You are on page 1of 4

TUGASAN 1

SYUKRI SUPANGAN

Melibatkan
sumber
yang besar

Menarik
kerana
tidak
tertumpu
di dalam
bilik darjah
sahaja

Contoh pdp
: projek,
khidmat
sosial,
lawatan

BUBBLE
MAP

Menjelaskan sifat
sesuatu pekara

PENDEKAT
AN
TINDAKAN
SOSIAL

Penyiasata
n
bimbingan
oleh guru

Memastikan
setiap
warganegar
a boleh
berfungsi
dalam
masyarakat
Membolehk
an murid
berinteraksi
dengan
orang lain
Penyiasatan
terbuka:
murid
menyiasat
interaksi
dalam
suasana baru
tanpa
bimbingan

TUGASAN 2

PETA DAKAP
Menyenaraik
an
kompenen
atau
bahagian
kecil sesuatu
pekara

HORMAT

Menghargai dan memuliakan


seseorang
DEFINIS
I

CARA

Menghormati peraturan institusi


sosial
Dengar dan terima nasihat ibu
bapa
Tidak mengeluarkan perkataan
yang meyinggung perasaan
Taat kepada ibu bapa

Mengeratkan hubungan kasih sayan


KESAN

Mengelakkan konflik atau masalah

Mewujudkan keluarga yang harmon