Negar

UJI RINTIS KSSM - RBT


Uji Rintis Tingkatan 1 telah dijalankan pada 1 April hingga 30 April 2015
SENARAI SEKOLAH BAGI UJI RINTIS KSSM RBT TINGKATAN 1
1

SMK Putrajaya Presint 8 (1), Putrajaya

SMK Taman Yarl, Kuala Lumpur

SMK Dengkil, Selangor

SMK Sulaiman, Bentong Pahang

SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi, Selangor

SMK Tengku Mizan Zainal Abidin, Terengganu

SMK Bandar Baru Salak Tinggi

SMK Parit Bunga, Ledang, Johor

SMK Dato Haji Mohd Redza, Seremban, Negeri Sembilan

Peneraju Pendidikan Negar

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM RBT KSSM


TINGKATAN 1
STANDARD KANDUNGAN
1.0

Pengenalan kepada Reka Bentuk dan Teknologi


1.1 Dunia Reka Bentuk
1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi
1.3 Invensi, Inovasi dalam Reka Bentuk

2.0

Pengurusan Projek
2.1 Pengurusan Reka Bentuk

3.0

4.0

5.0

Proses Reka Bentuk


3.1 Projek Brief
Lakaran
4.1 Lakaran Piktorial
Aplikasi Teknologi
5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
5.2 Reka Bentuk Fesyen

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM RBT KSSM


TINGKATAN 2
STANDARD KANDUNGAN

1.0 Penyelesaian masalah secara inventif


1.1 Pengenal pastian masalah
1.2 Analisis fungsi
1.3 Analisis berantai punca-kesan
1.4 Percanggahan fizikal
1.5 Penyelesaian masalah percanggahan menggunakan
prinsip-prinsip inventif
2.0 Aplikasi teknologi
2.1 Teknologi Pembuatan
2.2 Reka bentuk mekanikal
2.3 Reka bentuk Elektrik
2.4 Elektronik
2.5 Pertanian Integrasi
2.6 Reka Bentuk Makanan

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM RBT KSSM


TINGKATAN 3
STANDARD KANDUNGAN
1.0

Aplikasi teknologi
1.1 Elektromekatronik

2.0

Penjanaan Idea Produk


2.1 Inovasi terbuka
2.2 Jenis Prototaip dalam Reka Bentuk

3.0

Kertas Cadangan Projek

4.0
5.0
6.0

Pembangunan Produk
Penilaian dan Penambahbaikan Produk
Pemasaran dan Pendaftaran Hak Cipta

Peneraju Pendidikan Negar

DOMAIN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


Fokus mata pelajaran Reka Bentuk
dan Teknologi (RBT) adalah
berdasarkan kepada lima domain
iaitu;
1.Apresiasi Reka Bentuk,
2.Proses Reka Bentuk Produk,
3.Pengetahuan Teknikal,
4.Pembuatan Produk dan
5.Penilaian Reka Bentuk
Produk.

Murid akan mengaplikasikan


pengetahuan dan kemahiran
melalui aktiviti reka bentuk dan
Peneraju Pendidikan Negar
penghasilan produk.

DOMAIN DAN FOKUS KANDUNGAN


Domain
Apresiasi Reka
Bentuk
Proses Reka Bentuk
Produk

Pengetahuan
Teknikal

Pembuatan Produk
Penilaian Reka
Bentuk Produk

Penerangan
Pengenalan kepada Reka Bentuk dan Teknologi dapat membantu murid
mengetahui, memahami, mengkategori dan menghargai reka bentuk di
sekeliling murid.
Pengurusan Projek Reka Bentuk dan Proses Mereka Bentuk dapat
membantu murid mengetahui, memahami, mengaplikasi, menghasil reka
bentuk produk.
Aplikasi Teknologi mula diperkenalkan kepada murid dalam Tingkatan 1
dan 2. Melalui pendedahan tajuk aplikasi teknologi, murid meneroka,
mengetahui, memahami dan memilih aplikasi teknologi yang terbaik
untuk menghasilkan binaan akhir.
Pembuatan Produk memberi murid peluang untuk menghasilkan model
struktur reka bentuk baharu dalam bidang yang murid pilih.
Penilaian Reka Bentuk Produk adalah proses akhir murid untuk mengesan
kesan sampingan sesuatu produk terhadap individu dan masyarakat.

Peneraju Pendidikan Negar

PENYEBARAN RBT

KURSUS ORENTASI KSSM JUK RBT KSSM


Kursus Orentasi KSSM JUK RBT KSSM di jangka
diadakan
pada bulan April Mei 2016

Penerangan berkenaan dokumen


kurikulum
i.

ii.
iii.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran


(DSKP)
Buku penerangan kaedah pembelajaran
Modul pembelajaran

Tunjuk cara dan latihan amali

Peneraju Pendidikan Negar

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


KURIKULUM RBT KSSM

Sekolah

i. Sekolah dibenarkan untuk menawarkan


kedua-dua mata pelajaran elektif wajib, iaitu
di antara Reka Bentuk dan Teknologi
(RBT) dengan Asas Sains Komputer
(ASK) atau memilih salah satu daripadanya.
ii. Pemilihan dilakukan adalah berdasarkan
kesediaan sekolah

Peneraju Pendidikan Negar

KESEDIAAN SEKOLAH

KESEDIAAN
SEKOLAH
KURIKULUM
KEBANGSAAN
Terdapat 4 perkara utama yang perlu dipastikan oleh pihak sekolah
bila menawarkan mata pelajaran elektif wajib - RBT, iaitu;
i. Kelengkapan prasarana dan peralatan
a. Bengkel
b. Peralatan
ii. Guru mata pelajaran
a. Kelayakan ikhtisas dalam bidang yang berkaitan atau memiliki
opsyen pilihan vokasional
iii. Dokumen Kurikulum
a. DSKP dan
b. Buku teks
iv. Geran Per Kapita (Per Capita Grant)- PCG RBT

Peneraju Pendidikan Negar

KELENGKAPAN PRASARANA DAN


PERALATAN

KELENGKAPAN PRASARANA DAN PERALATAN

a.

Bengkel
Menggunakan bengkel KHB sedia ada

b.

Peralatan
Menggunakan peralatan KHB sedia
ada dan ditambah mengikut keperluan
kurikulum
dengan
menggunakan
peruntukan PCG sedia ada (KHB)

Peneraju Pendidikan Negar

GURU MATA PELAJARAN RBT


KSSM

GURU MATA PELAJARAN RBT KSSM


Guru mata pelajaran RBT KSSM
Merupakan guru yang mempunyai kelayakan ikhtisas dalam bidang
yang berkaitan atau memiliki opsyen pilihan vokasional
Antaranya;
i.
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Reka Bentuk
Berkomputer
ii.
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup
iii.
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan
Vokasional
iv.
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran
Manipulatif
v.
Diploma Pendidikan Kemahiran Hidup Lepasan Ijazah
Mesyuarat Melabelkan Guru Opsyen Untuk Mata Pelajaran RBT KSSM

Telah diadakan pada 15 Mac 2016, bertujuan bagi memudahkan pihak


Bahagian Pengurusan Sumber Manusia untuk
mengklusterkan/mengkategorikan guru RBT KSSM tahun 2017

Peneraju Pendidikan Negar

DOKUMEN KURIKULUM

DOKUMEN KURIKULUM

a.

DSKP

i. Dokumen Kurikulum yang menggantikan Sukatan Pelajaran dan


Huraian
Sukatan Pelajaran, dikenali sebagai Dokumen Standard
Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP)
ii. Dokumen Kurikulum ini dibangunkan dan disebarluaskan
kepada semua
pihak yang terlibat dengan pelaksanaan RBT oleh
BPK,KPM

b.

Buku Teks
i.

Merupakan bahan sokongan kurikulum yang dibangunkan dan


disebarluaskan oleh Bahagian Buku Teks, KPM
ii. Pihak sekolah dikehendaki memohon dan memaklumkan
kepada Sektor Pengurusan Sekolah di JPN tentang penawaran mata
pelajaran RBT di sekolah berkenaan

Peneraju Pendidikan Negar

Geran Per Kapita (Per Capita


Grant)- PCG

Geran Per Kapita (Per Capita Grant)- PCG

Geran Per Kapita (Per Capita


Grant)- PCG RBT
Sekolah hendaklah membuat pindah
peruntukan PCG mata pelajaran baharu (RBT
KSSM) dengan mata pelajaran yang
digugurkan (KHB)
Surat siaran akan dikeluarkan oleh Bahagian
Kewangan, KPM seperti pelaksanaan RBT KSSR

Peneraju Pendidikan Negar

MURID

PEMILIHAN MURID

1. Pilihan Murid
i. Murid dibenarkan memilih hanya satu sahaja
elektif wajib, iaitu samada;
Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains
Komputer **
ii. Pilihan murid akan kekal sehingga ke tingkatan 3,
sebarang pertukaran TIDAK dibenarkan

Peneraju Pendidikan Negar

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

1. Jadual Waktu
i.

Peruntukan waktu bagi RBT ialah 2 jam seminggu


(2 x 60minit) dan dilaksanakan secara waktu berkembar.
ii. Semua guru mata pelajaran RBT juga diharap akan
diperuntukkan sebanyak 4 waktu seminggu untuk tujuan
waktu
penyelenggaraan makmal (WPM) seperti yang
termaktub di
dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1998
bagi sekolah yang tidak
mempunyai pembantu bengkel.

Peneraju Pendidikan Negar

LAIN-LAIN

Cadangan Norma Guru RBT KSSM


Mencadangkan 2 orang guru bagi satu kelas yang mempunyai
bilangan murid yang melebihi 25 orang seperti yang sedang diguna
pakai dalam pelaksanaan KHB pada masa ini.
Ini disebabkan RBT KSSM merupakan mata pelajaran
berasaskan hands on yang memerlukan pemerhatian
guru untuk
memastikan faktor keselamatan terjamin dan p&p serta pentaksiran
dapat dilaksanakan dengan baik.

Peneraju Pendidikan Negar

Dokumen
Kurikulum
KBSM
Sukatan
Pelajaran
dan
Huraian
Sukatan
Pelajaran

Dokumen
Kurikulum
KSSM
Dokumen
Standard
Kurikulum
dan
Pentaksiran
(DSKP)

Peneraju Pendidikan Negar

APA
Satu dokumen
DOKUMEN
yang
STANDARD
mengintegrasi
KURIKULUM
kan kurikulum
dan
DAN
pentaksiran.
PENTAKSIRAN

(DSKP)

Standard
Kandungan
(SK), Standard
Pembelajaran
(SP) dan
Standard
Prestasi (SPi).

MENGAPA
Membantu
untuk
memudahkan
guru
melaksanakan
pentaksiran
dalam proses
p&p.

BAGAIMAN
A
Guru
melaksanaka
n p&p dan
menjalankan
pentaksiran
dengan
merujuk satu
dokumen
sahaja.

Guru
mentaksir
perkembanga
n dan
pencapaian
murid
melalui
Peneraju
Pendidikan Negar
Standard
Prestasi.

Standard dalam DSKP


Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Penyataan spesifik
tentang perkara
yang murid patut
ketahui dan boleh
lakukan dalam suatu
tempoh
persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

Satu penetapan
kriteria atau
indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang
boleh diukur bagi
setiap standard
kandungan.

Standard
Prestasi
Satu set kriteria
yang menunjukkan
tahap-tahap
penguasaan murid
sebagai petunjuk
bahawa sesuatu
perkara itu telah
dikuasai.

Peneraju Pendidikan Negar

Sekian

TERIMA KASIH
Bahagian Pembangunan
Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negar