You are on page 1of 16

REGULATIVA U

GRAĐEVINARSTVU
TEHNOLOGIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
3.razred

propis lat. utvrđeni poslovni red . r. uredba. pravilnik. merilo.POJAM   lat.: REGULATIV: propis. r.: REGULA: pravilo.

REGULATIVA U GRAĐEVINARSTVU Skup pravila u oblasti planiranja i građenja kojima se uređuje:  planiranje i izgradnja građevinskih objekata.  određuju okviri unutar kojih se moraju ponašati učesnici u izgradnji investicionog objekta  .

 Zakonski propisi i sva podzakonska akta objavljuju se u odgovarajućem službenom listu:SLUŽBENI LIST REPUBLIKE SRBIJE  .ZAKONSKA REGULATIVA Zakonsku regulativu čine:  zakoni.  odluke I  naredbe.  pravilnici.  uredbe.  rešenja.  uputstva.

6 i 7.SADRŽAJ GRAĐEVINSKE REGULATIVE Zakoni o:  planiranju i izgradnji objekata  standardizaciji  zaštiti životne sredine  upravljanju otpadom  vodama  kulturnim dobrima  nacionalnim parkovima čl.  zaštiti prirode  vanrednim situacijama  zaštiti od buke u životnoj sredini  zaštiti od požara  bezbednosti i zdravlju na radu  javnim nabavkama .

sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole idejnih i glavnih projekata.  merama zaštite od elementarnih nepogoda. izgradnju i održavanje objekata.  izradi i održavanju katastra vodova i podzemnih objekata.  .  programu i načinu polaganja stručnog ispita i sticanju ovlašenja za projektovanje i rukovođenje građenjem. građevinske knjige i knjige inspekcije. sadržini i načinu vođenja građevinskog dnevnika.SADRŽAJ GRAĐEVINSKE REGULATIVE        Pravilnici o: raznim tehničkim uslovima za projektovanje. sadržini i načinu vršenja nadzora u toku projektovanja i građenja objekata.  načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije. sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanja upotrebne dozvole. postupku i načinu izdavanja licenci. sadržini i načinu osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe.

običaj koji je u trgovini usvojen kao zakon Posebnim uzansama o građenju uređuju se odnosi između investitora i izvođača u poslovima izvođenja radova na građevinskim objektima.trgovinski običaj. .(franc.Posebne uzanse o građenju    uzansa. usance).

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI        OSNOVNE ODREDBE PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE REPUBLIČKA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANjE GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE IZGRADNjA OBJEKATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA GRAĐENjE UPOTREBNA DOZVOLA .

URBANISTU.ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI         STRUČNI ISPIT I LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA. PROJEKTANTA I IZVOĐAČA RADOVA INŽENjERSKA KOMORA SRBIJE UKLANjANjE OBJEKATA NADZOR LEGALIZACIJA OBJEKATA OVLAŠĆENjE ZA DONOŠENjE PODZAKONSKIH AKATA KAZNENE ODREDBE PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .

iznad i ispod površine zemlje i vode do koje je dozvoljeno građenje osnovnog gabarita objekta.OSNOVNI POJMOVI     namena zemljišta jeste način korišćenja zemljišta određen planskim dokumentom regulaciona linija jeste linija koja razdvaja površinu određene javne namene od površina predviđenih za druge javne i ostale namene. građevinska parcela jeste deo građevinskog zemljišta. koja je izgrađena ili planom predviđena za izgradnju. . građevinska linija jeste linija na. sa pristupom javnoj saobraćajnoj površini.

OSNOVNI POJMOVI  investitor jeste lice za čije potrebe se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola.  objekat jeste građevina spojena sa tlom. izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja. unutrašnja i spoljna mreža i instalacije.tehnološku ili biotehničku celinu (zgrade svih vrsta. groblja. opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti i dr . robe.). tehničko . koja predstavlja fizičku. vodoprivredni i energetski objekti. poljoprivredni i drugi privredni objekti. industrijski. objekti sporta i rekreacije. saobraćajni.  zgrada jeste objekat sa krovom i spoljnim zidovima. funkcionalnu. a namenjena je za stanovanje. obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja. skloništa i sl. objekti komunalne infrastrukture. javne zelene površine.

građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta . izradu i kontrolu tehničke dokumentacije. obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i opreme. instalacija i opreme privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova. obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora Izgradnja objekta jeste skup radnji koji obuhvata: Prethodne radove. izmeštanje postojeće infrastrukture na parceli. pripremne radove za građenje. zemljani radovi kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata i stabilnost terena. građenje i postavljanje objekata. raščišćavanje terena na parceli.OSNOVNI POJMOVI Pripremni radovi jesu radovi koji prethode građenju objekta i odnose se naročito na:      rušenje postojećih objekata na parceli.

na kome se gradi. ugradnja instalacija. načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta.OSNOVNI POJMOVI    građenje jeste izvođenje građevinskih i građevinskozanatskih radova. rekonstruiše ili uklanja objekat. gradilište jeste zemljište ili objekat. postrojenja i opreme. razrade uslova. . odnosno izvode radovi na održavanju objekta. posebno obeleženo. tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta.

odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta  . menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces dogradnja jeste izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor uz.OSNOVNI POJMOVI rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu: utiče na stabilnost i sigurnost objekta.  sanacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja. postrojenja. ispod ili nad postojećim objektom  adaptacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu: vrši promena organizacije prostora u objektu. postrojenja i opreme. vrši zamena uređaja. opreme i instalacija istog kapaciteta.

u skladu sa posebnim i ovim zakonom .OSNOVNI POJMOVI restauratorski. konzervatorski i radovi na revitalizaciji kulturnih dobara su radovi koji se izvode na nepokretnim kulturnim dobrima i njihovoj zaštićenoj okolini.

NASTAVAK SLEDI .