You are on page 1of 49

Vlaamse primitieven

• Brugge, Gent, Leuven, Doornik,
Brussel
• Van Eyck, van der Weyden, van
der Goes, Memling, Bouts
• hoogtepunt in de
kunstgeschiedenis
• bekend in gans Europa

De nieuwe
mens

Hoogmoed
Gierigheid
Onkuisheid
Afgunst
Gulzigheid
Gramschap
Luiheid

Kritieken op de
tentoonstelling 

…Huts legt ondubbelzinnig het
verband tussen kunst en markt. Kunst
is koopwaar, kunst hoort thuis op de
markt. Kunst is een exportproduct dat
in eerste instantie dient om het
internationale prestige van Vlaanderen
op te krikken en de economische
positie te versterken... 

…Zo wordt duidelijk welke visie de
grote weldoener van Katoen Natie er
inzake cultuurbeleid op nahoudt. Kunst
moet ten dienste staan van de
economie, kunstenaars worden geacht
de lof te zingen van de nieuwe
mecenassen die hen met wat kleine
brokjes van hun onmetelijke fortuinen
onderhouden… 

…Dit is een klassieke liberale truc in
geschiedenisvervalsing, want onze
welvaart hebben we veeleer te danken
aan de ontwikkeling van wetenschap en
technologie. En de uitbouw van een
sociale verzorgingsstaat en het sociaal
overlegmodel tussen arbeid en kapitaal.
Vandaag wordt de welvaartsstaat
weliswaar in snel tempo afgebouwd, net
door figuren als Huts. De vakbonden wil
hij weg. Democratische procedures
noemt Huts systematisch ‘bureaucratie’.
De bescherming van sociale wetgeving:

…Werkelijke vooruitgang en
emancipatie zullen vandaag de dag
niet komen van privéondernemers, of
dat nu mannen of vrouwen zijn. We
hebben geen nood aan meer
concurrentie, maar juist aan
samenwerking en solidariteit, over alle
nationale en andere grenzen heen om
al de prangende problemen van de
moderne wereld aan te pakken. Dat
geld ook voor de nog steeds benarde
positie van de vrouw daarin….

De tentoonstelling Voor God &
geld moet je lezen als een willekeurig
historisch boek uit de vroegere DDR of
de Sovjet-Unie: als schoolvoorbeeld
van een ideologische verdraaiing van
de geschiedenis.