You are on page 1of 21

PAMANTAYANG PAMPROGRAMA

NG FILIPINO (K TO 12)

Naipapamalas ng mag-aaral ang kakayahang
komunikatibo at pag-unawa at
pagpapahalagang
pampanitikan sa tulong ng teknolohiya at
iba’t
Ibang babasahin tungo sa pagkakaroon ng
pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi
at patuloy na pagkatuto upang makaagapay
sa mabilis na pagbabagong nangyayari
sa daigdig

PANGUNAHING PAMANTAYAN SA BAWAT YUGTO (BAITANG 11-12)

Naipamamalas ng mag-aaral
ang kakayahang komunikatibo
sa tulong ng teknolohiya at iba’t
ibang
disiplina upang magkaroon ng
akademikong pag-unawa

saling-akdang Asyano at pandaigdig upang matamo ang kultural na . at pagunawa at pagpapahalagang pampanitikan sa tulong ng teknolohiya at mga akdang pampanitikang rehiyonal. pambansa.PANGUNAHING PAMANTAYAN NG BAWAT YUGTO (BAITANG 7-10) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo.

PANGUNAHING PAMANTAYAN NG BAWAT YUGTO (BAITANG 4-6) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo. pag-unawa at pagpapahalagahang pampanitikan sa tulong ng teknolohiya at iba’t ibang anyo ng panitikan upang makaangkop at makibahagi sa pag-unlad ng tahanan at pamayanan .

replektibo/ mapanuring pag-iisip sa wikang katutubo (MT) at Filipino sa tulong ng mga lokal na babasahin at teknolohiya upang mapaunlad ang sarili at mapahalagahan ang sariling kultura .PANGUNAHING PAMANTAYAN NG BAWAT YUGTO (K-BAITANG 3) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo.

PANGKALAHATANG PAMANTAYAN Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at mga tekstong nagbibigay ng impormasyon (mga akdang pampanitikang rehiyonal. pambansa. at iba’t ibang uri ng teksto) tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi . salingakdang Asyano at pandaigdig.

PAMANTAYAN PARA SA IKAAPAT NA TAON Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ng teknolohiya at mga saling akdang pampanitikang pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global .

PAMANTAYAN PARA SA IKATLONG TAON Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo. at pagunawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at ang mga saling akdang pampanitikang Asyano upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano .

PAMANTAYAN PARA SA IKALAWANG TAON Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at pagunawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at ang mga akdang pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino .

PAMANTAYAN PARA SA UNANG TAON Naipamamalas ng mag-aaral sa una ang kakayahang komunikatibo at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at ang mga akdang pampanitikang rehiyonal upang maipagmalaki ang sariling kultura. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon .

Mga Pamantayan (Standards) Mga Kasanayang Pampagkatuto (Learning Competencies) Pagtataya (Assessment) Instruksiyon (Instruction) .

 Mga Iba’t ibang kakayahan (Domain) at mga Makrong Kasanayan .

KAKAYAHAN SA PAG-UNAWA (LEARNING DOMAINS) K – BAITANG 10       Pagbabaybay (Spelling) Pagsulat ng Komposisyon (Writing Composition) Sulat-kamay (Handwriting) Gramatika (Grammar Awareness & Structure) Talasalitaan (Vocabulary) Pag-unawa sa Binasa at Estratehiya sa Pag-aaral (Reading Comprehension & Study Strategies) .

KAKAYAHAN SA PAG-UNAWA (LEARNING DOMAINS) K-BAITANG 10       Pagsasalita (Oral Language) Kakayahang Kumilala ng mga Ponolohiya (Phonological Skills) Kaalaman sa Aklat at Nakalimbag na Babasahin (Book & Print Knowledge) Kaalaman sa mga Alpabeto (Alphabet Knowledge) Pagkilala sa mga Tunog at Salita (Phonics & Word Recognition) Katatasan (Fluency) .

BAITANG 10      Paggamit ng Konteksto at Dating Kaalaman (Use of Context & Prior Knowledge) Mga Estratehiya sa Pag-unawa (Comprehension Strategies) Pag-unawa sa mga Akdang Pampanitikan (Comprehending Literary Text) Pag-unawa sa mgaTekstong Nagbibigay ng Impormasyon (Comprehending Informational Text) Pag-uugali (Attitude) .KAKAYAHAN SA PAG-UNAWA: K .

KAKAYAHAN SA PAG-UNAWA:BAITANG 7 .10        Pag-unawa sa Napakinggan Pagsasalita Pag-unawa sa Binasa Pagsulat Tatas Pakikitungo sa Wika at Panitikan Estratehiya sa Pag-aaral .

kalayahang komunikatibo 2. kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literasi ng mga magaaral sa lebel sekondari Mga Makrong Kasanayan na dapat linangin: Pagbasa Pagsulat Pakikinig Pagsasalita Panonood . Layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang:   1.

Balangkas Konseptuwal ng Filipino sa Sekundarya Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat Learning Pag-unawa at Kakayahang PagpapahalaKomunikatibo gang Pampanitikan KPW PBN Domains Pagpapahalaga PGRT Mga Teorya sa Pagkatuto ng Wika Mga Tekstong Nagbibigay ng Impormasyon Mga Teorya sa Paggamit ng Wika Mga Teorya sa Pagsusuring Literari .

 Mga katulong na dulog at pamamaraan sa paglinang ng makrong kasanayan:  KPW.Komunikatibong Pagtuturo ng Wika PBN. saling tekstong Asyano at pandaigdig) PGRT-Pagsasanib ng Gramatika at Retorika sa Tulong ng Iba’t ibang Teksto    .Pagtuturong Batay sa Nilalaman ng Iba’t ibang Tekstong Literari (rehiyunal. pambansa.

Nueva Vizcaya  April 15-19.MALIGAYANG PAGDALO SA  Panrehiyong Pagsasanay ng mga Guro sa Baitang 8   Saint Mary’s University Bayombong. 2013 .

 MARAMING SALAMAT .