You are on page 1of 35

TI NCKH

THIT K BI GING THC


HNH PHAY
THC HIN:

VNG ANH KIT


NGUYN VN PHC
HONG TR
L LINH

1
BI GING TH PHAY

MC TIU V NHIM V CA
TI

T VN
I TNG V PHM VI NGHIN CU
MC TIU V NHIM V NGHIN CU
PHNG PHP V PHNG TIN NGHIN CU

BI GING TH PHAY

T VN

I MI PHNG PHP GING DY L MT


YU CU CP BCH
BI GING VI H TR CA CC PHN MM
MY TNH & MULTIMEDIA L CNG C C
LC CHO I MI PPGD
POWER POINT L CNG C T HIU QU
CAO CHO CC TRNH CHI

BI GING TH PHAY

I TNG V PHM VI
NGHIN CU

L PHNG TIN H TR CHO GIO VIN


DY THC HNH PHAY
BI GING THIT K TRN POWERPOINT
DNG ACAD ,PHOTOIMPACT, ACD SEE, PHOTO
SHOP V V X L NH
BIN SON THEO NI DUNG CHNG TRNH P
HAY 7 TC

BI GING TH PHAY

MC TIU V NHIM V
NGHIN CU

NG DNG POWER POINT V CC PHN MM


X L NH V HNH, HIU CHNH, TO
HIU NG TRNH BY TRN H THNG
MULTIMEDIA C TRANG B CHO KHOA
TRN C S BI GING THC HNH PHAY
C BIN SON V BIN TP THEO TRNH
BY BNG POWER POINT

BI GING TH PHAY

PHNG PHP V PHNG


TIN NGHIN CU

PHNG PHP NGHIN CU:


Phng phptham kho ti liu
Phng php tng kt kinh nghim
PHNG TIN NGHIN CU:
My vi tnh, Scan, u ghi a CD-RW
Cc phn mm ACAD, PHOTOIMPACT, PHOTO SHOP,
ACD SEE, POWER POINT...
Cc ti liu: Sch chuyn mn, ti liu tham kho, catalog,
CD rom...
Bi ging thc hin trn Power point XP, dng c cho MS
office 95, 97, 2000,2002

BI GING TH PHAY

NI DUNG THC HIN

KHI LNG THC HIN


S BI GING C BIN SON 16 BI
TNG S SLIDE HN 400
TNG S HNH NH BIN TP HN 500
PHNG PHP THC HIN
PHNG PHP BIN TP NH
PHNG PHP TRNH BY SLIDE
B CC BI GING

BI GING TH PHAY

PHNG PHP BIN TP


NH

TRNH T BIN TP NH
LA CHN NH
SCAN
X L NH , CT CP, T MU, GHP HNH
MT S NH PHI V BNG ACAD, PHOTO
SHOP...

BI GING TH PHAY

MINH HO

NH

CHA X L

BI GING TH PHAY

NH

X L
9

HNH V TRN AUTOCAD

HNH SU TP T CD ROM 10
BI GING TH PHAY

HNH TRUY CP TRN


CC WEB SITE
BI GING TH PHAY

11

PHNG PHP TRNH BY


SLIDE

NGUYN TC:
NGN GN
SC TCH
D HIU
TRC QUAN
T THP N CAO
PHNG PHP:
TO N TNG
KCH THCH
I THOI
MANG TNH CNG NGH

BI GING TH PHAY

12

B CC BI GING

TN BI GING
NI DUNG:
CC KHI NIM
DNG C CT GT, O KIM
G LP DNG C, CHI TIT GIA CNG
CC LOI MY GIA CNG
CC PHNG PHP GIA CNG
TRNH T GIA CNG
CC SAI HNG, PHNG PHP KIM TRA
BI TP THC HNH
CHUN B CHO BI THC HNH

BI GING TH PHAY

13

LP BNH RNG THAY TH


Lp mt cp bnh rng
Z1= Bnh rng
b ng

Trc ph u
phn

Zw= Bnh rng


trung gian

Tay quay
bn my

Vt me
bnmy
Z1= Bnh rng
ch ng

BI GING TH PHAY

14

LP BNH RNG THAY TH


Lp 2 cp bnh rng
Z4

Z2

Z3

Z1

BI GING TH PHAY

15

LP BNH RNG THAY TH


T th d 2:

Trc bnh rng

Z1 v Z3 = bnh rng ch ng
Z2 v Z4 = bnh rng b ng
Z1 = 96 rng lp trc vt me bn
my
Z2 = 32 rng lp trn trc bnh rng
n khp vI Z1
Z3 = 56 rng lp chung trc vI Z2

Trc ph u phn
Trc vt me bn my

Z4 = 28 rng lp trc ph u
phn c ko bI Z3 qua 2
bnh rng trung gian Zw c s
rng bt k
1 hay 2 bnh rng trung gian I
16
chiu quay ca chi tit

BI GING TH PHAY

N TNG

BI GING TH PHAY

17

E CNG MON
HOC
PHAY CHUYEN
NGANH
7 TN CH
So tiet ly thuyet:
27
So tiet thc hanh: 288
tong cong:
315 tiet

18
BI GING TH PHAY

Bai m
au
BI GING TH PHAY

19

Bai 1:
phay mat phang, thang goc va song
song

BI GING TH PHAY

20

Bai 2:
phay bac

BI GING TH PHAY

21

Bai 3:
phay mat nghieng

BI GING TH PHAY

22

Bai 4:
phay ranh vuong

BI GING TH PHAY

23

Bai 5:
phay ranh ban nguyet

BI GING TH PHAY

24

Bai 6:
phay ranh V

BI GING TH PHAY

25

Bai 7:
bai tap nang cao (cang)
1,6

14

1,6

1,6

2,5

12H7

24

12H7

R12

R12
76

BI GING TH PHAY

26

Bai 8:
bai tap tong hp (on kep)

BI GING TH PHAY

27

Bai 9:
phay 4 va 6 canh
10

BI GING TH PHAY

28

Bai 10:
phay ranh then

25

5
4

8 P9

BI GING TH PHAY

29

Bai 11:
phay then hoa
35

5 f9

21

BI GING TH PHAY

25

30

Bai 12:
phay banh rang tru thang
(phan o gian tiep)

1,5

22

33

36

1,75

18

31,5

35

16

32

36

BI GING TH PHAY

31

Bai 13:
phay banh rang tru thang
(phan o vi sai)
2,5

m = 1,5
Z = 67

BI GING TH PHAY

32

Bai 14:
phay banh rang xoan

mn = 1.75
= 18o
Z = 19
Xoan
phai

BI GING TH PHAY

33

Bai 15:
phay thanh rang thang

BI GING TH PHAY

34

Bai 16:
phay thanh rang nghieng

BI GING TH PHAY

35

Related Interests