You are on page 1of 30

Bài tập nhóm

Các vấn đề cấp bách vủa môi trường việt nam
Giảng viên: ths Hồ Hồng Quyên

Năm học: 2015-2016

Các thành viên trong nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nguyễn Thành Đạt 14sk
Nguyễn Hải Đăng 14sk
Nguyễn Thành Cang 14sk
Hà Ngọc Anh 14sk
Lữ Tấn An 14sk
Nguyễn Trung Bộ 14sk

Lời nói đầu
 Tại

hội thảo: “Triển khai Nghị quyết
số 35/NQ-CP ngày 18-3-2013 của
Chính phủ về một số vấn đề cấp
bách trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường” do Bộ TN&MT tổ chức, các
đại biểu đã xác định 6 vấn đề cấp
bách trong bảo vệ môi trường cần
tập trung giải quyết giai đoạn hiện
nay.

nước thải công nghiệp không được thu gom và sử lý triệt để.6 vấn đề đó là:  Sự phát triển các khu cụm công nghiệp không đồng bộ với điều kiện hạ tầng kỹ thuật về môi trường dẫn đến nhiều khu. chất thải y tế. khí thải bụi phát sinh không được kiểm soát chặt chẽ . nước thải sinh hoạt. cụm công nghiệp chưa được đầu tư hệ thống sử lý nước thải tập trung  Hoạt động khai thác khoáng sản thiếu sự quản lý chặt chẽ   Chất thải rắn.

 Chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn không được thu gom. xử lý đúng quy cách  Tình trạng công nghệ lạc hậu. chất thải dưới hình thức phế liệu nhập vào Việt Nam diễn biến phức tạp   Đa dạng sinh học bị suy thoái .

1 ) Sự phát triển các khu cụm công nghiệp không đồng bộ với điều kiện hạ tầng kỹ thuật về môi trường dẫn đến nhiều khu. cụm công nghiệp chưa được đầu tư hệ thống sử lý nước thải tập trung .

Quá trình đô thị hóa đã và đang tác động mạnh đến môi trường .

Hình ảnh ngập lụt ở môt khu công nghiêp giờ tan ca .

Sự phát triển của các khu công nghiệp đóng góp đáng kể vào sự phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tuy nhiên. sự phát triển các khu công nghiệp cum khu công nghiêp một cách không đúng cách thiếu sự quy hoạch đúng đắn đã dẫn theo nhiều hệ lụy ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: .

trong đó chất thải nguy hại ngày càng gia tăng. nước...là ô nhiểm môi trường đất. không khí. Việc phát triễn quá nhanh của các khu công nghiệp dẫn đến sự biến mất nhanh chóng của cây xanh và diện tích mặt nước nơi triển khai các dự án khu công nghiệp gây mất cân bằng sinh thái . ..  sản xuất công nghiệp phát triển mạnh làm phát sinh một lượng lớn chất thải..

 Các khu công nghiệp khai thác một cach triệt để tài nguyên môi trường cũng làm mất cân bằng sinh thái .

Khí thải công nghiệp thải vào môi trường .

. tự phát...2) Hoạt động khai thác khoáng sản thiếu sự quản lý chặt chẽ Việc khai thác khóang sản ở việt nam đang mất kiểm soát do nhiều hoat đông khai thác là khai thác trái phép. Việc khai thác với công nghệ lạc hậu công với tư tương khai thác vắt kiệt thiên nhiên đang ngày càng làm môi trường nước ta ô nhiễm trầm trọng .

Hình ảnh khai thác vàng trái phép .

khí thải bụi phát sinh không được kiểm soát chặt chẽ Những năm vừa qua báo chí đều đưa tin về các vụ sai phạm môi trường nghiêm trọng VD: vụ xã thải nước ô nhiễm ra sông Thị Vãi .3)Chất thải rắn. nước thải sinh hoạt. nước thải công nghiệp không được thu gom và sử lý triệt để. chất thải y tế.

hạn chế và lỏng lẽo. Đó chỉ là 2 trong rất nhiều vụ việc sai phạm bị phát hiện.. hay việc rác thải y tế chưa .. Điều đó cho thấy việc quản lý chất thải của nước ta còn gặp nhiều bất cập.. Việc chất thải công nghiệp hay chất thải ở các làng nghề được thải trực tiếp ra môi trường là điều không hiếm gặp..Hay vụ nhà máy thuốc bảo vê thực vật ở Thanh Hóa lén chôn thuôc sâu vào long đất.

Qua xử lý được đem đi tái chế cũng được báo chí vết đến rất nhiều .

xử lý đúng quy cách  Việt Nam vốn là một nước nông nghiệp nên các hoạt động nông nghiệp rất phát triễn ở Viêt Nam .4) Chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn không được thu gom.

Hình ảnh thu hoạch lúa .

Ở nhiều địa phương sau mỗi vụ mùa là người dân lại đem rơm rạ đốt đi gây ô nhiễm xóm làng. chất thải sinh hoạt ở các gia đình ở nông thôn do theo nếp sống ngày xưa và cơ sở vật chất không đầy đủ nên củng được thải ra ao hồ sông suối gây ô nhiễm môi trường chứ không được thu gom xử lý . những hoạt sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân vẫn chưa được xữ lý đúng cách hay thậm chí còn chưa được xữ lý.Tuy nhiên.

Hình ảnh đốt rơm rạ ở một miền quê .

. Làm chết nhiều loại sinh vật dẫn đến mất cân băng sinh thái Hình ảnh bao bì thuốc trừ sâu vứt ngỗn ngang . Sau mỗi làn phun thuốc trừ sâu hay bón phân cho đồng ruộng viêc sủ dụng chất hóa học không khoa học và thải bao bì hóa chất tùy tiện dẫn đến việc ô nhiễm môi trường đất và nước .

5) Tình trạng công nghệ lạc hậu. chất thải dưới hình thức phế liệu nhập vào Việt Nam diễn biến phức tạp Việt Nam là một nước còn lạc hậu so với các nước phát triễn nên việc nhập khẩu những công nghệ mới đễ nâng cao hiệu quả sản xuất và thân thiện với môi trường. Lợi dụng điều đó nhiều cá nhân tổ chức đã lấy danh nghĩa nhập khẫu những thiết bị công .

mà rác thỉa điện tử rất rất độc hại với môi trường và con người và rất khó xử lý .Nghệ lạc hậu về để kinh doanh kiếm lời. Thực tế nhưng thiết bị công nghệ đó đã bị nước khác xã thải trở thành rác thải điện tử việc nhập khẩu nhưng thiết bị đó về nước chỉ làm cho nước ta trở thành bải rác điện tử của nước khác.

Rác thải điện tử .

6) Đa dạng sinh học bị suy thoái Khi Việt Nam đã bước vào thời đại công nghiệp là lúc phong phú về đa dạng sinh học(tổng số gen. . song do chưa nhận thức được sự giới hạn của tài nguyên sinh học nên chúng ta đang khai thác vượt quá những giới hạn cho phép. loài và các hệ sinh thái trên trái đất) đạt mức cao nhất.

Vì vậy. đồng thời cũng  .do đó đã và đang làm giảm tính đa dạng sinh học.phát triển bền vững đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường là một nghĩa vụ. đã đến lúc phải có sự thay đổi triệt để trong mối quan hệ giữa con người và tài nguyên sinh học mà con người phụ thuộc vào. Bảo tồn .

Nó đang từng ngày hủy hoại môi trường của chúng ta phá hủy thiên nhiên một cách tồi tệ. . Nói chung về sự suy thoái mạnh về đa dạng sinh học diễn ra như hiện nay thì chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được.là quyền lợi của mọi người sống trên lãnh thổ Việt Nam giàu đẹp của chúng ta.

Môi trường không khí ngày càng ô nhiễm do không còn nhiều cây xanh để làm sạch môi trường .Số lượng loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam ngày càng dài đó là hậu quả của việc khai thác rừng quá mức và đô thị hóa quá nhanh của con người.

Hình ảnh chặt phá rưng và cháy rừng .