You are on page 1of 6

ANALISIS ISI KANDUNGAN

Teknik penyelidikan menumpukan kpd


mesej. Penyelidikan secara objektif,
sistematik & kuantitatif mengenai
kandungan media teks untuk
mengukur pemboleh ubah.

TUJUAN ANALISIS
KANDUNGAN
Untuk menganalisis teks/mesej dlm
akhbar, majalah, novel, kandungan
radio, tv, iklan, etc.
menyelidik arah aliran kandungan teks
menerangkan pola & interpretasi ciri-ciri
yang dirakamkan

Teknik Analisis Kandungan


Fikir & bentuk persoalan kajian/ hipotesis
Kenal pasti populasi yang ingin dikaji dan
jangka masa kajian
Pilih sampel kajian
Pilih & takrifkan unit analisis
Bentuk sistem kuantifikasi
Analisis data

Kelebihan Analisis Kandungan


Jimat masa & belanja
Selamat & terjamin
Kajian Sejarah
Tidak tinggalkan kesan kpd bahan yg
dianalisis
Saiz sampel. > besar hasil > penting
Kualiti > tinggi

Kelemahan Analisis
Kandungan
Penekanan aspek lahiriah
Terbatas kpd bahasa bertulis & mesej
lisan
Kaedah kategori & pengkodan
Persampelan
Aspek kualitatif & kuantitatif

Kaedah Etnografi
Bentuk penyelidikan kuantitatif. Untuk
mengumpulkan maklumat pertumbuhan
masyarakat dan memahami budaya
masyarakat.
Teknik:

a)

Pemerhatian ikut serta


b) Pemerhatian tanpa ikut serta pemerhatian secara pasif