You are on page 1of 2

SALMO RESPONSORYO:

Kung karon
makadungog kamo
sa Iyang tingog,
Ayaw patig-aha ang
inyong mga kasing-