You are on page 1of 54

PINTAR CERDAS

PENSYARAH :
PUAN NURATIQAH

PELAJAR :
Zulaimi

PENGENALAN
 Pelajar yang mempunyai potensi dan bakat
yang luar biasa serta melebihi kebolehan
rakan seusianya lebih dikenali sebagai kanakkanak pintar cerdas (gifted).
 Pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan
individu yang memiliki potensi yang tinggi
dalampelbagai aspek perkembangan dan
pertumbuhan.
 Bagi mengembangkan potensi danbakat
mereka dengan lebih sistematik dan berkesan,
suatu program pendidikan khusus amat
diperlukan.

Definisi dan konsep
Kanak-kanak pintar cerdas

Francis Galton (1869) :
merujuk pada orang dewasa yang
menunjukkan bakat yang luar biasa
dalam bidang tertentu
(con: ahli kimia yang pintar).
PC. Lewis Terman (1900an)
memperkembangan pandangan Galton
dengan memasukkan elemen IQ.
Kanak-kanak PC mempunyai IQ 140
dan ke atas sebagai kanak-kanak PC.

Davis & Rimm (1985)
membahagikan
• berasaskan
tahap pencapaian
kepintaran
kepadayang
5
cemerlang dalam sesuatu bidang yang
kategori:
diceburi
• berdasarkan markah pencapaian dalam
satu-satu ujian kecerdasan
• berdasarkan peratusan (%) dalam ujian
pencapaian
• berasasakan bakat semula jadi dalam
sesuatu bidang atau beberapa bidang
• berlandaskan kreativiti
5

Definisi PC United State Office of Education / “kanak-kanak remaja di Jr. kreativiti. seni tampak dan seni persembahan…sesiapa juga di atas sebab-sebab tertentu memerlukan perkhidmatan atau aktiviti-aktiviti yang tidak disediakan di sekolah biasa.: sekolah Sidney dan Marland menengah yang memiliki atau menunjukkan potensi keupayaan yang tinggi dan terbukti sebagai berkebolehan untuk mencapai tahap pencapaian yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelek.” . akademik / kepimpinan.

keupayaan intelek yang tinggi 2. motivasi atau komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan . daya kreativiti yang tinggi 3.Joseph Renzulli’s ThreeRing Conception of Giftedness (1978): • Tiga Bulatan Renzulli (Three Rings Definition): • 3 ciri utama individu yang pintar: 1.

Jadi. mereka yang menggunakan definisi PC ini menekankan kepentingan kesesuaian persekitaran. persekitaran menentukan sama ada potensi tersebut membawa kepada kejayaan.Gagne’s Differentiated Model of Giftedness: PC merupakan potensi yang perlu dipupuk. namun. dan konsep ini membezakan apa yang boleh dicapai dengan apa yang akan dicapai oleh kanakkanak. . Keluarbiasaan potensi yang dimiliki oleh mereka merupakan apa yang menyebabkan mereka pintar.

Definisi Berasaskan Sekolah Pelajar PC dikenal pasti berdasarkan (School-Based prestasi mereka yang dibandingkan dengan Definitions) pelajar lain di sekolah. . Pelajar yang berada pada kedudukan 5% atau 10% (atau angka lain) teratas dikira memerlukan kurikulum yang lebih mencabar berbanding dengan kurikulum yang biasa. PC mengikut definisi ini adalah bersifat relatif kerana seorang pelajar yang dianggap PC di sebuah sekolah mungkin tidak dianggap sebagai PC di sekolah yang lain.

.Guy M. Konsep pintar merupakan satu istilah rasmi bagi merujuk kanak-kanak yang memiliki kebolehan intelek yang luar biasa. Whipple 1920.

bakat dan kreativiti yang tinggi serta bermotivasi tinggi untuk belajar dan berjaya. .  • Sering dikaitkan dengan kebolehan intelek atau kecerdasan yang tinggi. • IQ tinggi Mudah memahami pengajaran dan pembelajaran Menguasai sesuatu kemahiran dengan mudah dan berkesan.KONSEP PINTAR CERDAS • Merupakan keupayaan umum yang istimewa dalam kebolehan aptitud.

Ciri-ciri Kanak pintar cerdas .

Ciri-ciri Kanak pintar cerdas mempunyai keupayaan intelek di atas perata yang disertakan dengan pencapaian akademik yang tinggi dan kreativiti yang tinggi .

Ciri-ciri Kanak pintar cerdas • • • • • • • Suka bertanya Boleh bekerja sendiri Minat yang pelbagai Suka menyiasat Seronok belajar Banyak maklumat Celik akal tentang hubungan sebab akibat .

Ciri-ciri Kanak pintar cerdas • • • • • • • Idealistik Kritikal & suka menilai Jujur Suka berjenaka Bermotivasi intrinsik Bertenaga Jangka tumpuan yang lama .

Ciri-ciri kanak pintar cerdas • • • • • • • Pengamatan tinggi Keinginan untuk tahu tinggi Minat mendalam Menerima infomasi dengan pantas Ingatan yang tinggi Mungkin dapat membaca lebih awal Kerap membaca serta meluas .

Ciri-ciri kanak pintar cerdas • • • • • • • Tatabahasa yang tinggi Tahap penumpuan yang lama Kebolehan menyelesaikan masalah Suka bertanya dengan lebih teliti Keupayaan imaginasi yang tinggi Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku .

Ciri-ciri kanak pintar cerdas • Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan • Bersemangat dan bertenaga • Pandai berjenaka • Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan .

Kanak-kanak berbakat • • • • • • Tidak sombong Artistik Motivasi tinggi Berpengaruh Personaliti unik Kemahiran intrapersonal atau suka melayan perasaan sendiri .

Kanak-kanak berbakat • Ada yang mempunyai kemahiran interpesonal • Mempunyai hobi yang tetap • Mahir dalam bidang spesifik • “emotional” dan sensitif • Menonjol • Kurang ramah atau sebaliknya ramah .

KREATIVITI Definisi kreativiti oleh Gallagher: • Proses mental yang membolehkan individu mencipta idea-idea atau hasilan baru atau menggabungkan semula ideaidea yang ada dalam satu gaya yang baru. • adalah dijangkakan perkembangan intelek dan bakat yang tinggi memberi keupayaan untuk mencetuskan cara penyelesaian masalah yang baru dan baik .

asas pengetahuan yang kuat 2.Gallagher: 4 inti kreativiti 1. kesanggupan untuk menjadi individu yang berbeza utk menentang ‘status quo’ 4. motivasi yang tinggi 3. strategi kognitif untuk menyelesaikan tugasan yang susah .

Kaedah Pendidikan anak-Kanak Pintar Cerda .

program guru penasihat. program pertukaran. bahan peringkat tinggi. sumber tahap universiti.Kaedah Pengayaan • • • • • • • program mentor. dan Program pendidikan antarabangsa. pendidikan berasaskan komuniti. .

• penggunaan proses pemikiran tinggi.Kaedah Pengayaan • kajian bebas. • peluang menghabiskan sukatan pelajaran dgn lebih awal dan ambil peperiksaan lebih cepat. . • program ceramah.

• Seminar. pengelompokan rumpun. penjadualan rumpun bagi kursus tertentu. . sekolah khas. program bawa keluar.Kaedah Pengelompokan • • • • • kelas khusus.

pusat sumber. kelas masa cuti. ekspedisi masa cuti. program luar . kelas khas di luar waktu sekolah.Kaedah Pengelompokan • • • • • • seminar.

PENDEKATAN PEMBELAJARAN PECUTAN • program kemasukan pelajar ke tahun satu atau pusat pengajian tinggi pada usia yang lebih muda daripada amalan biasa (pecutan dlm konteks masa) • melangkau kelas. kelas pecutan di luar sekolah .

Model .

Kandungan (content). 3. Hasilan (product). 2. Operasi (operation) .P.Model Guilford J. (1967): Proses Pemikiran membahagikan pemikiran manusia kepada 3 dimensi yang utama: 1.

4.Model Wallack & Kagan (1965): 1. Tinggi kecerdasan tinggi kreativiti Tinggi kecerdasan rendah kreativiti Tinggi kreativiti rendah kecerdasan Rendah kecerdasan rendah kreativiti . 3. 2.

psikomotor dan afektif) • tingkah laku guru dan isi kandungan pelajaran.Model Williams (1970) • tiga dimensi yang melibatkan tingkah laku murid (kognitif . kompleksiti dan imaginasi) • cadangkan 18 kategori strategi pengajaran dan 387 ide pelajaran yang ditetapkan bagi memperkayakan pembelajaran murid. asli. menanggung risiko. dan pemikiran fleksibel) dan maklumat afektif (sifat ingin tahu. • memaksimumkan perkembangan objektif kognitif (pemikiran fasih. .

Model Taylor (1971): 9 • • • • • • • • • jenis pengayaan iaitu: Pengetahuan Pengalaman Alam / Sekitar Situasi Kedalaman Penglibatan Penyertaan Penyelidikan Bukan Intelektual Bakat Kombinasi .

Model Renzulli (1976): • Renzulli terdapat gelung lingkaran pusat yang harus dilalui dan ianya akan melibatkan 3 jenis kegiatan berikut: • Jenis I: Kegiatan Pemeriksaan Am • Jenis II: Kegiatan Latihan Kumpulan • Jenis III: Penyiasatan secara jitu bagi masalah-masalah yang sebenar ataupun logik oleh individu dan kumpulan. .

• Merancang pelaksanaan. Pelajar digalakkan supaya melakukan aktiviti kemahiran berikut: • Menganalisis maklumat. . • Memutuskan penyelesaian terbaik. • Mendefinisikan masalah. • Lampasan otak brainstorming sebagai penyelesaian alternatif. • Memperkembangkan dan menggunakan criteria yang sesuai ketika membuat penyelesaian terbaik.Model Torrance (1978): • Model ini lebih memberatkan penyelesaian masalah kreatif dan masa hadapan.

berani ambil risiko • Berdikari • Idealistik • Idea yang unik. ganji dan pelbagai • Sifat ingin tahu dan suka menerokai sesuatu yang baru .Kreatif • Sukakan kelainan • Suka bernafas dan berimaginasi • Keyakinan diri tinggi.

estetik dan misteri • Sukakan kelainan .Kreatif • • • • • • Tidak suka dikawal Kritikal & suka menilai Pandai meneka Mudah bosan dengan kerja rutin Bersungguh dan komited Gemar kepada perkara yang kompleks.

• program mentor. . • peluang menghabiskan sukatan pelajaran dgn lebih awal dan ambil • peperiksaan lebih cepat. • penggunaan proses pemikiran tinggi.Keperluan dalam pendidikan • Kaedah Pengayaan • kajian bebas. • program ceramah.

.Keperluan dalam pendidikan • Kaedah Pengelompokan – kelas khusus. • sekolah khas. • pengelompokan rumpun. • program bawa keluar. • penjadualan rumpun bagi kursus tertentu. • seminar.

kelas masa cuti. program luar .Keperluan dalam pendidikan • • • • • kelas khas di luar waktu sekolah. pusat sumber. Ekspedisi masa cuti.

pendidikan berasaskan komuniti. . program guru penasihat.Keperluan dalam pendidikan • • • • • • bahan peringkat tinggi. sumber tahap universiti. dan Program pendidikan antarabangsa. program pertukaran.

EVOLUSI KURIKULUM UNTUK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS DI MALAYSIA .

•  KELAS SISTEM EKSPRESS 1962 • MENSA (1984) • BAKA (1985) • UJIAN PENILAIAN TAHAP SATU (1996) • PERMATA PINTAR (2008) .

IDENTIFIKASI KANAKKANAK PINTAR .

Ujian Pencapaian (scholastic test) con:.Skala Kecerdasan StanfordBinet Skala Wechsler bagi Kanak-Kanak (WISC) Raven Progressive Matrices .1. UPSR. PMR. SPM 2. Ujian Kecerdasan Terpiawai con:.California Test of Basic Skills .

Kaedah-kaedah yang lebih kompleks Revolving Door Identification Model (Renzulli) Kranz Talent Identification Instrument Torrance Test of Creative Thinking . Pencalonan Guru 4.3. Pencalonan Ibu Bapa 5. Penilaian Hasil Kerja 6.

PROGRAM INTERVENSI UNTUK KANAK-KANAK PC .

• Program Penerapan Bersepadu • Program Terkhusus (utk berbakat) • Program khas kanakkanak PC .

Nik Azis Nik Pa dan Noor Aini Khalifah (1982) • program pendidikan kanak-kanak pintar cerdas ini terbahagi kepada tiga bentuk umum iaitu • Pengayaan (Aktiviti pendedahan. Latihan berkelompok. dan Penyelidikan masalah sebenar) • Percepatan • pengelompokan. .

PENDEKATAN PEMBELAJARAN PECUTAN • Pecutan melibatkan membenarkan segelintir murid terpilih menempuhi pengalaman pendidikan standard dalam tempoh yang lebih singkat daripada murid lain • tingkatkan kadar penyampaian sukatan pelajaran (pecutan isi kandungan) .

• berpusatkan murid. • kritis dan produktif. . • bertumpu kepada pembinaan skim tindakan dan operasi yang mantap.Kaedah pengajaran kanakkanak pintar cerdas • harus konstruktif. • beradab. • menekankan keupayaan berfikir secara analitis.

Punca masalah kanakkanak pintar cerdas • Keluarga berisiko • • • • • SES Rakan sebaya Guru Kurikulum Sekolah .

.Kesimpulan • Kanak-kanak pintar cerdas memiliki kelebihan tersendiri berbeza daripada kanak-kanak biasa. • Kanak-kanak PC memerlukan tahap pendidikan lebih tinggi berbanding umurnya. • Perlu melalui pelbagai peringkat untuk menentukan kategori kanak-kanak PC • Kerajaan menganjurkan pelbagai program untuk pengembangan kemahiran kanak-kanak PC agar memberi manafaat kepada negara.

TERIMA KASIH .SEKIAN.