You are on page 1of 14

,,W

teatrze
Szekspira Julia
bya
chopakiem
Wykona : Kamil Born i Mikoaj uczak
Klasa IIIa

Teatr Elbietaski
Teatr elbietaski - za jego umown dat
narodzin przyjmuje si rok 1576. Wtedy
to bowiem przedsibiorca James Burbage
wybudowa pod Londynem pierwszy gmach
przeznaczony
wycznie
do
prezentacji
widowisk teatralnych. Nazwa go The Theatre
i rozpocz wystawianie
pierwszych sztuk. Wkrtce pojawiy si dwa
kolejne teatry The Curtain i The Rose - a po
nich przyszy nastpne (Globe Theatre).

Scena

Scen byo podwyszenie, platforma wychodzc na przd pomidzy widzw, ktrzy


otaczali j z trzech stron i nie byli odgrodzeni od aktorw adn barier.

Teatr elbietaski nie posiada dekoracji scenicznych, gustowano w kosztownych


strojach aktorw. Jedynie tylko ciana bya zdobiona gobelinami (ozdobne ptna
suce do dekoracji cian). Informacje na temat miejsca akcji podawano na tablicach.

Rodzaje Scen

Scena tylna: przestrze umieszczona w gbi platformy, pod dachem


podtrzymywanym przez kolumny, a take zasonite ma kurtyn
pomieszczenie (przybudwka) zamykajce platform. Akcja, dziaa si
w pomieszczeniu lub miejscu o ograniczonej przestrzeni.

Scena przednia: miejsce z przodu platformy. Rozgrywana akcja ma


miejsce w plenerze, na jakim rozlegym terenie.

Scena grna: to przeduenie pierwszego pitra galerii, biegnce pod


osaniajcym scen tyln dachem i tworzca rodzaj balkonu.

Aktorzy
Aktorzy cieszyli si powszechnym szacunkiem. Tworzyli samowystarczalne zespoy,
majc
w swoim gronie te dramaturgw (grupy tzw. umysw uniwersyteckich). Mieli
wyszukane, bogate stroje. Nie wystpoway kobiety, ich role grali chopcy
przed mutacj gosu.

Urozmaicenie postaci pod wzgldem jzyka, charakteru oywiao przedstawienia,


ktre miay bawi, wzrusza, budzi groz i strach. Postacie miay by tajemnicze,
miay suy przykadem, ostrzega.

Aktorzy byli zawodowcami, dbali o wymow, kadym gestem i ruchem starali si


uzyska wraenie prawdopodobiestwa.

Aktorzy c.d.

Postacie odstpoway od zasad poetyki klasycznej. Popaday w skrajne emocje,


zmieniay stosunek i zdanie do innych osb dramatu, podlegay nastrojowej hutawce.
Obok bohaterw dostojnych, umieszczano postacie "niskie".

Aktorzy czsto zwracali si do publicznoci bezporednio, nawizywali z ni bliski


kontakt. Odwane wystpienia grup teatralnych doprowadziy do pojawienia
si cenzury, ktra w duym stopniu utrudnia prac aktorw.

Atakowano autorw za lekcewaenie zasad powszechnie obowizujcych, ale ten styl


zyska take grono zwolennikw, ktrzy doceniali jego nowatorstwo.

Przedstawienia

Widowiska w teatrze elbietaskim musiay wzrusza, bawi, budzi groz,


obfitowa w niezwyke, sensacyjne wydarzenia. Najchtniej ogldano spektakle
opowiadajce historie tajemnicze, zawikane, krwawe.

Bohaterw cechowaa zmienno, atwo popadania w skrajne emocjonalne stany.


Ponadto pojawiaj si istoty fantastyczne, zwiksza si ilo osb na scenie,
pojawiaj si sceny batalistyczne.

Przedstawienia odbyway si przewanie midzy godzin 15 a 18, na ktrych


pocztek ogasza trbacz z wiey.

W "The Theatre" wystawiay swoje sztuki dwie rywalizujce ze sob trupy teatralne :
"Sudzy Lorda Admiraa" i "Sudzy Lorda Szambelana" z Williamem Szekspirem na
czele.

Publiczno

Widzami w teatrze elbietaskim mogli by wszyscy, ktrych sta


na zakupienie biletu lub wynajcie aktorskiej trupy. Publiczno,
a zwaszcza przedstawiciele niszych klas spoecznych, bywaa haaliwa
i ywo reagowaa na akcj przedstawienia. W zwyczaju byo wiwatowanie, klaskanie,
tupanie, a nawet - w przypadku skrajnego znudzenia spektaklem - rzucanie
w grajcych drobnymi kamieniami.

Na parterze byy miejsca stojce, za ktre trzeba byo zapaci jednego pensa. Widzw
ktrzy si tam gromadzili nazywano "kiebiami". Miejsca w galerii byy siedzce
za dodatkowa opat.

Cechy teatru elbietaskiego


Sprzeciwia si klasycznym reguom:
ama zasad trzech jednoci: czasu, miejsca i akcji;
Dopuszcza umowno inscenizacyjn i nie stosowa si do wymaga tzw. "decorum",
czyli stosowno, wprowadzajc do tragedii (gatunek wysoki) take osoby niskie i styl
czsto graniczcy z komicznym lub farsowym;
Pomieszane byy kategorie estetyczne, np. tragizm z liryzmem;
Bohaterw cechowaa zmienno, atwo popadania w skrajne emocjonalne stany;
Przedstawienia odbyway si w paacach wielkich panw , dostpne dla niewielkiego
grona publicznoci. W paacach przedstawienia odbyway si w duej odpowiednio
przygotowanej komnacie, natomiast przedstawienia z biletami odbyway si pod
goym niebem na dziedzicach ober, zazwyczaj w porze popoudniowej;
Wznoszono specjalne drewniane budynki teatralne, ktre nie miay dachu
i przypominay dziedziniec domu zajezdnego;
Scena bya platform wychodzc na przd pomidzy widzw;
Nie byo dekoracji lub byy bardzo skromne np. drzewo wyobraao las. Brakowao
w teatrze elbietaskim efektw wietlnych, tote aktorzy musieli informowa widzw
o jakiej porze rozgrywa si dana scena.;
Role kobiece grali mczyni;

Budowa Teatru
Elbietaskiego
Teatr elbietaski skada si z:

sceny tylnej
sceny grnej
sceny przedniej
przybudwki z wnk zasonit kotar
drzwi, ktrymi wchodzili aktorzy
ganeczkw na grze.

The Theatre
Teatr z okresu elbietaskiego, znajdujcy si w Londynie,
w dzielnicy Borough of Hackney.
Budow zainicjowa angielski aktor, James Burbage. Uwaa si go
za pierwszy budynek przeznaczony stricte do prowadzenia
dziaalnoci teatralnej. Wystpoway tam liczne znane wczenie
grupy aktorskie, takie jak Trupa Lorda Szambelana, bdca po czci
wasnoci Williama Shakespeare'a. Po sporze z wacicielem terenu,
na ktrym tene obiekt si znajdowa, zosta rozebrany, za cz
materiaw z jego rozbirki posuya do budowy Globe Theatre.

Globe Theatre
Teatr w Londynie dziaajcy w latach
1599-1642, zaoony przez R. i C. Burbage.
Jednym z udziaowcw by William
Shakespeare. Wystawiane byy tam
premiery jego utworw oraz sztuki Bena
Jonsona i J. Webstera. Aktorami byli
wycznie mczyni.
Teatr zosta zbudowany w 1599 roku.
Spon w poarze w 1613, odbudowano
go w 1614 roku. Wskutek interwencji
purytanw zosta zamknity w 1642 roku,
zburzono go dwa lata pniej. Budowla
zostaa zrekonstruowana i otwarta w 1997
roku.

William Szekspir
Jednym z najbardziej znanych osb tamtego okresu jest angielski poeta
i dramaturg William Szekspir ur. 23 kwietnia 1564r w miasteczku Stratfordupon-Avon. Przez pierwsze 20 lat ycia tworzy obraz spokojnego Anglika
tamtych czasw. Pracowa w kilku magnackich rezydencjach jako guwerner,
sekretarz, a take aktor w dworskich przedstawieniach.

Wraz z Anne Hathaway mieli trjk dzieci: Susann i blinita o imionach


Hamnet i Judith. Jego najwiksze dziea to : Romeo i Julia, Hamlet,
Otello, Krl Lear oraz Makbet. Zmar 23 kwietnia 1616 w miasteczku,
gdzie si urodzi.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_el%C5%BCbieta%C
5%84ski
http://
www.sciaga.pl/tekst/44765-45-teatr_elzbietanski
Teatr elbietaski: wiat to teatr.
[dokument elektroniczny]
www.google.pl
Romeo i Julia William Shakespeares wyd. GREG